Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Monitor Polski – pozycje wybrane » 2019 » Pozycje 401 – 800

ZBIORY

Monitor Polski – poz. 401 – 800 – wybrane

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2019 r. // poz. 406.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych // poz. 417.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r. // poz. 424.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji // poz. 430.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2019 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej // poz. 449.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 450.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 r. // poz. 452.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2019 r. // poz. 503.

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020 // poz. 573.

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 28 lutego 2019 r. // poz. 574.

Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 28 lutego 2019 r. // poz. 575.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2019 r. // poz. 584.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // poz. 594.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2019 r. // poz. 601.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2019 r. // poz. 606.

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie pracą restauracji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 684.

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 695.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej // poz. 697.

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji //poz. 699.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2019 r. // poz. 712.

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020 // poz. 723.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne // poz. 724.

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Rusznikarz – świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 729.

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Rusznikarz – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 736.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 // poz. 738.

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020 // poz. 741.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. // poz. 742.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2020 // poz. 746.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2020 // poz. 747.

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014–2020 // poz. 754.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2019 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej // poz.759.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 760.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej // poz. 762.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2019 r. // poz. 765.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r. // poz. 787.

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 // poz. 796.

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję