Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Dziennik Ustaw – pozycje wybrane » 2019 » Pozycje 201 – 400

ZBIORY

Dziennik Ustaw – poz. 201 – 400 – wybrane

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym // poz. 207.

Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa  podatkowego  mające na celu  zapobieganie  erozji podstawy  opodatkowania i  przenoszeniu  zysku,  sporządzonej  w  Paryżu  dnia  24 listopada 2016 r., oraz  jej  zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael    w    sprawie    unikania    podwójnego   opodatkowania   i   zapobiegania    uchylaniu    się od    opodatkowania     w    zakresie    podatków    od    dochodu,    podpisanej     w    Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. // poz. 209.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  o  związkach  zawodowych  rolników  indywidualnych  // poz. 210.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych // poz. 216.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym // poz. 217.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie   w   sprawie   warunków   i   trybu   przyznawania    weteranowi-funkcjonariuszowi i  weteranowi  poszkodowanemu-funkcjonariuszowi  zapomogi  na  pobyt  w  Domu  Weterana oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi // poz. 220.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin // poz. 223.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej // poz. 228.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa // poz. 230.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej // poz. 232.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej // poz. 234.

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z dnia  4 lutego 2019 r. w sprawie  świadczeń  gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego // poz. 237.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy o usługach  hotelarskich  oraz  usługach  pilotów  wycieczek i przewodników turystycznych // poz. 238.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach  służbowych  oraz  warunków  ich  mianowania  na  wyższe  stanowiska  służbowe // poz. 239.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego // poz. 240.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny // poz. 241.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej // poz. 242.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie należności za podróże służbowe i należności przysługujących z tytułu delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości albo związanych z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, a także świadczeń związanych z wykonywaniem tych zadań // poz. 248.

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia  8 lutego 2019 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy // poz. 249.

Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Australijskim Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego  prawa  podatkowego  mające na celu  zapobieganie  erozji  podstawy opodatkowania   i   przenoszeniu   zysku,   sporządzonej   w   Paryżu   dnia   24  listopada  2016  r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie  unikania  podwójnego  opodatkowania i zapobiegania  uchylaniu  się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Canberze dnia 7 maja 1991 r. // poz. 251.

Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego  prawa  podatkowego  mające  na  celu  zapobieganie  erozji  podstawy opodatkowania   i   przenoszeniu   zysku,   sporządzonej   w   Paryżu   dnia   24  listopada  2016  r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem  Republiki  Francuskiej w sprawie  zapobieżenia  podwójnemu  opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r. // poz. 252.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej // poz. 260.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych // 263.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  szczegółowych  zasad  i  trybu  kierowania przez   Zakład   Ubezpieczeń   Społecznych  na  rehabilitację   leczniczą  oraz  udzielania   zamówień na usługi rehabilitacyjne // poz. 277.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego // poz. 278.

Rozporządzenie  Ministra  Obrony  Narodowej  z  dnia  8 lutego 2019 r.  w  sprawie  limitu  przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych // poz. 287.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin // poz. 288.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia   jednolitego   tekstu   ustawy  o  zaopatrzeniu   emerytalnym   żołnierzy   zawodowych oraz ich rodzin // poz. 289.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników // poz. 299.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych // poz. 300.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich // poz. 302.

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym // poz. 303.

Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  11 lutego 2019 r.  zmieniające  rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podnsiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego // poz. 308.

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia  15 lutego 2019 r. w sprawie  ogólnych  celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego // poz. 316.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego // poz. 325.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych // poz. 330.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego  i  Służby  Kontrwywiadu  Wojskowego  odpowiadających  stopniom  policyjnym  // poz. 331.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia   jednolitego   tekstu   rozporządzenia   Ministra   Rodziny,  Pracy  i  Polityki   Społecznej w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego // poz. 337.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2019 // poz. 344.

Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  14 lutego 2019 r.  zmieniające  rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym // poz. 347.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej // poz. 360.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego //poz. 366.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką // poz. 367.

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego // poz. 376.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego // poz. 379.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu // poz. 391.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń // poz. 395.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej // poz. 397.

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję