Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Monitor Polski – pozycje wybrane » 2022 » Pozycje 401 – 800

ZBIORY

Monitor Polski – poz. 401 – 800 – wybrane

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2022 r. // poz. 435.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. // poz. 469.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2021 r. // poz. 471.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 476.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2022 r. // poz. 480.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych // poz. 486.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu // poz. 487.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2022 r. // poz. 537.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej // poz. 560.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2022 r. // poz. 561.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2022 r. // poz. 585.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r. // poz. 588.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // poz. 589.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. // poz. 622.

Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030 // poz. 640.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji // poz. 642.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2022 r. // poz. 704.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 r. // poz. 705.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 709.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów // poz. 722.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej // poz. 723.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne // poz. 726.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. // poz. 764.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców // poz. 789.

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję