Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Monitor Polski – pozycje wybrane » 2020 » Pozycje 401 – 800

ZBIORY

Monitor Polski – poz. 401 – 800 – wybrane

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. // poz. 412.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2020 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej // poz. 420.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 421.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2020 r. // poz. 422.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2019 r. // poz. 443.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu // poz. 466.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych // poz. 467.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie i wypiekanie pizzy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 480.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 481.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie potraw grill i barbecue” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 482.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2020 r. // poz. 494.

Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu treningu personalnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 510.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie deserów restauracyjnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
// poz. 517.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2020 r. // poz. 548.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2020 r.
// poz. 550.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 556.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // poz. 562.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2020 r. // poz. 663.

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r. // poz. 666.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne // poz. 667.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. // poz. 711.

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej // poz. 728.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie // poz. 732.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2020 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej // poz. 742.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 748.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2020 r. // poz. 752.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2020 r. // poz. 758.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r. // poz. 791.

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję