Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Monitor Polski – pozycje wybrane » 2021 » Pozycje 401 – 800

ZBIORY

Monitor Polski – poz. 401 – 800 – wybrane

Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej // poz. 402.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 420.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji/ poz. 421.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2020 r. // poz. 436.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Operator obrabiarek skrawających – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 438.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r. // poz. 440.

Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań // poz. 449.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 474.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” // poz. 476.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 478.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2021 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej // poz. 479.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2021 r. // poz. 480.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu // poz. 484.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych // poz. 486.

Apel Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2021 r. o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów // poz. 487.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli państw członkowskich // poz. 498.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 r. // poz. 522.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego – pomocnik lakiernika” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 523.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 535.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2021 r. // poz. 553.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2021 r. // poz. 556.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 564.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Lakierowanie w lakierniach przemysłowych – lakiernik przemysłowy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 579.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // poz. 588.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 590.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Obsługa platformy do nauczania zdalnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 628.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji // poz. 633.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej – lakiernik samochodowy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 640.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie konfliktami w organizacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 661.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2021 r. // poz. 668.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie manualne komponentów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 684.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montaż i demontaż komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 685.

Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego // poz. 692.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne // poz. 706.

Zarządzenie nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii // poz. 712.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 // poz. 724.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 729.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2021 r. // poz. 730.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2022 // poz. 735.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2022 // poz. 739.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 748.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 750.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2021 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalne // poz. 751.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2021 r. // poz. 754.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2021 r. // poz. 761.

Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej // poz. 766.

Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014–2020 // poz. 781.

Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014–2020 // poz. 789.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję