Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Monitor Polski – pozycje wybrane » 2023 » Pozycje 1201 – 1483

ZBIORY

Monitor Polski – poz. 1201 – 1483 – wybrane

 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1212.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 r. // poz. 1216.
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1220.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024 // poz. 1224.
 • Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r. // poz. 1225.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2023 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent // poz. 1226.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 1227.
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2024 // poz. 1229.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2024 // poz. 1230.
 • Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030 // poz. 1232.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za III kwartał 2023 r. // poz. 1239.
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1246.
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1247.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2022 r. // poz. 1267.
 • Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” // poz. 1275.
 • Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. // poz. 1276.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2024 r. // 1279.
 • Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rządowego programu rozwoju najmu społecznego oraz mieszkalnictwa wspomaganego pod nazwą „Mieszkanie, praca, społeczność” na lata 2024–2030 // poz. 1280.
 • Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2024 // poz. 1281.
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji w oświacie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1283.
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2024 r. // poz. 1284.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2023 r. // poz. 1285.
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1322.
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z zakresu danej dyscypliny naukowej w oparciu o aktywne metody w procesie dydaktycznym – trener akademicki” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1335.
 • Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie danymi cyfrowymi w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1338.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2024 // poz. 1339.
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkolenia trenerskiego w oparciu o metodę umyślnej twórczości” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1340.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia // poz. 1342.
 • Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Użytkowanie zasobów cyfrowych w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1346.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości limitu wpłat dokonywanych na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego w roku 2024 // poz. 1347.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2024 // poz. 1348.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2024 // poz. 1350.
 • Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej ,,Przetwarzanie danych cyfrowych w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1353.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka // poz. 135
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka // poz. 1358.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wartości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie i wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na rok 2024 // poz. 1359.
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie negocjacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1361.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie // poz. 1369.
 • Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1372.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // poz. 1387.
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2023 r. w 75. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka // poz. 1409.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych // poz. 1455.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2024 // poz. 1456.
 • Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. // poz. 1461.
 • Uchwała nr 245 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” // poz. 1462.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych // poz. 1478.
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Stylizacja brwi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1479.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję