Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Dziennik Ustaw – pozycje wybrane » 2019 » Pozycje 1 – 200

ZBIORY

Dziennik Ustaw – poz. 1 – 200 – wybrane

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego // poz. 5.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej // poz. 13.

Ustawa  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  zmianie  ustawy  o  Policji  oraz  niektórych  innych  ustaw // poz. 15.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej // poz. 34.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw // poz. 39.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych // poz. 41.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne // poz. 43.

Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  13  grudnia  2018  r.  w  sprawie  szczegółowego trybu   wykonywania   czynności   związanych   z   postępowaniem   dyscyplinarnym   w   stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej // poz. 54.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia   jednolitego   tekstu   rozporządzenia   Ministra   Rodziny,   Pracy  i  Polityki   Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego // poz. 56.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej // poz. 59.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego // poz. 77.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji // poz. 81.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” // poz. 88.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Ochrony Państwa // poz. 92.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu  ustalania  dodatkowego  wynagrodzenia  osób  wchodzących  w  skład  komisji  lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich  orzekających  o  stopniu  zdolności  do  czynnej  służby  wojskowej  osób  stawiających  się do kwalifikacji wojskowej // poz. 97.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia   jednolitego   tekstu   rozporządzenia   Ministra   Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny // poz. 99.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Ochrony Państwa // poz. 111.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia   jednolitego   tekstu   rozporządzenia   Ministra   Spraw   Wewnętrznych  i  Administracji w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą // poz. 113.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych // poz. 135.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli // poz. 136.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich // poz. 141.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego // poz. 144.

Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Japonią Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Tokio dnia 20 lutego 1980 r. // poz. 145.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej // poz. 147.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego // poz. 148.

Ustawa  z  dnia   6  grudnia  2018  r.  o  zmianie   ustawy  o  zawodach   lekarza  i  lekarza   dentysty oraz niektórych innych ustaw // poz. 150.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe // poz. 152.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych // poz. 153.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców // poz. 154.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej // poz. 156.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe // poz. 158.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji // poz. 161.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych oraz liczby jej posiedzeń w roku kalendarzowym // poz. 164.

Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej // poz. 165.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego // poz. 168.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych // poz. 171.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia   jednolitego   tekstu   rozporządzenia   Ministra   Rodziny,  Pracy  i  Polityki   Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz // poz. 172.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych // poz. 174.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego,   Służby  Kontrwywiadu  Wojskowego,   Straży  Granicznej,   Służby  Ochrony  Państwa i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej // poz. 176.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetwarzania informacji przez Policję // poz. 180.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki // poz. 182.

Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22 stycznia 2019 r.  zmieniające  rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych,  w tym wynagrodzeń, na rok 2018 // poz. 184.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej // poz. 185.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów // poz. 186.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej // poz. 187.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa // poz. 188.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej // poz. 195.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej // poz. 199.

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego // poz. 200.

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję