Jesteś tutaj: Strona główna

Kontakt GBPiZS

DZIAŁ ZBIORÓW PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat:
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

=> więcej

  
DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH

ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa

kontakt: http://dzdn.pl/kontakt/

 

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek od 9:00 do 15:30

Dodatkowo Biblioteka pełni dyżury (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w godzinach pracy biblioteki pod nr: 537 838 509 lub 537 841 974):
- we wtorki i czwartki od 15:30 do 18:00
- w I i III sobotę miesiąca od 9:00 do 15:00

Aktualności

Szanowni Czytelnicy 🙂

Przypominamy, że została opublikowana lista najnowszych październikowych i listopadowych nabytków książkowych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

📓

Spośród nowości szczególnej uwadze polecamy następujące publikacje:

Rozwój kompetencji dla gospodarki 4.0 / redakcja naukowa Aldona Andrzejczak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2022. – 205, [1] s. – [sygn. 56296].

Pandemia COVID-19, podczas której nastąpiło gwałtowne zintensyfikowanie zmian w różnych sferach życia, unaoczniła, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od technologii informacyjnych. W ten sposób w pewnym stopniu większości ludzi przybliżyła ideę czwartej rewolucji przemysłowej i koncepcję gospodarki 4.0. Czwarta rewolucja przemysłowa jest kojarzona ze sztuczną inteligencją, czyli zastępowaniem człowieka w podejmowaniu wielu decyzji przez maszyny. Jest też łączona ze zmianami technologicznymi, z zaawansowaną robotyką, autonomicznymi pojazdami, Internetem, przetwarzaniem danych w chmurze, zmianami w zakresie systemów informacyjno-komunikacyjnych. Cyfryzacja wszystkich sfer życia zbliża się nieuchronnie. Zakłada się, że wymusi ona fundamentalne zmiany w systemach biznesowych, produkcji oraz edukacji. Monografia nawiązuje do problemów rozwoju kompetencji zawodowych, które mogą być wymagane w gospodarce 4.0 z perspektywy studenta i pracownika. Jej celem jest przedstawienie najważniejszych wyzwań stojących przed jednostkami, edukacją oraz organizacjami, wobec zmian na rynku pracy związanych z intensyfikacją procesów rewolucji 4.0.

 

Kulturowe uwarunkowania adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach / Anna Brzosko. – Wyd. I. – Warszawa : Difin, 2022. – 358 s. – [sygn. 56311].

W Polsce żyje niemal 4,7 mln osób z niepełnosprawnością, ale tylko nieliczni są aktywni zawodowo. Osoby te podejmują wysiłki, szukają pracy, jednak, gdy zostają zatrudnione, miewają trudności w jej utrzymaniu. W niniejszej książce postawiono następujące pytania: od czego zależy zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach? Co zrobić, by osoby z niepełnosprawnością pozostały w zatrudnieniu przez dłuższy czas? Rozważania prowadzone są dwuetapowo. W pierwszym etapie, teoretycznym, została przeanalizowana literatura z zakresu zarządzania, różnorodności i kultury organizacyjnej. Okazuje się, iż istotny wpływ na adaptację pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach ma kultura organizacyjna. W drugim etapie, empirycznym, zostały przedstawione wyniki badania przeprowadzonego w przedsiębiorstwach zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Pracownicy z niepełnosprawnością i ich bezpośredni przełożeni w odmienny sposób postrzegają kulturę organizacyjną włączającą niepełnosprawność. Przeanalizowano oba podejścia, zebrano podobieństwa i różnice, a na zakończenie zebrano wnioski, które mogą być pomocne pracodawcom w budowaniu włączającej kultury organizacyjnej i efektywnym zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

 

 

 

Wrześniowo-październikowe nowości książkowe Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Zachęcamy Czytelników do zapoznania się z najnowszymi nabytkami książkowymi naszej placówki.

Publikacje obejmują szeroki wachlarz zagadnień z zakresu pracy i zabezpieczenia społecznego m.in.: zarządzanie i organizacja pracy (kadra kierownicza, wizerunek lidera, społeczne skutki innowacji, zarządzanie zasobami ludzkimi), rynek pracy (praca i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych), psychologia pracy (kariera i rozwój zawodowy), bezpieczeństwo i higiena pracy (wypadki przy pracy, choroby zawodowe).

E-wydanie wykazu wszystkich pozycji:

https://www.gbpizs.gov.pl/

Zbiory Książki Nabytki 2022 październik 2022

Zbiory Książki Nabytki 2022 listopad 2022

Serdecznie zapraszamy po najnowsze, interesujące, fachowe opracowania do siedziby🏢 Biblioteki :

https://www.gbpizs.gov.pl/gbpizs/kontakt/

Katalog online 👉 http://aleph.gbpizs.gov.pl/F

Nowości znajdą Państwo również w naszej Bibliotece Cyfrowej:

👉 http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra

 

Światowy Dzień Seniora

14 listopada przypadał Światowy Dzień Seniora. Stanowił okazję do zwrócenia uwagi na zagadnienia: jakości życia, problemów i sytuacji osób starszych.

Zgodnie z prognozą GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i starszych w Polsce wzrośnie do 10,8 mln w roku 2030, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowiły około 40% ogółu ludności naszego kraju. Pamiętajmy o naszych seniorach i starajmy się nie marnować potencjału osób w podeszłym wieku. Wraz ze zwiększającą się liczbą seniorów coraz istotniejsze staje się również odpowiednie projektowanie polityki społecznej wobec osób starszych oraz wdrażanie rozwiązań, które zapewnią im godną, bezpieczną, aktywną starość oraz komfort życia.

Tradycyjnie zachęcamy Państwa do przeglądania naszego bibliotecznego katalogu Link do Katalogu online: http://aleph.gbpizs.gov.pl/F i zgłębiania zagadnień z zakresu problematyki starości. Poniżej zamieszczamy krótkie zestawienie literatury „na temat”, dostępnej w naszej placówce:

DOES employing older workers affect workplace performance? / Alex Bryson [i in.] // Industrial Relations. A Journal of Economy and Society. – 2020, nr 4, s. 532-562.

KORONAWIRUS i seniorzy z państwem w tle / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. – 2020, nr 8, s. 19-21.

GRENZGÄNGE zwischen Erwerbsarbeit und Ruhestand : Prozesse der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Menschen / Volker Cihlar, Frank Michaeel, Laura Konzelmann, Andreas Mergenthaler, Norbert F. Schneider. – Opladen ; Verlag Barbara Budrich, 2019. Berlin ;Toronto : – 183 s. – (Beiträge zur Bevolkerungswissenschaft ; Band 53).

SENIOR economy in Poland / Dorota Wyszkowska // Wiadomości Statystyczne. – 2020, R. 65, nr 5, s. 9-26.

SENIORZY na rynku pracy. Uwarunkowania podejmowania pracy zawodowej przez osoby starsze / Marek Bednarski // W: W kręgu rynku pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Wiśniewskiemu z okazji 50-lecia pracy akademickiej / red. nauk. Kamil Zawadzki, Monika Wojdyło, Agata Sudolska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022. – S. 167-178.

SPORZĄDZANIE zaświadczeń o przychodzie za 2020 r. dla pracującego emeryta lub rencisty – odpowiedzi na 10 pytań z praktyki / Maria Gałecka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2021, R. 26, nr 3, s. 58-65.

SREBRNA gospodarka : ujęcie społeczno-ekonomiczne / red. nauk. Ewa Frąckiewicz, Barbara Kryk. – Warszawa : CeDeWu, 2020. – 265 s.

STEREOTYPE threat and older worker’s attitudes : a mediation model / Eduardo Oliveira, Carlos Cabral-Cardoso // Personnel Review. – 2018, nr 1, s. 187-205.

WOMEN working longer : increased employment at older ages / edited by Claudia Goldin, Lawrence F. Katz. – Chicago : The University of Chicago Press, 2018. – X, 315 s. – (National Bureau of Economic Research).

WORK accomodations and sustainable working: the role of social partners and industrial relations in the employment of disabled and older people in Estonia, Hungary and Poland / Deborah Foster, Mart Masso, Liina Osila // European Journal of Industrial Relations – 2021, nr 2, s. 149-165

WPŁYW przywrócenia wieku emerytalnego na sytuację osób 50+ na rynku pracy / oprac. Tomasz Jegier, Joanna Terlecka // Dialog w Centrum i Regionach. – 2019, nr 5, s. 3-7.

ZATRUDNIENIE niepełnosprawnych, młodocianych i emerytów – korzyści dla pracodawcy // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2020, R. 25, nr 22, 81 s.

ZATRUDNIENIE osób 50+ i z niepełnosprawnościami w polskim sektorze budowlanym – elementy diagnozy / Agnieszka Brytan-Jędrzejowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 1, s. 127-147.

 

 

Nowe numery tygodnika Praca-Rozwój-Technologia-Polityka społeczna

Szanowni Czytelnicy Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi (35-43/2022) numerami tygodnika, zawierającego artykuły z czasopism polskich, dostępnych w naszej placówce. Ostatnie numery periodyku dotyczą problematyki m.in.:

  • rynku pracy
  • zarządzania i organizacji pracy
  • prawa pracy
  • socjologii i psychologii pracy
  • bezpieczeństwa i higieny pracy
  • polityki społecznej
  • zabezpieczenia społecznego
  • zbiorowych stosunków pracy
  • statystyki pracy

Wersję elektroniczną tygodnika udostępniamy na stronie internetowej Biblioteki.

www.gbpizs.gov.pl.

Zakładki: Publikacje>Przegląd czasopism polskich>2022.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury!

 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 października przypadał ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (ang. International Day for the Eradication of Poverty), mający na celu zwrócenie uwagi na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślenie praw osób najuboższych.

Drodzy Czytelnicy!

Serdecznie zachęcamy do rozwijania wiedzy na temat aktualnych i historycznych kontekstów problematyki ubóstwa. Polecamy następujące pozycje z naszego księgozbioru, dotyczące omawianej tematyki:

ARMUT trotz regelmässiger Erwerbstätigkeit / Carolin Linokh, Anita Tiefensee // WSI Mitteilungen. – 2021, nr 4, s. 315-322.

BOGACTWO i ubóstwo w średniowiecznej myśli chrześcijańskiej / Urszula Zagóra-Jonszta // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy – 2021, nr 2(66), s. 5-15.

Die “NEUE Mitleidsökonomie” – Sympton des wohlfahrtsstaatlichen Strukturwandels / Fabian Kessl, Holger Schoneville // WSI Mitteilungen – 2021, nr 5, s. 355-363.

DOES spending on social-welfare policies reduce poverty? An assessment of the European Union countries using impulse-response and efficiency methods / Krzysztof Kutwa, Jakub Sawulski // Optimum – Studia Ekonomiczne. – 2022, nr 1, s. 64-83.

ECONOMIC growth, poverty, inequality and social transfers in the European Union / Tomasz Panek, Jan Zwierzchowski. – First edition. – Warsaw : SGH Publishing House, 2021. – 137 s.

KAPITAŁ społeczny w środowiskach lokalnych – jego znaczenie, uwarunkowania i bariery rozwoju w procesie przeciwdziałania ubóstwu / Dariusz Zalewski // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr tematyczny 1, s. 2-7.

MIKROPROCESY wykluczenia społecznego i marginalizacji : studium z socjologii nie-ładu / Jerzy Rossa, Lidia Nogal-Faber. – Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2021. – 294 s.

MINDESTSTANDARDS für die Grundsicherung in Europa / Livia Hentschel // Soziale Sicherheit – 2021, nr 3, s. 100-101.

MINIMUM egzystencji oraz minimum socjalne w 2020 r. Dane średnioroczne / Piotr Kurowski // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr 4, s. 28-32.

NIERÓWNOMIERNOŚĆ ekwiwalentnych dochodów gospodarstw domowych w województwie łódzkim / Alina Jędrzejczak, Dorota Pekasiewicz // Wiadomości Statystyczne. – 2022, R. 67, nr 6, s. 29-51.

OSOBY ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej / Magdalena Małecka-Łyszczek, Radosław Mędrzycki. – Stan prawny na 20 kwietnia 2021 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. – 278 s.

PROBLEM ubóstwa i nierówności we współczesnej myśli ekonomicznej / Barbara Danowska-Prokop, Renata Pęciak, Urszula Zagóra-Jonszta. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2022. – 140 s. – (Praca Naukowa ).

PRZYCZYNY ubóstwa wśród osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej : monitoring zjawiska / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. – Rzeszów : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2021. – 51.

UBÓSTWO edukacyjne a tranzycje. Przegląd niemieckiego dyskursu naukowego / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 1, s. 23-33.

UBÓSTWO w Polsce i na świecie / Krzysztof Rejman, Bogusław Ślusarczyk. – Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2021. – 202 s.

ZAGROŻENIE ubóstwem gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami / Piotr Kurowski // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr 10, s. 8-15.

ŹRÓDŁA bogactwa i biedy ludzi oraz ich zbiorowości : na nowo zanalizowane / Janusz A. Majcherek. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022. – 177 s.

Przypominamy również, że w celu ponownego przybliżenia tematyki ubóstwa i jakości życia oraz stworzenia narzędzia źródłowego, pomocnego przy zbieraniu literatury, opracowaliśmy dla Państwa uaktualnioną edycję bibliografii monotematycznej pt.: Jakość życia. Ubóstwo i wykluczenie społeczne : 2010-2017 : (literatura polska w wyborze) / pod red. Justyny Garbarczyk ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. – Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2018. – XV, 122 s. – (Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 142 ).

Bibliografię znajdą Państwo wchodząc na naszą stronę internetową:

https://www.gbpizs.gov.pl/

Zakładka:👉Publikacje👉Bibliografie monotematyczne

Zapraszamy do korzystania z naszych publikacji stacjonarnie i online 🙂 !

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz politykę prywatności.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę cookies..
Akceptuję