Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Monitor Polski – pozycje wybrane » 2020 » Pozycje 801 – 987

ZBIORY

Monitor Polski – poz. 801 – 987 – wybrane

 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 806.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. // poz. 852.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2020 r. // poz. 853.

Uchwała nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego pn. „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” // poz. 856.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // poz. 867.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów // poz. 876.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji // poz. 883.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2020 r. w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce // poz. 933.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 937

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 5 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 949.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2020 r. // poz. 985.

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego // poz. 986.

Zarządzenie nr 70/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad jej wydawania i wymiany // poz. 994.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Piekarz – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 997.

Zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji // poz. 1003.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zmywanie naczyń” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1017.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach // poz.1018.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2020 r. nr 1131.35.2020 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie Mediów Narodowych // poz. 1019.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Obróbka wstępna warzyw i owoców” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1020.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie // poz. 1024.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r. // poz. 1030.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 // poz. 1031.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie i montowanie więźb dachowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1033.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1035.

                Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1038.

Zarządzenie nr 210 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania zmian Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” // poz. 1039.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1041.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1045.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2021 // poz. 1051.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2020 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent // poz. 1053.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2020 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej // poz. 1054.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 1055.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2021 r. // poz. 1056.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2021 // poz. 1057.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2021 // poz. 1058.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021 // poz. 1059.

Uchwała nr 155 Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030” // poz. 1060.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia // poz. 1061.

1066      Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2020 r. // poz. 1066.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2019 r. // poz. 1067.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii lub przez niego nadzorowanych // poz. 1071.

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2021 // poz. 1073.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1075.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1076.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy mianowania pierwszych delegatów rządu na kraj // poz. 1079.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2020 r. wspierająca działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej // poz. 1080.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 r. // poz. 1083.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym // poz. 1094.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2020 r. wzywająca Radę Ministrów do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej // poz. 1095.

Zarządzenie nr 223 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii // poz. 1096.

Zarządzenie nr 225 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców // poz. 1097.

Uchwała nr 175 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę – Regulamin pracy Rady Ministrów // poz. 1113.

Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2021 // poz. 1115.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1117.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie // poz. 1118.

Zarządzenie nr 234 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej // poz. 1119.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1121.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji         // poz. 1122.

Zarządzenie nr 235 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych // poz. 1123.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r. // poz. 1124.

Uchwała nr 167 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 // poz. 1125.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu // poz. 1129.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2021 // poz. 1130.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // poz. 1140

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2020 r. // poz. 1171.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1174.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia // poz. 1186.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1194.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych // poz. 1198.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych // 1199.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1200.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu // poz. 1201.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt // poz. 1204.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie // poz. 1205.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii // poz. 1206.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym // poz. 1207.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1208.

Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 // poz. 1209.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1210.

Uchwała nr 280/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych // poz. 1211.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1214.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję