3-4/2024

Przegląd czasopism nr 3-4/2024

 

Marzec– Kwiecień 2024 r.

 

 1. Angestellte und Mitbestimmung in der digitalen Transformation / Tobias Kämpf, Thomas Lühr // WSI Mitteilungen. – 2024, nr 1, s. 34-41.

W artykule dokonano analizy wyzwań i możliwości współdecydowania o miejscu pracy w sektorze umysłowym na tle transformacji cyfrowej. Punktem wyjścia jest obserwacja, że stosunki pracy w urzędzie w dalszym ciągu kształtowane są przez indywidualne interesy pracowników i wynikające z nich działania, co sprawia, że jest to trudny teren do współdecydowania. Jednocześnie transformacja cyfrowa oznacza zasadniczy przełom w pracy umysłowej, co tworzy nową konstelację działań rad zakładowych. Na tym tle empirycznie analizuje się działania rad zakładowych w kontekście aktualnych trendów strategicznych: zwinnej organizacji pracy umysłowej, jej coraz większego przesuwania się w przestrzeń informacyjną (praca z domu) oraz zmiany pracy biurowej poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji. Wyniki ujawniają punkty wyjścia dla nowego wzajemnego oddziaływania indywidualnych i zbiorowych działań opartych na interesach, które mają szczególne znaczenie dla polityki pracy w debacie na temat przyszłości współdecydowania w transformacji cyfrowej.

 

 1. Autonomer dank Algorithmen? / Sonja Köhne [et al.] // WSI Mitteilungen. – 2024, nr 1, s. 18-25.

Dyskusje na temat analityki personalnej (PA) często koncentrują się na potencjalnym wzroście wydajności firm: poprzez systematyczne gromadzenie i analizę algorytmiczną danych dotyczących zasobów ludzkich PA obiecuje dostarczać praktycznych rekomendacji, które optymalizują strategiczne decyzje w zarządzaniu zasobami ludzkimi i zwiększają produktywność. W tym artykule analizujemy PA z perspektywy teorii samostanowienia i zadajemy pytanie, w jaki sposób PA może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na autonomię, kompetencje i powiązania pracowników. Teoria samostanowienia zakłada, że motywację jednostki, a ostatecznie jej dobrostan i wydajność, można zwiększyć poprzez zaspokojenie ich podstawowych potrzeb psychologicznych w zakresie autonomii, kompetencji i pokrewieństwa. Badanie pokazuje, że pomiędzy kierownictwem a pracownikami mogą istnieć sprzeczne cele. Dotyczą one autonomii i kontroli, kompetencji i standaryzacji, a także powiązań i wydajności. Na koniec w artykule wskazano praktyczne podejścia oparte na trzech nadrzędnych zasadach przejrzystości, szkolenia i uczestnictwa, które mogą wspierać wdrażanie PA na rzecz samostanowienia.

 

 1. Day care availability and awareness of gendered economic risks: how they shape work and care norms / Silke Büchau [et al.] // Journal of European Social. Policy. – 2024, nr 1, s. 53–68.

Polityka rodzinna nie tylko zapewnia rodzinom pieniądze, czas i infrastrukturę, ale także przekazuje założenia normatywne dotyczące tego, co jest uważane za pożądane lub akceptowalne w pracy zarobkowej i opiece rodzinnej. W niniejszym badaniu przedstawiono konceptualizację i zbadano empirycznie, w jaki sposób przygotowanie respondentów krótkimi, przypominającymi doniesienia medialne informacjami na temat istniejących uprawnień do opieki dziennej i konsekwencji ekonomicznych przerw w zatrudnieniu matek może zmienić osobiste oceny normatywne na temat ustaleń między pracą rodziców a opieką. Ponadto analizujemy, czy efekty te różnią się pomiędzy grupami respondentów, dla których zakłada się, że różnią się stopniem wpływu informacji i wcześniejszej wiedzy. Ramy teoretyczne opierają się na koncepcji normatywnych efektów zwrotnych polityki w połączeniu z teorią norm społecznych i teoriami ludzkiego poznania. Badanie opiera się na w pełni randomizowanym eksperymencie ankietowym połączonym z eksperymentem winietowym w Fali 12 Niemieckiego Panelu Rodzinnego (pairfam). Stosuje liniowe i porządkowe regresje logistyczne z błędami standardowymi odpornymi na klastry do próby 5783 respondentów. Nasze wyniki sugerują, że wyposażenie respondentów w informacje na temat polityki opieki dziennej i długoterminowych zagrożeń ekonomicznych związanych z przerwami w pracy matek zwiększa akceptację korzystania z intensywnej opieki dziennej w całej próbie, a szczególnie w przypadku matek z dziećmi w wieku poniżej wieku rozpoczęcia nauki szkolnej. Zwiększa ponadto wsparcie dla dłuższych godzin pracy zarobkowej matek wśród bezdzietnych kobiet i matek z dziećmi w wieku szkolnym. Informacje podane w tym eksperymencie badawczym nie mają w dużej mierze wpływu na normy dotyczące godzin pracy ojców.

 

 1. Demokratische Technikgestaltung in der Arbeitswelt / Philipp Frey, Felix Gnisa, Linda Nierling // WSI Mitteilungen. – 2024, nr 1, s. 50-57.

Artykuł daje wgląd w to, jak innowacje technologiczne w miejscu pracy mogą być kształtowane w interesie pracowników. Czyni to poprzez rekonstrukcję dwóch scenariuszy zdemokratyzowanego projektowania technologii w miejscu pracy. Historyczny przypadek Lucas Aerospace i obecny konflikt pracowniczy w GKN Florence służą do zilustrowania, że konfliktowe przywłaszczenie kompetencji innowacyjnych przez pracowników może umożliwić im opracowywanie alternatywnych planów biznesowych i kwestionowanie ustalonych struktur zarządzania firmą. Na przykładzie baskijskiej spółdzielni przemysłowej Mondragón MCC i spółdzielni platformowej CoopCycle przedstawiono potencjał demokratycznego ładu korporacyjnego dla postępowej polityki pracy i projektowania technologicznego w miejscu pracy. Obydwa scenariusze wskazują, w jaki sposób transformacja cyfrowa może być kształtowana autonomicznie przez pracowników i instytucje współdecydowania. Artykuł kończy się apelem o podwójną transformację innowacyjności w miejscu pracy, która może pomóc zarówno w skutecznym kształtowaniu transformacji cyfrowej, jak i w demokratyzacji ładu korporacyjnego.

 

 1. Digitale Technik und schwindende Machtressourcen in der Transportlogistik 4.0 / Pauline Schneider, Olaf Struck // WSI Mitteilungen. – 2024, nr 1, s. 3-9.

W artykule zbadano wpływ cyfryzacji na jakość pracy zawodowych kierowców ciężarówek w Niemczech. W dziedzinie logistyki transportu wykorzystanie technologii cyfrowych i systemów sterowania jest bardzo zaawansowane. Ma to wpływ na procesy pracy, które stają się coraz bardziej ustandaryzowane, racjonalizowane i skondensowane. W przypadkach, gdy technologia znacznie upraszcza zadania, firmy transportowe są w stanie zatrudnić także więcej pracowników o niższych kwalifikacjach, często rekrutowanych z zagranicy. Z kolei lokalni pracownicy stają w obliczu utraty zasobów władzy na skutek wzmożonej kontroli technologicznej i desillingu, co stwarza istotne wyzwania dla skutecznej reprezentacji ich interesów. Autorzy przedstawiają leżącą u podstaw strategię racjonalizacji w oparciu o ustalenia empiryczne i dokonują przeglądu potencjalnych podejść do interwencji zbiorowych i związkowych.

 

 1. Does the provision of childcare reduce motherhood penalties in job-related training participation? Longitudinal evidence from Germany / Gundula Zoch // Journal of European Social Policy. – 2024, nr 1, s. 69–84.

Poprzednie badania podkreślały różnice między płciami w uczestnictwie w szkoleniach związanych z pracą, szczególnie w krajach, w których istnieje niewiele polityk rodzinnych wspierających zatrudnienie matek. W niniejszym badaniu sprawdzano, czy wyższy poziom dotowanej przez państwo opieki nad dziećmi jest pozytywnie powiązany z udziałem matek w szkoleniach zawodowych. Łączy dane na poziomie indywidualnym z Krajowego Badania Panelu Edukacyjnego w Niemczech (kohorta dorosłych NEPS-SC6, N = 5504, 2008–2020) z rocznymi rejestrami administracyjnymi dotyczącymi objęcia opieką nad dziećmi na poziomie okręgów. Wyniki modeli efektów stałych dostarczają dowodów na to, że wyższy poziom opieki nad dziećmi zmniejsza negatywny wpływ porodu na udział matek w szkoleniach zawodowych. Niemniej jednak kary za szkolenie w zakresie macierzyństwa istnieją nawet w kontekstach, w których poziom opieki nad dziećmi jest wyższy, zwłaszcza w Niemczech Zachodnich. Ustalenia podkreślają znaczenie wspierania polityki rodzinnej w celu ograniczenia kar za szkolenie w macierzyństwie i związanych z nimi nierówności płci na rynku pracy.

 

 1. The effects of minimum wages on (almost) everything? A review of recent evidence on health and related behaviors / David Neumark // Labour. – 2024, nr 1, s. 1-65.

Przeglądam i oceniam dowody dotyczące wpływu płacy minimalnej na wyniki zdrowotne i zachowania związane ze zdrowiem. Dowody dotyczące zdrowia fizycznego wskazują na sprzeczne kierunki, skłaniając się w stronę działań niepożądanych. Badania nad wpływem na dietę i otyłość czasami wskazują na korzystne skutki, podczas gdy inne dowody wskazują, że wyższe płace minimalne zwiększają palenie i picie oraz ograniczają aktywność fizyczną (i prawdopodobnie higienę). Istnieją natomiast dowody na to, że wyższe płace minimalne zmniejszają liczbę samobójstw, co jest częściowo zgodne z dowodami dotyczącymi pozytywnego lub mieszanego wpływu na inne wskaźniki zdrowia psychicznego/depresji. Ogólnie rzecz biorąc, wnioski polityczne, że płace minimalne poprawiają zdrowie, są nieuzasadnione lub co najmniej przedwczesne.

 

 1. Firm heterogeneity and the aggregate labour share / Matteo G. Richiardi, Luis Valenzuela // Labour. – 2024, nr 1, s. 66-101.

Proponujemy opartą na modelu metodę dekompozycji zagregowanego udziału siły roboczej pod względem pierwszych momentów łącznego rozkładu całkowitej produktywności czynników produkcji, siły rynkowej, płac i cen oraz stosujemy ją do brytyjskiego sektora produkcyjnego przy użyciu danych na poziomie przedsiębiorstw za lata 1998–2014 . W przeciwieństwie do narracji skupiającej się na rosnących dysproporcjach między firmami, obserwowany spadek zagregowanego udziału siły roboczej w tym okresie wynika wyłącznie ze spadku udziału siły roboczej w reprezentatywnej firmie, głównie z powodu rosnącego rozbieżności między średnią produktywnością a płacami realnymi. Zmiany w rozproszeniu zmiennych na poziomie przedsiębiorstw przyczyniły się do nieznacznego ograniczenia tego spadku.

 

 1. The high costs of outsourcing: vendor errors, customer mistreatment, and well-being in call centers / Sean O’Brady, Virginia Doellgast, David Blatter // Industrial Relations. – 2024, nr 1, s. 80-103.

Analizujemy wpływ outsourcingu na samopoczucie pracowników wewnętrznych call center w amerykańskiej branży telekomunikacyjnej. Nasze ustalenia opierają się na danych uzyskanych metodami mieszanymi. Wyniki jakościowe sugerują, że pracownicy wewnętrzni doświadczyli eskalacji wymagań zawodowych związanych z błędami zewnętrznych dostawców call center i ich pracowników, wynikającymi z dodatkowej pracy i nasilonej frustracji klientów. Wyniki SEM pokazują sekwencyjną mediację pomiędzy czasem, jaki pracownicy wewnętrzni spędzili na naprawianiu błędów dostawców, złym traktowaniem pracowników przez klientów, wyczerpaniem emocjonalnym, satysfakcją z pracy i absencją. Wydaje się, że niezależność pracowników w zakresie decyzji związanych z klientami pomaga im radzić sobie z wymaganiami zawodowymi i ich wpływem na dobrostan.

 

 1. Human resource management technology, workplace performance, and employee well-being in the British public sector / Alex Bryson, Michael White // Labour. – 2024, nr 1, s. 102-121.

Wykorzystując powiązane dane pracodawców i pracowników dotyczące miejsc pracy w Wielkiej Brytanii, stwierdzamy, że praktyki zapewniające wysoką wydajność w miejscu pracy (HPWP) są pozytywnie powiązane z wynikami w miejscu pracy w sektorze publicznym. Z drugiej strony HPWP nie są kojarzone z miarami dobrostanu i motywacji pracowników sektora publicznego. Konsekwencją tego jest to, że wpływ HPWP na wydajność w sektorze publicznym stanowi część skutecznej technologii zarządzania, bez konieczności odwoływania się do specjalnych reakcji pracowników w roli mediatorów. Ustalenia sektora publicznego różnią się od wyników sektora prywatnego: w tym drugim przypadku HPWP są pozytywnie powiązane z niektórymi wynikami w zakresie wydajności, ale wyniki pracowników są złożoną mieszanką nieistotnych, pozytywnych i negatywnych skojarzeń.

 

 1. Künstliche Intelligenz und Gender – eine Frage diskursiver (Gegen-)Macht? / Tanja Carstensen, Kathrin Ganz // WSI Mitteilungen. – 2024, nr 1, s. 26-33.

Sztuczna inteligencja (AI) staje się coraz bardziej istotna w świecie pracy. Szczególnie uderzający jest intensywny dyskurs na temat sztucznej inteligencji prowadzony w mediach, polityce i nauce, w którym w niektórych przypadkach formułowane są daleko idące oczekiwania. Stałym tematem tych dyskursów na temat znaczenia sztucznej inteligencji dla przyszłości pracy jest także kwestia zakresu, w jakim zmienią się nierówności płci. W tym artykule zbadano implikacje sztucznej inteligencji dla relacji władzy ze względu na płeć w kontekście miejsca pracy. W oparciu o wyniki empiryczne projektu „Gender, sztuczna inteligencja i praca przyszłości” omówiono pięć tematów mających na celu określenie zakresu, w jakim można zidentyfikować zmiany w nierównościach władzy w kontekście rozpowszechniania sztucznej inteligencji i dyskusji na jej temat, co z perspektywy płci mogą być punktami wyjścia dla kontrwładzy w miejscu pracy: 1. idealne normy pracownicze w okresie przejściowym, 2. dyskryminacja ze strony systemów sztucznej inteligencji, 3. rozwój sztucznej inteligencji jako domena białych młodych mężczyzn jako ślepa uliczka ; 4. praca nieodpłatna i niewidoczna oraz 5. wpływ automatyzacji na wewnątrzzakładowe stosunki władzy.

 

 1. The limits of using grievance procedures to combat workplace discrimination / Ayushi Narayan // Industrial Relations. – 2024, nr 1, s. 26-42.

Badam przejście z telefonicznego do internetowego raportowania w sprawie równych szans zatrudnienia (EEO) w United States Postal Service (USPS), aby określić przyczynowy wpływ stosowania procedury składania skarg. Ta zmiana doprowadziła do dużego wzrostu skarg ze względu na płeć w USPS na obszarach o większym dostępie do łączy szerokopasmowych. Nie obserwuję jednak proporcjonalnych zmian w różnicach między płciami w zakresie rotacji, zatrudniania i awansów. Moje wyniki sugerują, że 10% wzrost liczby skarg ze względu na płeć powoduje zmianę udziału kobiet w separacjach lub zatrudnieniu o mniej niż 1%. Wydaje się mało prawdopodobne, aby zwiększone inwestycje w procedury składania skarg miały znaczący wpływ na skutki dyskryminacji.

 

 1. Mind the gap: young people and welfare-state related knowledge in deservingness and welfare attitude research / Jakub Sowula // Journal of European Social Policy. – 2024, nr 1, s. 101–114.

Opinie na temat zasługiwania na dobrobyt pomagają wyjaśnić postawy opiekuńcze, a zatem są kluczowe dla zrozumienia legitymizacji społecznej państwa opiekuńczego. Jednak nawet rozważając zasługiwanie w kontekście innych ram wyjaśniających, wiele otwartych kwestii pozostaje w ramach postawy opiekuńczej. W artykule dowodzi się, że nowatorski program badawczy skupiający się na wiedzy związanej z państwem opiekuńczym i młodymi ludźmi mógłby znacząco wzbogacić obecne debaty na temat badań nad zasługami i postawami opiekuńczymi. Oceny zasług są dokonywane heurystycznie i mogą w dużym stopniu zależeć od tego, co ludzie wiedzą (zwłaszcza jeśli są źle poinformowani). Studiowanie tego z młodymi ludźmi jest niezwykle istotne, ponieważ lata formacyjne są kluczowe dla kształtowania i zmiany postawy opiekuńczej, nawet w późniejszym życiu. Badania z młodymi ludźmi dostarczają wyjątkowych możliwości rozwikłania mechanizmów przyczynowych pomiędzy wiedzą związaną z państwem opiekuńczym, zasługami i postawami opiekuńczymi. Co więcej, mogłoby to pomóc w zwalczaniu dezinformacji związanej z państwem opiekuńczym i budowaniu odporności na dezinformację. W tym przeglądzie tematycznym nakreślono korzyści, słabe punkty i trajektorie badawcze w przypadku skupiania się na wiedzy i młodych ludziach w badaniach nad zasługami i postawami opiekuńczymi.

 

 1. Minimum wage and spillover effects in a minimum wage society / Sinem Sefil-Tansever, Ensar Yılmaz // Labour. – 2024, nr 1, s. 150-176.

Polityka dotycząca płacy minimalnej jest szeroko wdrażana w krajach rozwijających się, ale jej konsekwencje pozostają niepewne. W niniejszym badaniu empirycznie zbadano wpływ płacy minimalnej na miesięczne nierówności dochodów i jego skutki uboczne w Turcji w latach 2004–2022, wykorzystując kompleksowe dane mikro. Naszym celem jest rzucenie światła na wpływ krajowej polityki dotyczącej płacy minimalnej poprzez zbadanie jej zróżnicowanego wpływu na strukturę płac w kraju. Z naszych ustaleń wynika, że ​​płaca minimalna znacząco zmniejsza dysproporcje w dochodach, szczególnie wśród pracowników formalnych znajdujących się w dolnej i górnej części rozkładu wynagrodzeń. Podczas gdy luki płacowe spadają poniżej mediany wynagrodzeń, osoby powyżej tej wartości odnotowują wolniejsze tempo wzrostu, co ostatecznie prowadzi do konwergencji płac. Warto zauważyć, że efekt ten jest bardziej wyraźny w okresie niestabilności makroekonomicznej w latach 2016–2022 w porównaniu ze stosunkowo stabilnym okresem lat 2004–2015. Co więcej, wyniki różnią się w zależności od indywidualnych cech, takich jak płeć, wiek, wykształcenie i inne istotne czynniki. Co więcej, obserwujemy wstępne dowody na istnienie w pewnym stopniu efektu latarni morskiej: płaca minimalna wydaje się wywierać wyrównujący wpływ na strukturę płac pracowników w sektorze nieformalnym powyżej pewnego percentyla.

 

 1. Neuerungen 2024 im Bereich Pflege // Soziale Sicherheit. – 2024, nr 2-3, s. 17-20.

Innowacje w 2024 roku w obszarze opieki. Nieco więcej pieniędzy na opiekę domową, wyższa dopłata do kosztów utrzymania domu i częściej płatne dni wolne dla opiekujących się pracowników. Te i inne nowe regulacje zostały przyjęte już wiosną 2023 r. wraz z ustawą o wsparciu i pomocy w opiece.

 

 1. Neuregelungen bei der Alterssicherung / Hans Nakielski, Rolf Winkel // Soziale Sicherheit. – 2024, nr 2-3, s. 20-25.

Nowe regulacje dotyczące zabezpieczenia emerytalnego W 2024 roku wiele się zmieni także w zakresie ubezpieczeń emerytalnych i ochrony na wypadek obniżonej zdolności do pracy.

 

 1. Parental leave use among newly arrived immigrant mothers in Sweden: causes and consequences / Eleonora Mussino, Ann-Zofie Duvander // Journal of European Social Policy. – 2024, nr 1, s. 85–100.

Imigracja do Szwecji jest zdominowana przez kobiety i mężczyzn w wieku rozrodczym, a wielu przybywa z dziećmi. Integracja nowo przybyłych matek na rynku pracy budzi obawy, dlatego kluczowa jest dobrze ukierunkowana polityka społeczna. Urlop rodzicielski opiera się na miejscu zamieszkania i do niedawna przyznawany był wszystkim rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym urodzonych za granicą. W niniejszym badaniu wykorzystano rejestry ludności i rejestry ubezpieczeń społecznych w celu sprawdzenia, czy nowo przybyłe matki imigrantki korzystają z urlopu rodzicielskiego po przyjeździe i czy korzystanie z niego stanowi przeszkodę w przyszłej aktywności na rynku pracy. Nasze wyniki wskazują, że większość nowo przybyłych matek nie korzysta z urlopu rodzicielskiego, ale istnieją także duże różnice w korzystaniu z niego w zależności od kraju urodzenia i przyczyny zezwolenia na pobyt. Wydaje się jednak, że istnieją jedynie marginalne powiązania pomiędzy korzystaniem z urlopu rodzicielskiego a późniejszym przywiązaniem do rynku pracy. Niemniej jednak umiarkowane używanie kojarzy się z aktywnością na rynku pracy, a nie stanowi w niej przeszkodę. Nasze wyniki wnoszą wkład w debatę na temat niezamierzonego wpływu polityki społecznej na integrację imigrantów.

 

 1. Performance-related pay, mental and physiological health / Nicole Andelic [et al.] // Industrial Relations. – 2024, nr 1, s. 3-25.

Duża część literatury na temat wynagrodzeń zależnych od wyników (PRP) i złego stanu zdrowia opiera się na danych samodzielnie zgłaszanych, a zbadanie związku jest trudne ze względu na zakłócające zmienne. Badamy związek między PRP a trzema grupami wskaźników zdrowotnych, korzystając z danych z UKHLS: ciśnienie krwi, markery stanu zapalnego we krwi i samoocena stanu zdrowia. Regresje korygujące błąd autoselekcji i współzmienne społeczno-demograficzne wykazały, że kontrakty PRP wiążą się z gorszym zdrowiem psychicznym, wyższym skurczowym ciśnieniem krwi i wyższym poziomem fibrynogenu. Odkrycia te sugerują, że firmy stosujące PRP mogą być zmuszone do wdrożenia polityki łagodzącej stres związany z PRP.

 

 1. Personality and public sector employment in Finland / Terhi Maczulskij, Jutta Viinikainen // Labour. – 2024, nr 1, s. 122-149.

Wykorzystując długoterminowe dane z fińskiego rejestru dotyczące wyników na rynku pracy, badamy, w jaki sposób cechy osobowości przewidują przydział osób do zatrudnienia w sektorze publicznym i prywatnym. Nasze ustalenia sugerują, że sortowanie sektorowe w oparciu o osobowość ma miejsce przede wszystkim podczas wyboru kierunków kształcenia. Po kontrolowaniu edukacji i zawodu zatrudnienie w sektorze publicznym jest negatywnie powiązane z pewnością siebie u mężczyzn i ekstrawersją u kobiet. Ustaliliśmy również, że zachęty pieniężne i przesunięcia między sektorami mogą częściowo wyjaśniać te zależności. Ogólnie rzecz biorąc, nasze wyniki empiryczne w połączeniu z wartościami, których używamy jako mechanizmów teoretycznych, sugerują, że wartości mogą służyć jako mediatory wyjaśniające nasze wyniki.

 

 1. Social policy, public investment or the environment? Exploring variation in individual-level preferences on long-term policies / Marius R Busemeyer, Liam Beiser-McGrath // Journal of European Social Policy. – 2024, nr 1, s. 36–52.

W artykule zbadano indywidualne podejście do długoterminowej polityki inwestycyjnej, wykorzystując nowatorskie dane ankietowe dotyczące przypadku Niemiec. Opierając się na rozwijającej się literaturze na temat relacji między postawami w zakresie polityki środowiskowej i społecznej, naszym pierwszym wkładem w badania jest wykazanie, że obywatele, gdy zostaną poproszeni o zastanowienie się nad swoim wsparciem dla długoterminowej polityki inwestycyjnej, wspierają polityki związane z państwem opiekuńczym, takie jak inwestycje w edukację i emerytury w większym stopniu niż kwestie niezwiązane z państwem opiekuńczym, takie jak inwestycje w infrastrukturę publiczną czy energię odnawialną. Obywatele najbardziej popierają wykorzystanie współczesnej polityki redystrybucyjnej – w naszym przypadku: podniesienie podatków dochodowych dla bogatych – w celu finansowania długoterminowych inwestycji. Znajdujemy również dowody na to, że zaufanie polityczne jest pozytywnie powiązane ze wsparciem dla długoterminowej polityki inwestycyjnej, ale w szczególności inwestycji w edukację i odnawialne źródła energii. Co więcej, nasza analiza ujawnia znaczenie indywidualnej ideologii politycznej. Odkrycia te mają wpływ na zapotrzebowanie społeczne na rozwiązanie długoterminowych problemów, przed którymi stoi dzisiejsze społeczeństwo.

 

 1. Tarifpolitik zu Digitalisierung – Gestaltung von Machtrelationen in der Arbeitswelt / Nele Dittmar // WSI Mitteilungen. – 2024, nr 1, s. 42-49.

W artykule wykorzystano podejście oparte na zasobach władzy, aby przeanalizować, jak relacje władzy w świecie pracy zmieniają się wraz z cyfryzacją i w jaki sposób podmioty stosunków pracy mogą kształtować te zmiany. Autor przedstawia układy zbiorowe na poziomie sektorowym zajmujące się cyfryzacją, natomiast badania nad cyfryzacją i stosunkami przemysłowymi skupiały się dotychczas na poziomie miejsca pracy i ewoluującej gospodarce platform. Można wykazać, że układy zbiorowe dotyczące cyfryzacji mogą utrzymać lub stworzyć zasoby władzy dla pracy. Ponadto w artykule zaproponowano terenową perspektywę teoretyczną na stosunki pracy, aby lepiej zrozumieć różnice między sektorami w zakresie rokowań zbiorowych w sprawie cyfryzacji, ze względu na specyficzne dla sektora stosunki władzy i praktyki rokowań zbiorowych.

 

 1. Varying effects of public pensions: pension spending and old-age employment under different pension regimes / Kun Lee // Journal of European Social Policy. – 2024, nr 1, s. 3–19.

Społeczno-ekonomiczne konsekwencje reform emerytalnych często omawiano bez dokładnego rozważenia kontekstu instytucjonalnego, pomimo faktu, że konstrukcje instytucjonalne emerytur publicznych znacznie różnią się w poszczególnych krajach. W badaniu tym dowodzi się, że wyniki reform emerytalnych różnią się w zależności od struktury instytucjonalnej emerytur publicznych, pokazując, że powiązania między wydatkami na publiczne emerytury a wskaźnikami zatrudnienia osób starszych w różnych grupach społeczno-demograficznych różnią się w różnych kontekstach instytucjonalnych. Wykorzystując dane przekrojowe szeregów czasowych z 20 krajów Europy i Stanów Zjednoczonych w latach 1998–2019, w badaniu zbadano, w jaki sposób zmiany w wydatkach na publiczne emerytury „w przeliczeniu na osobę starszą” – porównywalną miarę wysiłków państwa opiekuńczego na rzecz zabezpieczenia dochodów na starość, są powiązane ze wskaźnikami zatrudnienia w starszym wieku ze względu na płeć i wykształcenie. W badaniu zbadano także, w jaki sposób stowarzyszenia te różnią się w zależności od różnych systemów emerytalnych, skonstruowanych w oparciu o stopień, w jakim struktury finansowania i świadczeń wykazują orientację redystrybucyjną. Wyniki ujawniają złożone gradienty płci i wykształcenia w związku między wydatkami na publiczne emerytury a zatrudnieniem w starszym wieku. Wskaźniki zatrudnienia kobiet, szczególnie wśród osób nisko wykształconych, są bardziej wrażliwe na zmiany w wydatkach emerytalnych w reżimie „Beveridge’a”, który koncentruje się na bezpieczeństwie dochodu podstawowego. W reżimie Bismarcka, charakteryzującym się emeryturami uzależnionymi od zarobków, różnice edukacyjne w krańcowym wpływie na wskaźniki zatrudnienia mężczyzn są szczególnie większe.

 

 1. Visible hands: how gig companies shape workers’ exposure to market risk / Michael David Maffie // Industrial Relations. – 2024, nr 1, s. 59-79.

Widoczne ręce: jak firmy koncertowe kształtują narażenie pracowników na ryzyko rynkowe W jaki sposób platformy koncertowe uniemożliwiają pracownikom ucieczkę do konkurencji? Opierając się na 40 oryginalnych wywiadach i danych z ankiet przeprowadzonych wśród 210 kierowców transportu pasażerskiego, autor stwierdza, że ​​firmy platformowe kalibrują narażenie pracowników na ryzyko rynkowe za pomocą grywalnych systemów wynagrodzeń. Nagrody te chronią przestrzegających prawa pracowników przed zmianami warunków rynkowych, podnoszącymi koszty przyjęcia pracy od konkurencji. Jednak ci, którzy nie przestrzegają zasad, są „spychani” na peryferie, co zwiększa ich ryzyko rynkowe. W tym artykule pokazano, jak firmy platformowe mogą używać swoich „widzialnych rąk”, aby ujarzmić i kontrolować siły rynkowe, kształtując zachowania pracowników na platformach i pomiędzy nimi.

 

 1. Was sich 2024 bei den Familienleistungen ändert / Hans Nakielski, Rolf Winkel // Soziale Sicherheit. – 2024, nr 2-3, s. 12-16.

Co zmieni się w świadczeniach rodzinnych w 2024 roku. Ulgi podatkowe na dzieci, minimalne świadczenia alimentacyjne, zaliczki na utrzymanie i zasiłki na dzieci zostaną skorygowane w 2024 r. Zmiany dotyczą także zasiłku chorobowego i zasiłku rodzicielskiego.

 

 1. Welfare-state selectivity, universality, and social trust in Europe, 2002–2019: bringing deservingness back in / Jan Mewes // Journal of European Social Policy. – 2024, nr 1, s. 20–35.

Zaufanie społeczne jest zasobem moralnym, który przynosi normatywnie wysoce pożądaną korzyść. Poprzednie badania dowodziły, że uniwersalne programy państwa opiekuńczego „budują” zaufanie społeczne, podczas gdy programy sprawdzania dochodów „łamią” je. Pomimo ważnych implikacji dla projektowania państwa opiekuńczego, dowody porównawcze dotyczące tej hipotezy w ujęciu podłużnym są nieliczne. Aby sprawdzić, czy wewnątrzkrajowe zmiany w zaufaniu społecznym są powiązane z wewnątrzkrajowymi zmianami w całkowitych wydatkach na ochronę socjalną uzależnionych od dochodów i niezależnych od dochodów, łączę dane dotyczące wydatków socjalnych ESSPROS w poszczególnych latach z danymi z badań międzynarodowych z 30 krajów, które wzięły udział w Europejskim Sondażu Społecznym 2002–2019. Wyniki modeli regresji wielopoziomowej pokazują, że ani zmiany w obrębie kraju w wydatkach na ochronę socjalną ogółem, ani wydatki na ochronę socjalną uzależnione od dochodów lub bez nich nie pozwalają przewidzieć zaufania społecznego. W oparciu o spostrzeżenia z literatury na temat zasługi w opiece społecznej druga część mojej analizy koncentruje się na wydatkach socjalnych ukierunkowanych na dwa różne ryzyka w ciągu życia, przy czym choroba stanowi ryzyko, które społeczeństwo powszechnie uważa za „zasługujące” na wsparcie w ramach opieki społecznej, a bezrobocie stanowiące ryzyko jako „niezasłużone” ryzyko. Odkryłem, że w poszczególnych krajach na przestrzeni czasu wydatki na opiekę zdrowotną uzależnione od dochodów przewidują spadek zaufania społecznego, podczas gdy wydatki na opiekę zdrowotną nie uzależnione od dochodów wiążą się ze wzrostem zaufania społecznego.

 

 1. Worker Congresses in China: Do they matter? / Morley K. Gunderson, Byron Y. Lee, Hui Wang // Industrial Relations. – 2024, nr 1, s. 43-58.

Wykorzystujemy badanie przedsiębiorstw prywatnych z lat 2006–2014 i szacujemy wpływ Kongresów Pracowników na wyniki w zakresie dobrostanu pracowników. Odkryliśmy, że same Kongresy miały pozytywny wpływ na wszystkie wyniki z wyjątkiem wynagrodzeń. Firmy posiadające zarówno Kongres, jak i związek zawodowy miały duży i pozytywny wpływ na wszystkie wyniki, odzwierciedlając sumę ich oddzielnych indywidualnych efektów, co sugeruje, że nie były instytucjami zastępczymi, ale raczej uzupełniały się w sposób addytywny.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję