INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 04/2019 – j. angielski

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. Education, organizational commitment, and rewards within Japanese manufacturing companies in China

Keisuke Kokubun // Empl. Relat. – 2018, nr 3, s. 458-485, tab. bibliogr.

Edukacja, zaangażowanie organizacyjne i wynagradzanie w japońskich firmach produkcyjnych działających na terenie Chin. => CZYTAJ

 

2. Same, same but different? Women’s experiences with gender inequality in Brazil

Clarice Santos, Adriana V. Garibaldi de Hilal // Empl. Relat. – 2018, nr 3, s. 486-499, tab. bibliogr.

Takie same, takie same lecz różne? Doświadczenia kobiet w temacie nierówności statusu płci w Brazylii. => CZYTAJ

 

3. Consequences of workplace violence behaviors in Jordanian public hospitals

Ahmed Abdelhalim Al-Shiyab, Raed Ismail Ababneh // Empl. Relat. – 2018, nr 3, s. 515-528, tab. bibliogr.

Konsekwencje przemocy w miejscu pracy w szpitalach publicznych w Jordanii. => CZYTAJ

 

4. Are workers with disabilities more likely to be constrained in their working hours?

Ricardo Pagan // Empl. Relat. – 2018, nr 3, s. 529-548, rys. tab. bibliogr.

Czy niepełnosprawni pracownicy mogą mieć większe ograniczenia w zakresie godzin pracy? => CZYTAJ

 

5. Gender and voice in aged care: embeddedness and institutional forces

Katherine Ravenswood, Raymond Markey // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 5-6, s. 725-745, tab. bibliogr.

Płeć i głos pracowniczy w sektorze opieki nad ludźmi starszymi: siła przebicia a siły instytucjonalne. => CZYTAJ

 

6. Employee oriented HRM and voice behavior: a moderated mediation model of moral identity and trust in management

Xiaowen Hu, Zhou Jiang // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 5-6, s. 746-771, rys. tab. bibliogr.

Zarządzanie zasobami ludzkimi zorientowane na pracownika a głos pracowniczy: model moderowanej mediacji tożsamości moralnej i zaufania w zarządzaniu. => CZYTAJ

 

7. Employee voice mechanisms for lesbian, gay, bisexual and transgender expatriation: the role of Employee-Resource Groups (ERGs) and allies

Y. McNulty [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 5-6, s. 829-856, tab. bibliogr.

Mechanizmy głosu pracowniczego dla lesbijek, gejów, biseksualistów i transgenderystów jako pracowników delegowanych: rola Pracowniczych Grup Zasobów (ERGs) i innych. => CZYTAJ

 

8. Listen carefully: transgender voices in the workplace

T. Alexandra Beauregard [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 5-6, s. 857-884, tab. bibliogr.

Słuchaj uważnie: głos pracowników transgenderowych w miejscu pracy. => CZYTAJ

 

9. Do not say a word! Conceptualizing employee silence in a long-term crisis context

Rea Prouska, Alexandros Psychogios // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 5-6, s. 885-914, rys. tab. bibliogr.

Nic nie mów! Konceptualizacja milczenia pracownika w kontekście długookresowego kryzysu. => CZYTAJ

 

10. Silence as a survival strategy: will the silent be worse off? A study of Chinese migrant workers in Guangdong

Fansuo An, Tom Bramble // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 5-6, s. 915-940, rys. tab. bibliogr.

Milczenie jako strategia przetrwania : czy cisza może pogorszyć sytuację? Studium pracowników-migrantów w Guangdong. => CZYTAJ

 

11. Demographic diversity in the workplace and its impact on employee voice: the role of  trust in the employer

Burcin Hatipoglu, Kivanc Inelmen // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 5-6, s. 970-994, tab. bibliogr.

Zróżnicowanie demograficzne w miejscu pracy i jego wpływ na głos pracowniczy: rola zaufania wobec pracodawcy. => CZYTAJ

 

12. Saying it without words: a qualitive study of employee voice in the Iranian building sector

Ebrahim Soltani [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 5-6, s. 1015-1055, tab. bibliogr.

Powiedz to bez słów : jakościowe studium głosu pracowniczego w irańskim sektorze budowlanym. => CZYTAJ

 

13. „My people”: the potential of LGBT employee networks in reducing stigmatization and providing voice

C. McFadden, M. Crowley-Henry // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 5-6, s. 1056-1081.

„Moi ludzie”: potencjał sieci społecznościowych pracowników LGBT w ograniczaniu stygmatyzacji i aktywowaniu głosu pracowniczego. => CZYTAJ

 

14. Cultural intelligence and voice behavior among migrant workers: the mediating role of leader-member exchange

Zhou Jiang, Huong Lee, Paul J. Gollan // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 5-6, s. 1082-1112,  rys. tab. bibliogr.

Inteligencja kulturowa a zachowania w zakresie wyrażania głosu pracowniczego przez migrantów: mediacyjna rola wymiany pomiędzy liderem a członkami grup. =>  CZYTAJ

 

15. Emotional labor and family quality: the role of work-family positive spillover

Xiao-Yu Liu [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 5-6, s. 1113-1138, rys. tab. bibliogr.          

Emocjonalna jakość godzenia pracy z życiem rodzinnym: rola pozytywnego skutku programów praca-rodzina. => CZYTAJ

 

16. Determinants of employee training: impact on organizational legitimacy and organizational performance

Nuria N. Esteban-Lloret, Antonio Aragon-Sanchez, Antonio Carrasco-Hernandez // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 5-6, s. 1208-1229, rys. tab. bibliogr.

Determinanty szkolenia pracowników: wpływ na organizacyjną sprawność i organizacyjną efektywność. => CZYTAJ

 

17. Held captive in the office: an investigation into long working hours among Korean employees

Lu Zhang, Jeeyoung Seo // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 7-8, s. 1231-1256, rys. tab. bibliogr.

Bycie zakładnikiem w biurze : badanie długich godzin pracy koreańskich pracowników. => CZYTAJ

 

18. Psychological contract breach, high-performance work system and engagement : the mediated effect of person-organization fit

Zhike Lv, Ting Xu // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 7-8, s. 1257-1284, rys. tab. bibliogr.

Zerwanie kontraktu psychologicznego, system pracy charakteryzujący się wysoką wydajnością i zaangażowanie : wpływ dopasowania osoba-organizacja. => CZYTAJ

 

19. International business travelers’ psychological well-being : the role of supportive HR practices

Liisa Makela, Ulla Kinnunen // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 7-8, s. 1285-1306, rys. tab. bibliogr.

Psychiczny dobrostan osób podróżujących w ramach międzynarodowego biznesu : rola wspomagających praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. => CZYTAJ

 

20. Family-friendly work practices and their outcomes in China: the mediating role of work-to-family enrichment and the moderating role of gender

Wansi Chen [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 7-8, s. 1307-1329, rys. tab. bibliogr.

Przyjazne rodzinie praktyki stosowane w pracy i ich rezultaty w Chinach : rola zjawiska wzbogacenia relacji praca-rodzina z uwzględnieniem czynnika płci. => CZYTAJ

 

21. Maximising the credibility of realistic job preview messages : the effect of jobseekers’ decision-making style on recruitment information credibility

Yu-Lun Liu, Kathleen A. Keeling, K. Nadia Papamichail // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 7-8, s. 1330-1364, rys. tab. bibliogr.

Maksymalizacja wiarygodności realistycznych informacji rekrutacyjnych : wpływ sposobu podejmowania decyzji przez poszukujących pracy na wiarygodność informacji dotyczących rekrutacji. => CZYTAJ

 

22. Psychological contract fulfillment and expatriate intrinsic career success: the mediating role of identification with the multinational corporation

Melanie De Ruiter [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 7-8, s. 1426-1453, rys. tab. bibliogr.

Zrealizowanie psychologicznego kontraktu i integralny sukces zawodowy ekspatriantów : wpływ identyfikowania się z wielonarodową korporacją. =>  CZYTAJ

 

23. A qualitative study of expatriates’ perceptions of and process of responses to psychological contract breach

Hasuli Kumarika Perera, Yin Teng Chew, Ingrid Nielsen // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 7-8, s. 1454-1484, rys. tab. bibliogr.

Studium jakościowe postrzegania i reagowania przez ekspatriantów na zerwanie kontraktu psychologicznego. => CZYTAJ

 

24. Repatriation and the psychological contract: a Saudi Arabian comparative study

Maryam Aldossari, Maxine Robertson // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 7-8, s. 1485-1512, rys. tab. bibliogr.

Repatriacja i kontrakt psychologiczny : studium porównawcze z Arabii Saudyjskiej => CZYTAJ

 

25. How posting shapes a hybrid single European labour market

Ninke Mussche, Vincent Corluy, Ive Marx // Eur. J. Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 113-128, tab. bibliogr.

Jak delegowanie pracowników kształtuje hybrydowy pojedynczy europejski rynek pracy. => CZYTAJ

 

26. Institutional resources as a source of trade union power in Southern Europe

Mike Rigby, Miguel Angel Garcia Calavia // Eur. J. Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 129-143, tab. bibliogr.

Zasoby instytucjonalne jako źródło władzy związków zawodowych w Europie Południowej. =>  CZYTAJ

 

27. The new German statutory minimum wage in comparative perspective: Employment effects and other adjustment channels

Oliver Bruttel, Arne Baumann, Matthias Dutsch // Eur. J. Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 145-162, rys. tab. bibliogr.

Nowa ustawowa płaca minimalna w Niemczech z perspektywy porównawczej: wpływ na zatrudnienie i inne kanały dopasowania. => CZYTAJ

 

28. The failure of a new form of employee representation : Polish works councils in comparative perspective

Katarzyna Skorupińska // Eur. J. Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 163-178, tab. bibliogr.

Porażka nowej formy reprezentacji pracowników : polskie rady zakładowe z perspektywy porównawczej. => CZYTAJ

 

29. Inside the trade union family : the ‘two worlds’ within the European Trade Union Confederation

Sławomir Adamczyk // Eur. J. Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 179-192 bibliogr.

Wewnątrz rodziny związków zawodowych : “dwa światy” w obrębie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. =>  CZYTAJ

 

30. Is a new paradigm needed? A commentary on the analysis by Sławomir Adamczyk

Jan Czarzasty, Adam Mrozowicki // Eur. J. Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 193-199 bibliogr.

Czy potrzebny nam nowy model? Komentarz do analizy przeprowadzonej przez Sławomira Adamczyka. => CZYTAJ 

 

31. Are employers omniscient? Employer learning about cognitive and noncognitive skills

Melinda Petre / Ind. Relat. – nr 3, s. 323-360, tab. bibliogr.

Czy pracodawcy są wszechwiedzący? Uczenie się pracodawców o umiejętnościach poznawczych i pozapoznawczych. => CZYTAJ

 

32. Do employers prefer overqualified graduates? A field experiment

Dieter Verhaest [et al.] // Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 361-388, tab. bibliogr.

Czy pracodawcy wolą absolwentów z za wysokimi kwalifikacjami? Eksperyment terenowy. => CZYTAJ

 

33. Jobs characteristics and labor market discrimination in promotions

Jed Devaro, Suman Ghosh, Cindy Zoghi // Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 389-434, tab. bibliogr.

Cechy pracy a dyskryminacja dotycząca awansu na rynku pracy. => CZYTAJ

 

34. Business ownership versus self-employment

Audrey Light, Robert Munk // Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 435-468, rys. tab. bibliogr.

Posiadania własnego biznesu a samozatrudnienie. => CZYTAJ 

 

35. Permanent jobs, employment protection and job content

Lawrence M. Kahn // Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 469-538, rys. tab. bibliogr.

Stała praca, ochrona zatrudnienia i treść pracy. => CZYTAJ

 

36. Testing for statistical discrimination based on gender

Rune V. Lesner // Labour. – 2018, nr 2, s. 141-181, rys. tab. bibliogr.

Sprawdzanie dyskryminacji statystycznej opartej na płci. => CZYTAJ

 

37. Beyond the ivory tower: labor market returns to Greek membership

P. Wesley Routon, Jay K. Walker // Labour. – 2018, nr 2, s. 182-204, rys. tab. bibliogr.

Poza wieżą z kości słoniowej: zwrot z członkostwa w bractwach studenckich na rynku pracy. => CZYTAJ

 

38. Bumpy rides : school-to-work transitions in South Africa

Todd Pugatch // Labour. – 2018, nr 2, s. 205-242, rys. tab. bibliogr.

Wyboista droga : przejście ze szkoły do pracy na przykładzie Afryki Południowej. => CZYTAJ

 

39. Training vouchers and labour market outcomes in Chile

Rafael Novella [et al.] // Labour. – 2018, nr 2, s. 243-260, rys. tab. bibliogr.

Vouchery szkoleniowe a wyniki rynku pracy w Chile. => CZYTAJ

 

40. Speak better, do better? Education and health of migrants in the UK

Yu Aoki, Lualhati Santiago // Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 1-17, rys. tab. bibliogr.

Lepiej mówię, lepiej sobie radzę? Edukacja i zdrowie migrantów w Zjednoczonym Królestwie. => CZYTAJ

 

41. Benefit reentitlement conditions in unemployment insurance schemes

Torben M. Andersen, Mark Strom Kristoffersen, Michael Svarer // Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 27-39, rys. bibliogr.

Warunki odzyskania prawa do zasiłku w systemach ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. => CZYTAJ

 

42. People versus machines: the impact of minimum wages on automatable jobs

Grace Lordan, David Neumark // Labour Econ– 2018, vol. 52, s. 40-53, rys. tab. bibliogr.

Ludzie a maszyny : wpływ minimalnego wynagrodzenia na zautomatyzowaną pracę => CZYTAJ

 

­43. Resource shocks, employment, and gender : evidence from the collapse of the UK coal industry

Fernando M. Aragon, Juan Pablo Rud, Gerhard Toews // Labour Econ. – 2018, vol 52, s. 54-67, rys. tab. bibliogr.

Szoki surowcowe, zatrudnienie i płeć : na przykładzie upadku przemysłu węglowego w Zjednoczonym Królestwie. => CZYTAJ

 

44. Bidding for teams

Benoit Julien, John Kennes, Moritz Ritter // Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 68-73 bibliogr.

Licytacja a zespoły pracownicze => CZYTAJ

 

45. Peer effects in marathon racing : the role of pace setters

Jamie Emerson, Brian Hill // Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 74-82, rys. tab. bibliogr.

Efekt konkurencyjności w maratonach : rola osób nadających tempo. => CZYTAJ

 

46. Earnings dynamics : the role of education throughout a worker’s career

Breno Braga // Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 83-97, rys. tab. bibliogr.

Dynamika zarobków : rola edukacji w rozwoju zawodowym pracownika. => CZYTAJ

 

47. Youth-age characteristics as precursors of power couple formation and location choice

Sofia Tano [et al.] // Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 98-111, rys. tab. bibliogr.

Cechy charakterystyczne typowe dla osób w młodym wieku jako czynniki determinujące tworzenie się „silnych par” i wybór miejsca zamieszkania. => CZYTAJ

 

48. Gender wage gaps and risky vs. secure employment : an experimental analysis

SeEun Jung, Chung Choe, Ronald L. Oaxaca // Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 112-121, tab. bibliogr.

Różnice w zarobkach miedzy kobietami i mężczyznami a ryzykowne vs bezpieczne zatrudnienie: analiza eksperymentalna. => CZYTAJ

 

49. The intergenerational transfer of the employment gender gap

Venke Furre Haaland [et al.]// Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 132-146, rys. tab. bibliogr.

Dysproporcje w zatrudnieniu miedzy kobietami i mężczyznami przekazywane między generacjami. => CZYTAJ

 

50. Larrikin youth: Crime and Queensland’s Earning or Learning reform

Tony Beatton [et al.] // Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 149-159, rys. tab. bibliogr.

Trudna młodzież : przestępstwa a reforma „Zarabianie lub Nauka” w Queensland => CZYTAJ

 

51. The heterogeneous effects of education on crime: Evidence from Danish administrative twin data

Patrick Bennett // Labour Econ- 2018, vol. 52, s. 160-177, rys. tab. bibliogr.

Niejednolity wpływ wyksztalcenia na przestępczość: na podstawie danych administracyjnych z Danii dotyczących bliźniąt. => CZYTAJ

 

52. Education and criminal behavior: Insights from an expansion of upper secondary school

Olof Aslund [et al.] // Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 178-192, rys. tab. bibliogr.

Edukacja i przestępcze zachowanie : spostrzeżenia z rozwijającego się szkolnictwa średniego II stopnia. => CZYTAJ

 

53. Reprint of : Effects of maternal work incentives on youth crime

Hope Corman [et al.] // Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 193-209, rys. tab. bibliogr.

Reprint : wpływ bodźców zachęcających matki do pracy na przestępczość wśród młodzieży => CZYTAJ

 

54. The effects of local infrastructure investment on crime

Daniel Montolio // Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 210-230, rys. tab. bibliogr.

Wpływ inwestycji w lokalną infrastrukturę na przestępczość. => CZYTAJ

 

55. Unemployment shocks for individuals on the margin: Exploring recidivism

Garima Siwach // Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 231-244, rys. tab. bibliogr.

Bezrobocie osób z marginesu społecznego : badanie zjawiska recydywy. =>  CZYTAJ

 

56. Does peacetime military service affect crime? New evidence from Denmark’s conscription lotteries

Stephanie Vincent Lyk-Jensen // Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 245-262, rys. tab. bibliogr.

Czy służbowa wojskowa w okresie pokoju ma wpływ na przestępczość? Nowe dowody z losowego poboru w Danii. => CZYTAJ

 

57. The effect of active labor market policies on crime: Incapacitation and program effects

Peter Fallesen [et al.] // Labour Econ. – 2018, vol. 52, s. 263-286, rys. tab. bibliogr.

Efekt aktywnych polityk rynku pracy na przestępczość : ubezwłasnowolnienie i efekty programu. => CZYTAJ

 

58. Child labour measurement: whom should we ask?

Sarah A. Janzen // Int. Labour Rev. – 2018, nr 2, s. 169-191, rys. tab. bibliogr.

Pomiar pracy dzieci: kogo powinniśmy zapytać? => CZYTAJ

 

59. Remittances and labour market outcomes : evidence from Mexico

Amarendra Sharma, Oscar Cardenas // Int. Labour Rev. – 2018, nr 2, s. 193-212, tab. bibliogr.

Przekazy pieniężne a wyniki rynku pracy : na przykładzie Meksyku. => CZYTAJ

 

60. Are labour inspections effective when labour regulations vary according to the size of the firm? Evidence from Peru

Mariana Viollaz // Int. Labour Rev. – 2018, nr 2, s. 213-242, rys. tab. bibliogr.

Czy inspekcje pracy są skuteczne w przypadku, kiedy przepisy prawa pracy różnią się od siebie stosownie do rozmiaru przedsiębiorstwa? Przykład Peru. => CZYTAJ

 

61. The Decent Work Questionnaire (DWQ) : development and validation in two samples of knowledge workers

Tania Ferraro [et al.] // Int. Labour Rev. – 2018, nr 2, s. 243-265, rys. tab. bibliogr.

Kwestionariusz Godnej Pracy (DWQ) : opracowanie i walidacja na podstawie dwóch prób pracowników wiedzy. => CZYTAJ

 

62. Shifting the Beveridge curve: What affects labour market matching?

Elva Bova, Joao Tovar Jalles, Christina Kolerus// Int. Labour Rev. – 2018, nr 2, s. 267-306, rys. tab. bibliogr.

Zmiany w krzywej Beveridge’a : co wpływa na dopasowanie rynku pracy? => CZYTAJ

 

63. Working conditions in the export industry of northern Morocco : legal framework and situation on the ground

Antonio Trinidad Requena, Rosa M. Soriano Miras, Francisco Barros Rodriguez // Int. Labour Rev. – 2018, nr 2, s. 307-329, rys. tab. bibliogr.

Warunki zatrudnienia w sektorze eksportu północnego Maroka : ramy prawne a realna sytuacja. => CZYTAJ

 

64. Passive leadership and sexual harassment. Roles of observed hostility and workplace gender ratio

Junghyun Lee // Pers. Rev. – 2018, nr 3, s. 594-612, rys. tab. bibliogr.

Pasywne przywództwo i molestowanie seksualne. Role obserwowanej wrogości i równowaga liczebna między płciami w miejscu pracy. => CZYTAJ

 

65. Whistle-blowing in the Australian Public Service. The role of employee ethnicity and occupational affiliation

Peter Fieger, Bridget S. Rice // Pers. Rev. – 2018, nr 3, s. 613-629, tab. bibliogr.

Zgłaszanie przypadków naruszeń w Australijskich Służbach Publicznych. Rola przynależności etnicznej i zawodowej. => CZYTAJ

 

66. When is an Islamic work ethic more likely to spur helping behavior? The roles of despotic leadership and gender

Dirk De Clercq [et al.] // Pers. Rev. – 2018, nr 3, s. 630-650, rys. tab. bibliogr.

Kiedy islamska etyka pracy bardziej zachęca do zachowań pomocowych? Role despotycznego przywództwa i płci. => CZYTAJ

 

67. Employee retention : the effects of internal branding and brand attitudes in sales organizations

Decha Dechawatanapaisal // Pers. Rev. – 2018, nr 3, s. 675-693, rys. tab. bibliogr.

Zatrzymanie pracowników w organizacji : efekt wewnętrznego brandingu i podejścia do brandingu w organizacjach handlowych. => CZYTAJ

 

68. Supervisor incivility and how it affects subordinates’ performance : a matter of trust

I.M. Jawahar, Bert Schreurs // Pers. Rev. – nr 3, 2018, s. 709-726, rys. tab. bibliogr.

Nieuprzejme zachowanie przełożonego i jego wpływ na efektywność podwładnych : kwestia zaufania. => CZYTAJ

 

69. Supervisor support and work-life balance. Impacts on job performance in the Australian financial sector

A.K.M. Talukder, Margaret Vickers, Aila Khan // Pers. Rev. – 2018, nr 3, s. 727-744, rys. tab. bibliogr.

Wsparcie ze strony przełożonych a równowaga praca-życie. Wpływ na wydajność pracy w australijskim sektorze finansowym. => CZYTAJ

 

70. What seals the deal? How compensation and benefits affect women’s decisions to accept expatriation in the oil and gas industry

Susan Shortland // Pers. Rev. – 2018, nr 3, s. 765-783, rys. tab. bibliogr.

Co skłania do zawarcia umowy? Jak rekompensaty i dodatkowe świadczenia wpływają na decyzje kobiet o podjęciu pracy za granicą w sektorze naftowo-gazowym? => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję