INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 06/2019 – j. angielski

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. Positive action towards gender equality: evidence from the Athena SWAN Charter in UK medical schools

Ian Gregory- Smith // Br. J. Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 463-483, rys. tab. bibliogr.

Pozytywna akcja na rzecz równości płci : dane z Karty Athena SWAN w szkołach medycznych w Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

2. Paradox lost : the disappearing female job satisfaction premium

Colin P. Green [et al.] // Br. J. Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 484-502, rys. tab. bibliogr.

Koniec paradoksu : zanikająca satysfakcja zawodowa kobiet. => CZYTAJ

 

3. A cross country comparison of gender differences in Job-related training: the role of working hours and the household context

Christina Boll, Elisabeth Bublitz // Br. J. Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 503-555, rys. tab. bibliogr.

Międzynarodowe porównanie różnic w zakresie płci w odniesieniu do korzystania ze szkolenia zawodowego: rola godzin pracy i kontekstu gospodarstwa domowego. => CZYTAJ

 

4. Labour market dualism and diversification in Japan

Hiroaki Richard Watanabe // Br. J. Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 579-602, rys. bibliogr.

Dualizm rynku pracy a dywersyfikacja w Japonii. => CZYTAJ

 

5. The layering of meso-level institutional effects on employment systems in Japan

Jonathan Morris, Rich Delbridge, Takahiro Endo // Br. J. Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 603-630, rys. tab. bibliogr.

Warstwy oddziaływań instytucjonalnych na poziomie średnich firm w ramach systemu zatrudnienia w Japonii. => CZYTAJ

 

6. The relationships between multifoci workplace aggression and work-family conflict

Shu-Chen Chen // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 9-10, s. 1537-1564, rys. tab. bibliogr.

Związek pomiędzy wieloogniskową agresją w miejscu pracy a konfliktem praca-rodzina. => CZYTAJ

 

7. Hours underemployment and employee turnover: the moderating role of human resource practices

Jing Wang // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 9-10, s. 1565-1587, rys. tab. bibliogr.

Stan niedostatecznego zatrudnienia a rotacja pracowników: moderująca rola praktyk z zakresu zasobów ludzkich. => CZYTAJ

 

8. The role of assessment centers in job satisfaction and organizational commitment : a case of the Korean government

Jongsoon Jin // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 9-10, s. 1588-1608, tab. bibliogr.

Wpływ centrów oceny na satysfakcję z pracy oraz organizacyjne zaangażowanie : na przykładzie rządu Korei. => CZYTAJ

 

9. A fair go? The gender pay gap among corporate executives in Australian firms

Yoshio Yanadori, Jill A. Gould, Carol T. Kulik // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 9-10, s. 1636-1660, tab. bibliogr.

Równe szanse? Rozbieżność między zarobkami kobiet i mężczyzn na kierowniczych stanowiskach w korporacjach w Australii. => CZYTAJ

 

10. High commitment HRM and organizational and occupational turnover intentions: the role of organizational and occupational commitment

Amna Yousaf, Karin Sanders, Jessica Yustantio // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 9-10, s. 1661-1682, tab. bibliogr.

Zarządzanie zasobami ludzkimi charakteryzujące się wysokim zaangażowaniem oraz organizacyjne i zawodowe zamiary zmiany pracy: rola organizacyjnego i zawodowego zaangażowania. => CZYTAJ

 

11. High-performance human resource practices and firm performance:  the mediating role of employees’ competencies and the moderating role of climate for creativity

Emmy van Esch, Li Qun Wei, Flora F.T. Chiang // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 9-10, s. 1683-1708, rys. tab. bibliogr.

Wysokowydajne praktyki w zakresie zasobów ludzkich i wydajność firmy: wpływ kompetencji pracowników i klimatu sprzyjającego kreatywności. => CZYTAJ

 

12. Job rotation and employee performance – evidence from a longitudinal study in the financial services industry

Ptrick Kampkoetter, Christine Harbring, Dirk Sliwka // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 9-10, s. 1709-1735, rys. tab. bibliogr.

Rotacja na stanowiskach pracy i wydajność pracowników – wyniki długofalowego badania w sektorze usług finansowych. => CZYTAJ

 

13. Learning capabilities, human resource management innovation and competitive advantage

Upamali Amarakoon, Jay Weerawardena, Martie-Louise Verreynne // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 9-10, s. 1736-1766, rys. tab. bibliogr.

Umiejętność uczenia się, innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi i przewaga konkurencyjna. => CZYTAJ

 

14. Repatriates and reverse knowledge transfer in MNCs

Maria Eugenia Sanchez-Vidal, Raquel Sanz-Valle, Maria Isabel Barba-Aragon // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 9-10, s. 1767-1785, rys. tab. bibliogr.

Repatrianci i zwrotny transfer wiedzy w organizacjach międzynarodowych. => CZYTAJ

 

15. Managing talent in emerging economy multinationals: integrating strategic management and human resource management

Klaus E. Meyer, Katherine R. Xin // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 11-12, s. 1827-1855, rys. tab. bibliogr.

Zarządzanie talentem w korporacjach wielonarodowych wzrastających gospodarek: integrowanie zarządzania strategicznego z zarządzaniem zasobami ludzkimi. => CZYTAJ

 

16. Expatriation in Chinese MNEs in Africa: an agenda for research

Terence Jackson, Frank M. Horwitz // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 11-12, s. 1856-1878, rys. bibliogr.

Zagraniczni pracownicy w chińskich przedsiębiorstwach wielonarodowych w Afryce: kalendarz badań. => CZYTAJ

 

17. Linking employee boundary spanning behavior to task performance: the influence of informal leader emergence and group power distance

Songbo Liu [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 11-12, s. 1879-1899, rys. tab. bibliogr.

Łączenie innowacyjnych zachowań pracowniczych z efektywnością wykonywania zadań: wpływ nieformalnego oddziaływania lidera i dystansu władzy w grupie. => CZYTAJ

 

18. Innovative work behaviour and performance-related pay: rewarding the individual or the collective?

Stan De Spiegelaere, Guy Van Gyes, Geert Van Hootegem // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 11-12, s. 1900-1919, rys. tab. bibliogr.

Innowacyjne zachowania w pracy a płaca zależna od efektywności: nagradzanie indywidualne czy kolektywne ? => CZYTAJ

 

19. Does organizational culture play a role in the development of psychological distress ?

Julie Dextras-Gauthier, Alain Marchand // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 11-12, s. 1920-1949, rys. tab. bibliogr.

Czy kultura organizacyjna odgrywa rolę w rozwoju psychicznego braku komfortu? => CZYTAJ

 

20. Retaining and satisfying project managers – antecedents and outcomes of project managers’ perceived organizational support

Bastian Ekrot [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr  11-12, s. 1950-1971, rys. tab. bibliogr.

Utrzymanie w zatrudnieniu a zadowolenie menadżerów projektu – przewidywania i skutki postrzegania przez menedżerów projektu wsparcia organizacyjnego. => CZYTAJ

 

21. The interactive effect of LMX and LMX differentiation on followers’ job burnout: evidence from tourism industry in Hong Kong

Jennifer Y. M. Lai, Cheris W.C. Chow, Raymond Loi // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 11-12, s. 1972-1998, rys. tab. bibliogr.

Interaktywny wpływ zróżnicowania wymiany pomiędzy liderami a członkami zespołów pracowniczych na wypalenie zawodowe pracowników: dane z przemysłu turystycznego z Hong Kongu. => CZYTAJ

 

22. Does corporatisation improve organisational commitment? Evidence from public hospitals in Indonesia

Asri Maharani, Gindo Tampubolon // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 13-14, s. 1999-2026, rys. tab. bibliogr.

Czy korporatyzacja (prywatyzacja) poprawia efektywność firmy? Dane dotyczące publicznych szpitali w Indonezji. => CZYTAJ

 

23. Talent management of skilled migrants: propositions and an agenda for future research

Marian Crowley-Henry, Akram Al Ariss // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 13-14, s. 2054-2079, rys. tab. bibliogr.

Zarządzanie talentem wykształconych imigrantów : propozycje i kalendarz dalszych badań. => CZYTAJ

 

24. An employee-focused human resource management perspective for the management of global virtual teams

Mladen Adamovic // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 13-14, s. 2159-2187, rys. tab.

Perspektywa zarządzania zasobami ludzkimi uwzględniająca pracownika w kierowaniu globalnymi zespołami wirtualnymi. => CZYTAJ

 

25. Compulsory schooling and early labor market outcomes in the middle-income country

Huzeyfe Torun // J. Labor Res. – 2018, nr 3, s. 277-305, rys. tab. bibliogr.

Obowiązkowa edukacja a wskaźniki rynku pracy dla ludzi młodych w kraju o średnich dochodach. => CZYTAJ

 

26. Physical work intensity and the split workday: theory and evidence from Spain

Jorge Gonzalez Chapela // J. Labor Res. – 2018, nr 3, s. 329-353, rys. tab. bibliogr.

Fizyczna intensywność pracy a rozkład dnia pracy : teoria a dane empiryczne z Hiszpanii. => CZYTAJ

 

27. Associations between and coexistence of disadvantages in the oldest old people in Sweden: Patterns of change between 1992 and 2011

Josephine Heap, Johan Fritzell, Carin Lennartsson // J. Eur. Soc. Policy. – 2018, nr 3, s. 197-210, tab. bibliogr.

Powiązania między niekorzystnymi warunkami w najstarszej grupie osób starszych w Szwecji oraz ich współwystępowanie : wzorce zmian w okresie między 1992 a 2011. => CZYTAJ

 

28. Another look at causes and consequences of pension privatization reform reversals in Eastern Europe

Nikola Altiparmakov // J. Eur. Soc. Policy. – 2018, nr 3, s. 224-241, rys. tab. bibliogr.

Kolejne spojrzenie na przyczyny i konsekwencje odwrócenia reformy prywatyzacji systemu emerytur w Europie Wschodniej. => CZYTAJ

 

29. New social risk groups, industrial relations regimes and union membership

Young-Kyu Shin, Tuomas Ylä-Anttila // J. Eur. Soc. Policy. – 2018, nr 3, s. 242-254, rys. tab. bibliogr.

Grupy nowego ryzyka społecznego, systemy stosunków przemysłowych i członkostwo w związkach zawodowych. => CZYTAJ

 

30. Family policy in high-income countries: Five decades of development

Mary Daly, Emanuele Ferragina// J. Eur. Soc. Policy. – 2018, nr 3, s. 255-270, tab. bibliogr.

Polityka rodzinna w krajach o wysokich dochodach: pięćdziesiąt lat rozwoju. => CZYTAJ

 

31. Work-life balance crafting bahaviors: an empirical study

Luz Nario Gravador, Mendiola Teng-Calleja // Pers. Rev. – 2018, nr 4, 2018, s. 786-804, rys. tab. bibliogr.

Zachowania kreujące równowagę praca-życie: badanie empiryczne. => CZYTAJ

 

32. A historical review of the development of organizational citizenship behavior and its implications for twenty-first century 

Landon Ocampo [et al.] // Pers. Rev. – 2018, nr 4, s. 821-862, rys. tab. bibliogr.

Historyczny przegląd rozwoju zachowań obywatelskich w organizacji i jego implikacje w dwudziestym pierwszym wieku. => CZYTAJ

 

33. Perceived person-organization fit and turnover intention in medical centers

Ahmed Abdalla [et al.] // Pers. Rev. – 2018, nr 4, s. 863-881, rys. tab. bibliogr.

Postrzegane dopasowanie osoby i organizacji oraz zamiar zmiany miejsca pracy w centrach medycznych. => CZYTAJ

 

34. Understanding employees’ intention to take sabbaticals. Analyzing the role of supportive supervisors

Sarah Altmann, Claudia Kroll // Pers. Rev. – 2018, nr 4, s. 882-899, rys. tab. bibliogr.

Zrozumienie intencji pracowników by skorzystać z dodatkowego urlopu. Analiza roli wspierającego nadzoru. => CZYTAJ

 

35. Interplay between P – O fit, transformational leadership and organizational social capital

Usman Raja [et al.] // Pers. Rev. – 2018, nr 4, s. 913-930, rys. tab. bibliogr.

Interakcja pomiędzy dopasowaniem osoba – organizacja, przywództwem transformacyjnym oraz organizacyjnym kapitałem społecznym. => CZYTAJ

 

36. High-performance work systems and employee outcomes in Indian call centres: a mediation approach

Subramaniam Ananthram [et al.] // Pers. Rev. – 2018, nr 4, s. 931-950, rys. tab. bibliogr.

Systemy wysokowydajnej pracy i efekty osiągane przez pracowników w hinduskich centrach obsługi telefonicznej. => CZYTAJ

 

37. Job engagement in higher education

Nguyen T. Pham-Thai [et al.] // Pers. Rev. – 2018, nr 4, s. 951-967, rys. tab. bibliogr.

Zaangażowanie w pracę w sektorze szkolnictwa wyższego. => CZYTAJ

 

38. Breach or bridge your career? Understanding the relationship between career plateau and internal employability

Yi-chun Lin, Angela Shin-yih Chen, Yu-ting Lai // Pers. Rev. – 2018, nr 5, s. 991-1007, rys. tab. bibliogr.

Utrudnianie rozwoju kariery zawodowej czy jej wspomaganie? Wyjaśnienie związku pomiędzy zastojem w rozwoju zawodowym a wewnętrzną zatrudnialnością. => CZYTAJ

 

39. HR outsourcing in small and medium-sized enterprises : Exploring the role of human resource intermediaries

Andreas Wallo, Henrik Kock // Pers. Rev. – 2018, nr 5, s. 1008-1023, tab. bibliogr.

Zlecanie na zewnątrz usług w zakresie zasobów ludzkich w małych i średnich przedsiębiorstwach : analiza roli pośredników. => CZYTAJ

 

40. HR orientations and HR department effectiveness in Vietnam

Diep T.N. Nguyen, Stephen T.T. Teo // Pers. Rev. – 2018, nr 5, s. 1048-1066, rys. tab. bibliogr.

Zarządzanie zasobami ludzkimi a efektywność funkcjonowania wydziałów ds. zasobów ludzkich w Wietnamie. => CZYTAJ

 

41. To quit or not to quit. Understanding turnover intention from the perspective of ethical climate

Sheng-Wuu Joe [et al.] // Pers. Rev. – 2018, nr 5, s. 1067-1081, rys. tab. bibliogr.

Odejść czy zostać. Wyjaśnienie zamiaru zmiany pracy z perspektywy klimatu etycznego. => CZYTAJ

 

42. How and when servant leadership enhances life satisfaction

Yamping Li [et al.] // Pers. Rev. – 2018, nr 5, s. 1082-1098, rys. tab. bibliogr.

Jak i kiedy „przywództwo służące” zwiększa zadowolenie z życia. => CZYTAJ

 

43. Paternalistic leadership and knowledge sharing with outsiders in emerging economies: based on social exchange relations within the China context

Jeoung Yul Lee, Seung Hoon Jang, Sang Youn Lee // Pers. Rev. – 2018, nr 5, s. 1099-1120, rys. tab. bibliogr.

Przywództwo paternalistyczne i dzielenie się wiedzą z zewnętrznymi partnerami we wschodzących gospodarkach: na podstawie stosunków społecznej wymiany w kontekście Chin. => CZYTAJ

 

44. Enriching individual absorptive capacity

Amy Wei Tian, Christine Soo // Pers. Rev. – 2018, nr 5, s. 1121 – 1137, tab. bibliogr.

Wzmacnianie indywidualnej zdolności absorpcyjnej. => CZYTAJ

 

45. How and when do employees identify with their organisation? Perceived CSR, first-party (in)justice, and organizational (mis)trust at workplace

Koustab Ghosh // Pers. Rev. – 2018, nr 5, s. 1157-1175, rys. tab. bibliogr.

Jak i kiedy pracownicy identyfikują się ze swoja organizacją? Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu, bezpośredniej (nie)sprawiedliwości oraz organizacyjnej (nie)ufności w miejscu pracy. => CZYTAJ

 

46. Share, like, twitter and connect : ecological momentary assessment to examine the relationship between non-work social media use at work and work engagement

Christine J. Syrek [et al.] // Work Stress. – 2018, nr 3, s. 209-227, rys. tab. bibliogr.

Udostępnij, polub, zaćwierkaj i połącz się : ekologiczna ocena chwilowa badająca relacje pomiędzy korzystaniem w godzinach pracy z mediów społecznościowych niezwiązanym z wykonywaniem obowiązków służbowych a zaangażowaniem zawodowym. => CZYTAJ

 

47. A matter of time? Challenging and hindering effects of time pressure on work engagement

Anja Baethge [et al.] // Work Stress. – 2018, nr 3, s. 228-247, tab. bibliogr.

Kwestia czasu? Stanowiące wyzwanie i obstrukcyjne skutki presji czasu na zaangażowanie w pracę. => CZYTAJ

 

48. Translating cross-lagged effects into incidence rates and risk ratios : The case of psychological safety climate and depression

Christian Dormann [et al.] // Work Stress. – 2018, nr 3, s. 248-261, rys. tab. bibliogr.

Wpływ opóźnionych efektów na wskaźniki występowania wypadków i wskaźniki ryzyka : przypadek klimatu bezpieczeństwa psychologicznego i depresji. => CZYTAJ

 

49. Emotional reactions to daily workload: The moderating role of attachment orientations

Claudia Schusterschitz, Erik Danay, Wilhelm Geser// Work Stress. – 2018, nr 3, s. 262-280, rys. tab. bibliogr.

Emocjonalne reakcje na codzienne obciążenie pracą : moderująca rola orientacji dotyczących przywiązania. => CZYTAJ

 

50. Unit training to increase support for military personnel with mental health problems

Thomas W. Britt [et al.] // Work Stress. – 2018, nr 3, s. 281-296, rys. tab. bibliogr.

Szkolenie grupowe w celu udzielania wsparcia pracownikom wojskowym mającym problemy natury psychicznej. => CZYTAJ

 

51. Workplace bullying, the development of job insecurity and the role of laissez-faire: A two-wave moderated mediation study

Mats Glambek, Anders Skogstad, Stale Einarsen // Work Stress. – 2018, nr 3, s. 297-312, rys. tab. bibliogr.

Mobbing w miejscu pracy, rosnąca niepewność zatrudnienia i rola leseferyzmu : dwufalowe moderowane studium mediacji. => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję