Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Monitor Polski – pozycje wybrane » 2021 » Pozycje 1 – 400

ZBIORY

Monitor Polski – poz. 1 – 400 – wybrane

Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego // poz. 9.

Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 // poz. 10.

Uchwała nr 197 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu rządowego pn. „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” // poz. 30.

Uchwała nr 2/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego // poz. 33.

Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego // poz. 34.

Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego // poz. 35.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej // poz. 42.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 44.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2020 r. // poz. 57.

Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 13 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego // poz. 89.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej składanego wraz z wnioskiem o włączenie tej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 101.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r. // poz. 102.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. // poz. 103.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2020 r. // poz. 106.

Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego // poz. 116.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy // poz. 122.

Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich // poz. 124.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, podpisana w Wilnie dnia 3 sierpnia 2020 r. // poz. 129.

Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, podpisaną w Wilnie dnia 3 sierpnia 2020 r. // poz. 130.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. w stosunku do 2019 r. // poz. 135.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 r. // poz. 136.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. // poz. 137.

Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 lutego 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego // poz. 154.

Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 lutego 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego // poz. 155.

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. // poz. 167.

Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego // poz. 187.

Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej // poz.188.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – menedżer” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacj // poz. 189.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych // poz. 190.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2020 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej // poz. 191.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2020 r. // poz. 192.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 r.                // poz. 193.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz.  195.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 196.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 197.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2020 r. i w drugim półroczu 2020 r. // poz. 199.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – ekspert” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 200.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 201.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 202

Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów // poz. 214.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej // poz. 217.

Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 // poz. 218.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu // poz. 221.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń // poz. 222

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób częściowo niezdolnych do pracy, kwoty najniższej emerytury, kwoty renty rodzinnej, kwoty świadczenia przedemerytalnego, kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego i kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji // poz. 223.

Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 // poz. 235.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 241.

Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 marca 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego // poz. 263.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 265.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r. // po9z. 268

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // poz. 269.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 270.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2020 r. // poz. 273.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 276.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji   // poz. 277.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 278.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 279.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej // poz. 282.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn // poz. 307.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2020 r. // poz. 314.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym // poz. 316.

Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego // poz. 334.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2017–2020 // poz. 342.

Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020 // poz. 375

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 382.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 383.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 384.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2021 r. // poz. 391.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję