Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Monitor Polski – pozycje wybrane » Monitor 2024 » Pozycje 1 – 400

ZBIORY

Monitor Polski – poz. 1 – 400 – wybrane

 • Zarządzenie nr 655 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej // poz. 6.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r. // poz. 36.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. // poz. 72.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2023 r. // poz. 73.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2023 r. // poz. 75.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. // poz. 82.
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy // poz. 85.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r. // poz. 106.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie kwoty bazowej w 2023 r. // poz. 107.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. w stosunku do 2022 r. // poz. 108.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. // poz. 109.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. // poz. 110.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 112.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za IV kwartał 2023 r. // poz. 113.
 • Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. // poz. 114.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych // poz. 116.
 • Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2024 r. // poz. 118.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich // poz. 119.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie // poz. 120.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych // poz. 121.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // poz. 123.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego // poz. 124.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty // poz. 126.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego // poz. 127.
 • Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa // poz. 129.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // poz. 130.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // poz. 132.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń // poz. 133.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty świadczenia ratowniczego // poz. 135.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r . // poz. 137.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 // poz. 162.
 • Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej // poz. 166.
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego // poz. 174.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu // poz. 177.
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2024 r. // poz. 182.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej // poz. 185.
 • Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie dokumentów – „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel // poz. 195.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2023 r. // poz. 214.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // poz. 222.
 • Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi // poz. 224.
 • Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zniesienia roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” // poz. 229.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach // poz. 230.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn // poz. 234.
 • Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego // poz. 242.
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Wdrażanie wytwarzania przyrostowego i inżynierii odwrotnej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 282.
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 291.
 • Zarządzenie nr 7 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej // poz. 299.
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Planowanie zapotrzebowania i monitorowanie zużycia mediów w nieruchomości” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 326.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2024 r. // poz. 328.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 r. // poz. 358.
 • Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022–2026” // poz. 367.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji // poz. 370.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2024 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 375.
 • Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2024 r. // poz. 376.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2023 r. // poz. 382.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu // poz. 383.
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Zarządzanie procesami i zespołami w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki Lean Management – Poziom Lean Lider” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 384.
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Zarządzanie procesami i zespołami w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki Lean Management – Poziom Lean Ekspert” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 385.
 • Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Planowanie i prowadzenie procesu treningowego we wspinaczce sportowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 386.
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Zarządzanie procesami i zespołami w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki Lean Management – Poziom Lean Inspirator” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 387.
 • Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Prowadzenie profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 391.
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Modelowanie procesów produkcji fine chemicals” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 395.
 • Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w połogu prawidłowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 396.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych // poz. 397.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję