Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Monitor Polski – pozycje wybrane » 2022 » Pozycje 801 – 1200

ZBIORY

Monitor Polski – poz. 801 – 1200 – wybrane

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 804.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2022 r. // poz. 815.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r. // poz. 816.

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z nordic walkingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 817.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Technologii lub przez niego nadzorowanych // poz. 818.

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 820.

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 821.

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 822.

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 826.

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 827.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych // poz. 829.

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych // poz. 835.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 851.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r. // poz. 854.

Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego // poz. 896.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej // poz. 899.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2022 r. // poz. 900.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. // poz. 913.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // poz. 916.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2022 r. nr 1130.81.2022 w sprawie wyznaczenia sędziów Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego // poz. 926.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów // poz. 932.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2020 r. // poz. 940.

Zarządzenie nr 328 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów // poz. 941.

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych // poz. 948.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej // poz. 990.

Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 października 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego // poz. 1004.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2023 // poz. 1005.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2023 // poz. 1006.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2023 // poz. 1008.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych // poz. 1010.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2022 r. // poz. 1011.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia // poz. 1014.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 października 2022 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie // poz. 1045.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023 // poz. 1070.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. // poz. 1085.

Zarządzenie nr 355 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej // poz. 1087.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej // poz. 1092.

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym za lata 2020–21 // poz. 1095.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2022 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent // poz. 1096.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2022 r. // poz. 1103.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 1104.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r. // poz. 1108.

Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 listopada 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego // poz. 1109.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2023 // poz. 1111.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 r. // poz. 1112.

Zarządzenie nr 352 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań // poz. 1114.

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2023 // poz. 1116.

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 // poz. 1119.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r. // poz. 1127.

Zarządzenie nr 370 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1144.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 września 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1166.

Zarządzenie nr 374 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu // poz. 1169.

Uchwała nr 212 Rady Ministrów z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” // poz. 1171.

Zarządzenie nr 406 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” // poz. 1173.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r. // poz. 1180.

Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2023 // poz. 1188.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2022 r. // poz. 1192.

Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Strategia Demograficzna 2040” // poz. 1196.

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję