INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 05/2019 – j. angielski

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. The ‘Great Recession’ and low pay in Europe

Carlos Vacas-Soriano // Eur. J. Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 205-220, tab. bibliogr.

Wielka Recesja a niskie płace w Europie. => CZYTAJ

 

2. Part-time employment, the gender wage gap and the role of wage-setting institutions: evidence from 11 European countries

Eleonora Matteazzi, Ariane Pailhe, Anne Solaz // Eur. J. Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 221-241, rys. tab. bibliogr.

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, dysproporcje płacowe ze względu na płeć a rola instytucji negocjowania płac: dane z 11 krajów europejskich. => CZYTAJ

 

3. Precariousness and call centre work: operators’ perceptions in Portugal and Brazil

Hermes Augusto Costa, Elizardo Scarpati Costa // Eur. J. Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 243-259, tab. bibliogr.

Praca niestandardowa a zatrudnienie w centrach telefonicznych : sytuacja operatorów centrów w Portugalii i Brazylii. => CZYTAJ

 

4. Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization?

Jorgen Svalund, Tomas Berglund // Eur. J. Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 261-277, tab. bibliogr.

Zatrudnienie na czas określony w Norwegii i Szwecji: droga do marginalizacji na rynku pracy? => CZYTAJ

 

5. Who takes care of non-standard career paths? The role of labour market intermediaries

Nadege Lorquet, Jean-Francois Orianne, Francois Pichault // Eur. J. Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 279-295, tab. bibliogr.

Kto opiekuje się ścieżkami zawodowymi pracowników niestandardowych? Rola pośredników na rynku pracy. => CZYTAJ

 

6. The impact of crisis and restructuring on employment relations in banking: the cases of France, Luxembourg and Romania

Vassil N. Kirov, Patrick Thill // Eur. J. Ind. Relat. – 2018, nr 3, s. 297-313 bibliogr.

Wpływ kryzysu i restrukturyzacji na stosunki zatrudnienia w sektorze bankowym: przypadki Francji, Luxemburga i Rumunii. => CZYTAJ

 

7. Enforcement matters : the effective regulation of labour

Ravi Kanbur, Lucas Ronconi // Int. Labour Rev. – 2018, nr 3, s. 331-356, rys. tab. bibliogr.
 
Egzekwowanie ma znaczenie : skuteczne przepisy prawa pracy. => CZYTAJ

 

8. Wage distribution and firm size: the case of the United States

Damir Cosic// Int. Labour Rev. – 2018, nr 3, s. 357-378, rys. tab. bibliogr.

Podział płac a rozmiar firmy : przypadek Stanów Zjednoczonych. => CZYTAJ

 

9. What drives youth unemployment in Europe? Economic vs non-economic determinants

I. Tomić // Int. Labour Rev. – 2018, nr 3, s. 379-408, tab. bibliogr.

Co napędza bezrobocie wśród ludzi młodych w Europie? Uwarunkowania gospodarcze a uwarunkowania pozagospodarcze. => CZYTAJ

 

10. Towards better prevention of fatal occupational accidents in Portugal

Antonio J.R. Santos, Efigenio L. Rebelo, Julio C. Mendes // Int. Labour Rev. – 2018, nr 3, s. 409-433, tab. bibliogr.

W stronę lepszej prewencji śmiertelnych wypadków przy pracy w Portugalii. => CZYTAJ

 

11. The ILO Domestic Workers Convention and regulatory reforms in Argentina, Chile and Paraguay. A comparative study of working time and remuneration regulations

Lorena Poblete // Int. Labour Rev. – 2018, nr 3, s. 435-460 bibliogr.

Konwencja Pracowników Domowych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) a reformy regulacyjne w Argentynie, Chile i Paragwaju. Badania porównawcze czasu pracy oraz przepisów dotyczących wynagrodzenia. => CZYTAJ

 

12. Demand shocks and employment adjustments: does employment protection legislation create rigidity?

Irfan Ahmad Sofi, Mohd Hussain Kunroo // Int. Labour Rev. – 2018, nr 3, s. 461-481, rys. tab. bibliogr.

Wstrząsy popytowe a przystosowanie zatrudnienia: czy ustawodawstwo dotyczące ochrony zatrudnienia prowadzi do braku elastyczności? => CZYTAJ

 

13. Job stability in Europe over the cycle

Ronald Bachmann, Rahel Felder // Int. Labour Rev. 2018, nr 3, s. 481-518, rys. tab. bibliogr.

Stabilność zatrudnienia w Europie w ramach cyklu. => CZYTAJ

 

14. Shifts in the realized retirement age: Europe in times of pension reform and economic crisis

Kathrin Komp // J. Eur. Soc. Policy. – 2018, nr 2, s. 130-142, rys. tab. bibliogr.

Zmiany w realizowanym wieku emerytalnym : Europa w dobie reformy emerytalnej i kryzysu ekonomicznego. =>  CZYTAJ

 

15. Not so risky business? How social policies shape the perceived feasibility or self-employment

Carolin Rapp, Jennifer Shore, Jale Tosun // J. Eur. Soc. Policy. – 2018, nr 2, s. 143-160, rys. tab. bibliogr.

Nie taki ryzykowny biznes? Jak polityka społeczna kształtuje postrzeganie możliwości samozatrudnienia. => CZYTAJ

 

16. The economic crisis and changes in work-family arrangements in six European countries

Giulia Maria Dotti Sani // J. Eur. Soc. Policy. – 2018, nr 2, s. 177 -193, rys. tab. bibliogr.

Kryzys ekonomiczny i zmiany w układzie praca-rodzina w sześciu krajach europejskich. => CZYTAJ

 

17. The post-reform effectiveness of the new German start-up subsidy for the unemployed

Lutz Bellmann, Marco Caliendo, Stefan Tübbicke // Labour. – 2018, nr 3, s. 293-319, rys. tab. bibliogr.

Skuteczność nowej dotacji na strat dla bezrobotnych w Niemczech po ostatniej reformie. => CZYTAJ

 

18. Prejudicial attitudes and labour market outcomes 

Aswin Rode, Anand J.Shukla // Labour. – 2018, nr 3, s. 320-352, rys. tab. bibliogr.

Uprzedzenia a wyniki na rynku pracy. => CZYTAJ

 

19. The effects of the complementary compensation on sickness absence: an approach based on collective bargaining agreements in France

Mohamed Ali Ben Halima, Malik Koubi, Camille Regaert // Labour. – 2018, nr 3, s. 353-394, rys. tab. bibliogr.

Wpływ zasiłku uzupełniającego na nieobecność w pracy z powodu choroby: podejście oparte na układach zbiorowych we Francji. => CZYTAJ

 

20. How differences in cash transfer sizes affect work allocation decisions: evidence from cross-country comparisons in SSA

Ervin Prifti [et al.] // Labour. – 2018, nr 3, s. 395-426, rys. tab. bibliogr.

W jaki sposób różnica w wielkości transferów gotówkowych wpływa na decyzję o przydziale pracy: na przykładzie porównań międzynarodowych w Afryce Subsaharyjskiej.=> CZYTAJ

 

21. Dynamic labour supply of married Australian women

Lixin Cai // Labour. – 2018, nr 3, s. 427-450, rys. tab. bibliogr.

Dynamiczna podaż siły roboczej w przypadku zamężnych kobiet w Australii. => CZYTAJ

 

22. When the shadow is the substance : judge gender and the outcomes of workplace sex discrimination cases

Matthew Knepper // J. Labor Econ. – July 2018, nr 3, s. 623-664, rys. tab. bibliogr.

Kiedy cień jest sednem sprawy : płeć sędziego a wyniki spraw sądowych o dyskryminacje w pracy ze względu na płeć. =>  CZYTAJ

 

23. Labor market effects of immigration policies border enforcement and amnesty

Sandra Orozco-Aleman, Heriberto Gonzalez-Lozano // J. Labor Res. – 2018, nr 2, s. 150-177, rys. tab. bibliogr.

Wpływ polityki emigracyjnej kontroli granic i amnestii na rynek pracy. => CZYTAJ

 

24. The effect of vesting and locking in pension assets on participation in employer-sponsored pension plans

Derek Messacar // J. Labor Res. – 2018, nr 2, s. 178-200, rys. tab. bibliogr.

Wpływ nabywania uprawnień i zatrzymania aktywów emerytalnych na uczestnictwo w planach emerytalnych emerytur zakładowych. => CZYTAJ

 

25. Workers of the Internet unite? Online freelancer organisation among remote gig economy workers in six Asian and African countries

Alex J. Wood, Vili Lehdonvirta, Mark Graham // New Technol. Work Employ. – 2018, nr 2, s. 95-112, tab. bibliogr.

Osoby pracujące przez Internet zrzeszają się? Organizacja internetowych wolnych strzelców wśród działających zdalnie pracowników ekonomii na żądanie. => CZYTAJ

 

26. Online, on call: the spread of digitally organised just-in-time working and its implications for standard employment models

Ursula Huws, Neil H.Spencer, Dag S. Syrdal // New Technol. Work Employ. – 2018, nr 2, s. 113-129, rys. bibliogr.

Dostępny przez Internet i pod telefonem: rozprzestrzenianie się cyfrowo zorganizowanej pracy „na czas” i jej skutki dla modelu zatrudnienia standardowego. =>  CZYTAJ

 

27. Managerial control and the limits to employee participation in retail work spaces: evidence from a UK IKEA store

Karen Bilsland, Andrew Cumbers // New Technol. Work Employ. – 2018, nr 2, s. 130-148, tab. rys. bibliogr.

Kontrola menedżerska a ograniczenie uczestnictwa pracowników w miejscach pracy sprzedaży detalicznej: na przykładzie sklepu IKEA w Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

28. Articulation work from the middle – a study of how technicians mediate users and technology

Trine Pallesen, Peter H.Jacobsen // New Technol. Work Employ. – 2018, nr 2, s. 171-186, rys. bibliogr.

Niewidzialna praca pośredników – jak technicy pośredniczą pomiędzy użytkownikami a technologią. => CZYTAJ

 

29. Using involvement to enhance employee engagement in IT firms: examining leadership initiatives in a key developing national context

Rory Donnelly // New Technol. Work Employ. – 2018, nr 2, s. 187-201, tab. rys.

Wykorzystanie zaangażowania do zwiększenia aktywności pracowników w firmach informatycznych: badania inicjatyw przywództwa w kluczowym kontekście państwa rozwijającego się. =>  CZYTAJ

 

30. Punitive and ineffective : benefit sanctions within social security

Peter Dwyer // J. Soc. Secur. Law. – 2018, nr 3, s. 142-157, tab.

Karzące i nieskuteczne : restrykcje wobec świadczeń w ramach zabezpieczenia społecznego. => CZYTAJ 

 

31. “I’ve always been a grafter” : older benefit recipients and welfare conditionality

Katy Jones // J. Soc. Secur. Law. – 2018, nr 3, s. 173-186.

“Zawsze brałem łapówki”: starsi beneficjenci zasiłków a warunkowość systemu opieki społecznej. => CZYTAJ

 

32. Post-wage politics and the rise of community capitalism

Silke van Dyk // Work Employ. Society. – 2018, nr 3, str. 528-545 bibliogr.

Polityka post-zarobkowa a rozwój kapitalizmu społeczności. => CZYTAJ

 

33. Tackling precarious work in public supply chains : a comparison of local government procurement policies in Denmark, Germany and the UK

Karen Jaehrling [et al.] // Work Employ. Society. – 2018, nr 3, str. 546-563, tab. bibliogr.

Niepewne zatrudnienie w publicznym łańcuchu dostaw : porównanie polityki zamówień publicznych lokalnego rządu w Danii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

34. Resource mobilisation and precarious workers’ organisations : an analysis of the Chilean subcontracted mineworkers’ unions

Omar Manky // Work Employ. Society. – 2018, nr 3, str. 581-598, tab. bibliogr.

Mobilizacja zasobów a organizacje pracowników mających niepewne zatrudnienia : analiza związków zawodowych górników – podwykonawców w Chile. => CZYTAJ 

 

35. An empirical analysis of the relationship between employee ownership and employment stability in the US : 1999-2011

Fidan Ana Kurtulus, Douglas Kruse // Br. J. Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 245-291, rys. tab. bibliogr.

Analiza empiryczna związku pomiędzy własnością pracowniczą a stabilnością zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych : 1999-2011. => CZYTAJ

 

36. Do employee-owned firms produce more positive employee behavioural outcomes? If not why not? A British-Spanish comparative analysis

Imanol Basterretxea, John Storey // Br. J. Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 292-319, tab. bibliogr.

Czy firmy z własnością pracowniczą tworzą w efekcie bardziej pozytywne zachowania wśród pracowników? Jeśli nie, dlaczego? Brytyjsko-hiszpańska analiza porównawcza. => CZYTAJ

 

37. Work in Britain’s informal economy: Learning from road-side hand car washes

Ian Clark, Trevor Colling // Br. J. Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 320-341 bibliogr.

Praca w ekonomii nieformalnej w Wielkiej Brytanii: Nauka płynąca z badania samochodowych myjni ręcznych. => CZYTAJ

 

38. Safeguards against opportunism in freelance contracting on the Internet

Andrey Shevchuk, Denis Strebkov // Br. J. Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 342-369, rys. tab. bibliogr.

Środki ochronne przeciwko oportunizmowi w zleceniach dla wolnych strzelców pracujących przez Internet. => CZYTAJ

 

39. How can new players establish themselves in highly institutionalized labour markets? A Belgian case study in the area of project-based work

Virginie Xhauflair, Benjamin Huybrechts, Francois Pichault // Br. J. Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 370-394, rys. tab. bibliogr.

W jaki sposób nowi gracze mogą ugruntować swoją pozycję na wysoce zinstytucjonalizowanych rynkach pracy? Badanie przypadku w obszarze pracy opartej na projektach na przykładzie Belgii. => CZYTAJ

 

40. What future for industrial relations in Europe ?

Richard Hyman // Empl. Relat. – 2018, nr 4, s. 569-579, tab. bibliogr.

Jaka przyszłość zbiorowych stosunków pracy w Europie? => CZYTAJ

 

41. Denmark : the long –lasting class compromise 

Jens Lind, Herman Knudsen // Empl. Relat. – 2018, nr 4, s. 580-599, rys. tab. bibliogr.

Dania : długotrwały kompromis klasowy. => CZYTAJ

 

42. The establishing of a European industrial relations system : still under construction or chasing a chimera?

Sergio Gonzalez Begega, Mona Aranea // Empl. Relat. – 2018, nr 4, s. 600-616 bibliogr.

Tworzenie systemu europejskich zbiorowych stosunków pracy : proces w toku czy gonienie chimery? => CZYTAJ

 

43. Industrial relations in France

Udo Rehfeldt // Empl. Relat. – 2018, nr 4, s. 617-633 bibliogr.

Zbiorowe stosunki pracy we Francji. => CZYTAJ

 

44. Seven decades of industrial relations in Germany. Stability and change through joint learning processes

Walther Muller-Jentsch // Empl. Relat. – 2018, nr 4, s. 634-653 bibliogr.

Siedem dekad zbiorowych stosunków pracy w Niemczech. Stabilność i zmiana w procesach wspólnego uczenia się. => CZYTAJ

 

45. Industrial relations in Italy in the twenty-first century

Valeria Pulignano, Domenico Carrieri, Lucio Baccaro // Empl. Relat. – 2018, nr 4, s. 654-673, rys. bibliogr.

Zbiorowe stosunki pracy we Włoszech w 21 wieku. => CZYTAJ

 

46. Industrial relations in Poland. Historical background, institutional evolution and research trends

Jan Czarzasty, Adam Mrozowicki // Empl. Relat. – 2018, nr 4, s. 674-691 bibliogr.

Zbiorowe stosunki pracy w Polsce. Tło historyczne, ewolucja instytucjonalna i trendy badawcze. => CZYTAJ

 

47. International actors and trade unions during postsocialism and after : the case of Romania

Dragos Adascalitei, Stefan Guga // Empl. Relat. – 2018, nr 4, s. 692-708 bibliogr.

Międzynarodowi aktorzy a związki zawodowe w okresie postsocjalizmu i później : przypadek Rumunii. => CZYTAJ

 

48. Slovenia : neo-corporatism under the neo-liberal turn

Miroslav Stanojevic // Empl. Relat. – 2018, nr 4, s. 709-724 bibliogr.

Słowenia : neokorporacjonizm w okresie neoliberalnego zwrotu. =>  CZYTAJ

 

49. Industrial relations in Spain – strong conflicts, weak actors and fragmented institutions

Holm-Detlev. Köhler // Empl. Relat. – 2018, nr 4, s. 725-743, tab. bibliogr.

Zbiorowe stosunki pracy w Hiszpanii – silne konflikty, słabi aktorzy i fragmentaryczna instytucjonalizacja. => CZYTAJ

 

50. The enforcement of employment standards in Australia : successes and challenges in aged care

Sara Charlesworth, John Howe // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 111-140, tab.

Egzekwowanie standardów zatrudnienia w Australii: sukcesy i wyzwania w sektorze opieki nad osobami starszymi => CZYTAJ

 

51. Challenges in Germany’s implementation of the ILO Decent Work for Domestic Workers Convention

Anne Trebilcock // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. – 2018, nr 2, s.149-176.

Wyzwania związane z wprowadzeniem konwencji MOP dotyczącej godziwej pracy dla pracowników domowych w Niemczech. => CZYTAJ

 

52. The influence of the ILO domestic workers convention in Argentina, Chile and Paraguay

Lorena Poblete // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 177-201.

Wpływ konwencji dotyczącej pracowników domowych opracowanej prze MOP na przykładzie Argentyny, Chile i Paragwaju. => CZYTAJ

 

53. Regulatory innovation in the governance of decent work for domestic workers in South Africa : access to justice and the Commission on Conciliation, Mediation and Arbitration

Adelle Blackett, Thierry Galani Tiemeni // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 203-230.

Innowacje regulacyjne w zarządzaniu godziwą pracą dla pracowników gospodarstw domowych w Republice Południowej Afryki: dostęp do sprawiedliwości a Komisja Pojednania, Mediacji i Arbitrażu. => CZYTAJ

 

54. Employment and social security rights of third-country nationals under the EU labour migration directives

Herwig Verschueren // Eur. J. Soc. Secur. – 2018, nr 2, s. 100-115 bibliogr.

Prawo obywateli państw trzecich do zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi migracji zarobkowej. => CZYTAJ

 

55. Member States’ approaches to bilateral social security agreements

Grega Strban // Eur. J. Soc. Secur. – 2018, nr 2, s. 129-147 bibliogr.

Podejście krajów członkowskich Unii Europejskiej do dwustronnych umów o ubezpieczeniu społecznym. => CZYTAJ

 

56. National approaches of EU Member States in concluding bilateral social security agreements with third countries: the case of Austria

Bernard Spiegel // Eur. J. Soc. Secur. – 2018, nr 2, 148-161 bibliogr.

Narodowe podejście krajów członkowskich Unii Europejskiej w trakcie zawierania dwustronnych umów o zabezpieczeniu społecznym z krajami trzecimi: przypadek Austrii. =>  CZYTAJ

 

57. National approaches of EU Member States in concluding bilateral social security agreements with third countries: the case of the Netherlands

Frans Pennings // Eur. J. Soc. Secur. – 2018, nr 2, s. 162-172 bibliogr.

Narodowe podejście krajów członkowskich Unii Europejskiej w trakcie zawierania dwustronnych umów o zabezpieczeniu społecznym z krajami trzecimi: przypadek Niderlandów. => CZYTAJ

 

58. Member States’ social security agreements with India : lesson for the future of a common EU approach

Pauline Melin // Eur. J. Soc. Secur. – 2018, nr 2, s. 173-187 bibliogr.

Umowy zabezpieczenia społecznego zawarte pomiędzy państwami członkowskimi Unii a Indiami : lekcja dla przyszłego wspólnego podejścia UE. => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję