Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Dziennik Ustaw – pozycje wybrane » 2023 » Pozycje 1601 – 1800

Pozycje 1601 – 1800

ZBIORY

Dziennik Ustaw – poz. 1601 – 1800 – wybrane

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby // poz. 1601.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw // poz. 1606.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków // poz. 1611.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe // poz. 1623.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego // poz. 1638.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych // poz. 1645.
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom // poz. 1656.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy // poz. 1661.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe // poz. 1665.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw // poz. 1667.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców // poz. 1668.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw // poz. 1672.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia kwoty wyższej niż kwota najniższej emerytury stosowanej do ustalenia wysokości kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2023 r. // poz. 1673.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2023 r. // poz. 1674.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej // poz. 1690.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw // poz. 1693.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury // poz. 1766.
 • Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek // poz. 1784.
 • Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych // poz. 1787.
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej // poz. 1791.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania // poz. 1794.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe // poz. 1797.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej // poz. 1799.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję