Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Monitor Polski – pozycje wybrane » 2022 » Pozycje 1 – 400

ZBIORY

Monitor Polski – poz. 1 – 400 – wybrane

Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego // poz. 2.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa // poz. 13.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Monter sieci i instalacji sanitarnych – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 18.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 21.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 23.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 25.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 26.

Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” // poz. 64.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu // poz. 65.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2021 r. // poz. 81.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. // poz. 82.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r. // poz. 84.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych // poz. 119.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy // poz. 120.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. // poz. 175.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. w stosunku do 2020 r. // poz. 176.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 r. // poz. 177.

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. // poz. 211.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2022 r. // poz. 219.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Kształcenie w zakresie komunikacji z pacjentem i jego bliskimi oraz w zespole terapeutycznym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 226.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2021 r. // poz. 229.

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Polityki Pieniężnej w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej // poz. 231.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych // poz. 232.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 233.

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego // poz. 234.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie // poz. 251.

Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego // poz. 253.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego // poz. 254.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych // poz. 256.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty // poz. 257.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich // poz. 258.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // poz. 259.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń // poz. 260.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego // poz. 261.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // poz. 262.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // poz. 263.

Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej // poz. 264.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2021 r. i w drugim półroczu 2021 r. // poz. 266.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu // poz. 278.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej // poz. 287.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r. // poz. 289.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej // poz. 292.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2021 r. // poz. 323.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej // poz. 341.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów // poz. 348.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn // poz. 372.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 r. // poz. 377.

Uchwała nr 10/2022 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego // poz. 383.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Realizowanie usług rozwojowych dla organizacji (trener biznesu)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 386.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa // poz. 399.

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję