INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 03/2019 – j. angielski

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. Exploring the organizational drivers of sexual harassment : empowered jobs against isolation and tolerant climates

Andrea Ollo-Lopez, Imanol Nunez // Empl. Relat. – 2018, nr 2, s. 174-192, tab. bibliogr.

Analiza organizacyjnych czynników molestowania seksualnego : praca o wyższym statusie versus izolacja i klimat przyzwolenia. => CZYTAJ

 

2. Manager-employee psychological contracts : enter the smartphone

Elena Obushenkova, Barbara Plester, Nigel Haworth // Empl. Relat. – 2018, nr 2, s. 193-207 bibliogr.

Psychologiczny kontrakt miedzy kierownikiem i pracownikiem : wkracza smartfon. => CZYTAJ

 

3. High-involvement innovation : views from frontline service workers and managers

Marisa Kay Smith // Empl. Relat. – 2018, nr 2, s. 208-226, tab. bibliogr.

Innowacja wysokiego zaangażowania : poglądy pracowników i kierowników pierwszego kontaktu z sektora usługowego. => CZYTAJ

 

4. HR practices and employee performance : the mediating role of well-being

Violetta Khoreva, Heidi Wechtler // Empl. Relat. – 2018, nr 2, s. 227-243, rys. tab. bibliogr.

Praktyki zarządzania zasobami ludzkimi a wydajność pracownika : wpływ dobrostanu. => CZYTAJ

 

5. Motives for (non) practicing demotion

Tanja Verheyen, Marie-Anne Guerry // Empl. Relat. – 2018, nr 2, s. 244-263, rys. tab. bibliogr.

Motywy (nie) stosowania degradowania. => CZYTAJ

 

6. Workplace bullying. The interactive effects of the perpetrator’s gender and the target’s gender

Darcy McCormack [et al.] // Empl. Relat. – 2018, nr 2, s. 264-280, rys. tab. bibliogr.

Nękanie w miejscu pracy. Interaktywne efekty płci sprawcy i ofiary. => CZYTAJ

 

7. Does e-HRM improve labour productivity? A study of commercial bank workplaces in Pakistan

Naveed Iqbal [et al.] // Empl. Relat. – 2018, nr 2, s. 281-297, tab. bibliogr.

Czy zarządzanie zasobami ludzkimi z wykorzystaniem technologii informatycznych (e-HRM) poprawia wydajność pracy? Badanie miejsc pracy w komercyjnych bankach w Pakistanie. => CZYTAJ

 

8. Demographic diversity on boards and employer/employee relationship

Ji Li [et al.] // Empl. Relat. – 2018, nr 2, s. 298-312, rys. tab. bibliogr.

Różnorodność demograficzna w zarządach i relacjach miedzy pracodawcami i pracownikami. => CZYTAJ

 

9. To adjust or not to adjust in the host country? Perspective of interactionism

Chao-Chih Hung [et al.] // Empl. Relat. – 2018, nr 2, s. 329-345, rys. tab. bibliogr.

Dostosowywać się czy nie dostosowywać w goszczącym kraju? Perspektywa interakcjonizmu. => CZYTAJ

 

10. Responses to job demands : moderating role of worker cooperatives

Rhokeun Park // Empl. Relat. – 2018, nr 2, s. 346-361, rys. tab. bibliogr.

Reakcje na wymagania związane z pracą : moderująca rola spółdzielni pracy. =>  CZYTAJ

 

11. Creating a competence profile of a new profession : social service agents in welfare centers

Riitta Forsten-Astikainen, Pia Heilmann // Empl. Relat. – 2018, nr 2, s. 362-380, tab. bibliogr.

Tworzenie profilu kompetencyjnego nowego zawodu : pracownicy służb socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej. => CZYTAJ

 

12. The employment situations and career prospects of postdoctoral researchers

Christine Teelken, Inge Van der Weijden // Empl. Relat. – 2018, nr 2, s. 396-411, rys. tab. bibliogr.

Kwestie zatrudnieniowe i perspektywa kariery naukowców ze stopniem doktora. => CZYTAJ

 

13. Development and retention of Generation Y employees : a conceptual framework

Mohammad Faraz Naim, Usha Lenka // Empl. Relat. – 2018, nr 2, s. 433-455, rys. tab. bibliogr.

Rozwój i zatrzymanie w pracy osób z Pokolenia Y: ramy koncepcyjne. => CZYTAJ

 

14. Employment effects of the Affordable Care Act Medicaid expansions

Pauline Leung, Alexandre Mas // Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 206-234, rys. tab. bibliogr.

Wpływ rozszerzenia programu Medicaid, ustawy federalnej reformującej system opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. =>  CZYTAJ

 

15. Sickness absence and works councils : evidence from German individual and linked employer-employee data

Daniel Arnold, Tobias Brändle, Laszlo Goerke // Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 260-295, tab. bibliogr.

Nieobecność w pracy z powodu choroby a rady zakładowe : wnioski z badania przeprowadzonego w Niemczech z wykorzystaniem danych indywidualnych i danych łączonych par pracodawca-pracownik. => CZYTAJ

 

16. The UK gender pay gap 1997-2015 : what is the role of public sector?

Melanie Jones, Gerry Makepeace, Victoria Wass // Ind. Relat. – 2018, nr 2, s. 296-319, rys. tab. bibliogr.

Różnica w wysokości zarobków ze względu na płeć w Wielkiej Brytanii 1997-2015 : jaka jest rola sektora publicznego? => CZYTAJ

 

17. The impact of mass layoffs on the educational investments of working college students

Ben Ost, Weixiang Pan, Doug Webber // Labour Econ. – 2018, vol. 51, s. 1-12, rys. tab. bibliogr.

Wpływ zwolnień masowych na inwestycje w kształcenie wśród aktywnych zawodowo studentów college’u. =>  CZYTAJ

 

18. Effectiveness of early retirement disincentives : individual welfare, distributional and fiscal implications

Timm Bonke, Daniel Kemptner, Holger Luthen // Labour Econ. – 2018, vol. 51, s. 25-37, rys. tab. bibliogr.

Skuteczność środków zniechęcających do przejścia na wcześniejszą emeryturę : dobro jednostki, konsekwencje dystrybucyjne i skarbowe. => CZYTAJ 

 

19. Can’t work or won’t work : quasi-experimental evidence on work search requirements for single parents

Silvia Avram, Mike Brewer, Andrea Salvatori // Labour Econ. – 2018, vol. 51, s. 63-85, rys. tab. bibliogr.

Nie mogą pracować czy nie będą pracować : wyniki kwazieksperymentu dotyczącego wymagań poszukiwania pracy w przypadku samotnych rodziców. => CZYTAJ

 

20. Why do married women work less in the UK than in France?

Marc Jourdain de Muizon // Labour Econ. – 2018, vol. 51, s. 86-96, rys. tab. bibliogr.

Dlaczego mężatki pracują mniej w Wielkiej Brytanii niż we Francji? => CZYTAJ

 

21. Occupational specificity : a new measurement based on training curricula and its effect on labor market outcomes

Christian Eggenberger, Miriam Rinawi, Uschi Backes-Gellner // Labour Econ. – 2018, vol.51, s. 97-107, rys. tab. bibliogr.

Specyfikacja zawodowa : nowy środek pomiaru oparty o program szkoleń i jego wpływ na wyniki rynku pracy. => CZYTAJ

 

22. Cognitive performance and labor market outcomes

Dajun Lin, Randall Lutter, Christopher J. Ruhm // Labour Econ. – 2018, vol. 51, s. 121-135, rys. tab. bibliogr.

Zdolności poznawcze a wyniki rynku pracy. => CZYTAJ

 

23. The labor market impact of mobility restrictions : evidence from the West Bank

Massimiliano Calì, Sami H. Miaari // Labour Econ. – 2018, vol. 51, s. 136-151, rys. tab. bibliogr.

Wpływ ograniczeń swobody przemieszczania się na rynek pracy : wyniki badania na przykładzie Zachodniego Brzegu. => CZYTAJ

 

24. Personality, IQ, and lifetime earnings

Miriam Gensowski // Labour Econ. – 2018, vol. 51, s. 170-183, tab. rys. bibliogr.

Osobowość, IQ a wysokość zarobków przez całe życie. => CZYTAJ

 

25. The retirement age and the hiring of senior workers

Trond Christian Vigtel // Labour Econ. – 2018, vol. 51, s. 247-270, rys. tab. bibliogr.

Wiek emerytalny a zatrudnianie starszych pracowników. => CZYTAJ

 

26. Prejudice and racial matches in employment

Timothy N. Bond, Jee-Yeon K. Lehmann // Labour Econ. – 2018, vol. 51, s. 271-293, rys. tab. bibliogr.

Uprzedzenia a dopasowanie rasowe w zatrudnieniu. => CZYTAJ

 

27. Unfairness at work : well-being and quits

Conchita D’Ambrosio, Andrew E. Clark, Marta Barazzetta // Labour Econ. – 2018, vol. 51, s. 307-316, tab. bibliogr.

Niesprawiedliwość w pracy: dobrostan a odejście z pracy. => CZYTAJ

 

28. Job polarization, technological change and routinization : evidence form Portugal

Tiago Fonseca, Francisco Lima, Sonia C. Pereira // Labour Econ. – 2018, vol. 51, s. 317-339, rys. tab. bibbliogr.

Polaryzacja pracy, zmiana technologiczna a rutynizacja : wyniki badania z Portugalii. => CZYTAJ

 

29. Job loss and regional mobility

Kristiina Huttunen, Jarle Moen, Kjell G. Salvanes // J. Labor Econ. – 2018, nr 2, s. 479-510, rys. tab. bibliogr.

Utrata pracy a mobilność regionalna. => CZYTAJ

 

30. Compressed lives : how ‘felxible’ are employer-imposed compressed work schedules?

Edward Hyatt, Erica Coslor // Pers. Rev. – 2018, nr 2, s. 278-293, rys. tab. bibliogr.

Skompresowane życia : jak bardzo “elastyczne’ są narzucone przez pracodawcę skrócone plany pracy? => CZYTAJ

 

­31. Effort-reward imbalance at work : the role of job satisfaction

Dwayne Devonish // Pers. Rev. – 2018, nr 2, s. 319-333, rys. tab. bibliogr.

Brak równowagi pomiędzy wysiłkiem a nagrodą : rola poczucia zadowolenia z pracy. => CZYTAJ

 

32. Relationships between job characteristics, work engagement, conscientiousness and managers’ turnover intensions : a moderated-mediation analysis

Upasna A. Agarwal, Vishal Gupta // Pers. Rev. – 2018, nr 2, s. 353-377, rys. tab. bibliogr.

Związki pomiędzy cechami charakterystycznymi pracy, zaangażowaniem w pracę, sumiennością a chęcią odejścia z pracy wyrażaną przez menadżerów : moderowana analiza mediacji. => CZYTAJ

 

33. Why am I still doing this job? The examination of family motivation on employees’ work behaviours under abusive supervision

Hussain Tariq, Donghong Ding // Pers. Rev. – 2018, nr 2, s. 378-402, rys. tab. bibliogr.

Dlaczego wciąż wykonuję tę pracę? Badanie wpływu motywacji rodzinnej na zachowania pracownika w miejscu pracy pod nadmiernym nadzorem. => CZYTAJ

 

34. Do high-involvement work practices affect employee earnings in union and non-union settings in the Irish private sector?

Thomas Turner, Christine Cross // Pers. Rev. – 2018, nr 2, s. 425-440, tab. bibliogr.

Czy praktyki wysokiego zaangażowania wpływają na wysokość zarobków pracowników w przedsiębiorstwach posiadających związki zawodowe i bez związków w sektorze prywatnym w Irlandii? => CZYTAJ

 

35. Skills use in the workplace and its effects on wages and on job satisfaction : an application to the Spanish case 

Lucia Mateos Romero, Maria del Mar Salinas-Jimenez // Pers. Rev. – 2018, nr 2, s. 494-516, tab. bibliogr.

Korzystanie z kwalifikacji w miejscu pracy i jego wpływ na wysokość zarobków oraz poczucie zadowolenia z pracy : przypadek Hiszpanii. => CZYTAJ

 

36. Do new ways of working increase work engagement?

Ruud Gerards, Andries de Grip, Claudia Baudewijns // Pers. Rev. – 2018, nr 2, s. 517-534, rys. tab. bibliogr.

Czy nowe sposoby pracy zwiększają zaangażowanie pracowników? => CZYTAJ

 

37. Pride against prejudice? The Stakes of concealment and disclosure of a stigmatized identity of gay and lesbian auditors

Sebastien Stenger, Thomas J. Roulet // Work Employ. Society. – 2018, nr 2, s. 257-273 bibliogr.

Duma a uprzedzenie? Konsekwencje zatajania i ujawniania stygmatyzowanej tożsamości dla osób homoseksualnych w firmach audytorskich. => CZYTAJ

 

38. Work orientations, well-being and job content of self-employed and employed professionals

Peter Warr, Ilke Inceoglu // Work Employ. Society. – 2018, nr 2, s. 292-311, tab. bibliogr.

Orientacja na pracę, dobre samopoczucie oraz zakres pracy samozatrudnionych i zatrudnionych w firmach specjalistów. => CZYTAJ

 

39. Occupational prestige and gender-occupational segregation

Inmaculada  Garcia-Mainar, Victor M. Montuenga, Guillermo Garcia-Martin // Work Employ. Society. – 2018, , nr 2, s. 348-367, rys. tab. bibliogr.

Prestiż zawodowy a segregacja zawodowa ze względu na płeć. => CZYTAJ

 

40. Workplace skill investments – an early career glass ceiling? Job complexity and wages among young professionals in Sweden

Katarina Boye, Anne Grönlund // Work Employ. Society. – 2018, nr 2, s. 368-386, tab. bibliogr.

Inwestycja w umiejętności zawodowe – szklany sufit na początku kariery zawodowej? Złożoność pracy oraz wynagrodzenie wśród młodych profesjonalistów w Szwecji. => CZYTAJ

 

41. Are you moving up or falling short? An inquiry of skills-based variation in self-perceived employability among Norwegian employees

Ida Drange, Vide Hoff Bernstrøm, Svenn-Erik Mamelund // Work Employ. Society. – 2018, nr 2, s. 387-406, rys. tab. bibliogr.

Awansujesz czy odpadasz? Badanie zmiennych opartych na umiejętnościach w postrzeganiu własnych szans na zatrudnienie wśród norweskich pracowników. => CZYTAJ

 

42. Something to celebrate (or not): the differing impact of promotion to manager on the job satisfaction of women and men

Daniela Lup // Work Employ. Society. – 2018, nr 2, s. 407-425, tab. bibliogr.

Powód do świętowania (lub nie): odmienny wpływ awansu na stanowisko menadżera na poczucie zadowolenia z pracy kobiet i mężczyzn. => CZYTAJ

 

43. The disability employment puzzle : a field experiment on employer hiring behaviour

Mason Ameri [et al.] // Ind. Labor Relat. Rev. – 2018, nr 2, s. 329-364, rys. tab. bibliogr.

Łamigłówka związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych : doświadczenie w terenie badające zachowania pracodawców dotyczące zatrudnienia. =>  CZYTAJ

 

44. Expanding employment discrimination protections for individuals with disabilities : evidence from California

Patrick Button // Ind. Labor Relat. Rev. – 2018, nr 2, s. 365-393, rys. tab. bibliogr.

Rozszerzanie ochrony przed dyskryminacją w zatrudnieniu dla osób z niepełnosprawnościami : dane z Kalifornii. => CZYTAJ

 

45. Foreign ownership and wages : evidence from Hungary, 1986-2008

John S. Earle, Álmos Telegdy, Gabor Antal // Ind. Labor Relat. Rev. – 2018, nr 2, s. 458-491, rys. tab. bibliogr.

Firmy kontrolowane przez kapitał zagraniczny a wynagrodzenie : dane z Węgier 1986-2008. => CZYTAJ

 

46. The effects of permanent employment absenteeism: evidence from labor reform in Spain

Inmaculda Garcia Mainar, Colin P. Green, Maria Navarro Paniagua // Ind. Labor Relat. Rev. – 2018, nr 2, s. 525-549, rys. tab. bibliogr.

Skutki nieobecności w pracy osób zatrudnionych na umowy stałe : dane pochodzące z reformy rynku pracy w Hiszpanii. => CZYTAJ

 

47. Can job insecurity be managed? Evaluating an organizational-level intervention addressing the negative effects of restructuring

Johan Simonsen Abildgaard, Karina Nielsen, Magnus Sverke // Work Stress. – 2018, nr 2, s. 105-123, rys. tab. bibliogr.

Czy można zarządzać niepewnością pracy? Ocena interwencji odnoszącej się do negatywnych skutków restrukturyzacji na poziomie organizacji. => CZYTAJ

 

48. Out of sight and out of mind? A literature review of occupational safety and health leadership and management of distributed workers

Rachel J. Nayani [et al.] // Work Stress. – 2018, nr 2, s. 124-146, tab. bibliogr.

Poza wzrokiem i myślami? Recenzja literatury badawczej na temat przywództwa i zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracy w przypadku rozproszonych pracowników. => CZYTAJ

 

49. The relationship between employee motivation and psychological health at work : a chicken-and-egg situation?

Veronique Dagenais-Desmarais, Jean-Simon Leclerc, Jessica Londei-Shortall // Work Stress. – 2018, nr 2, s. 147-167, rys. tab. bibliogr.

Związek pomiędzy motywacją pracowników a zdrowiem psychologicznym w pracy : sytuacja jajka i kury? => CZYTAJ

 

50. Cortisol on Sunday as indicator of recovery from work : prediction by observer ratings of job demands and control

Achim Elfering [et al.] // Work Stress. – 2018, nr 2, s.168-188, rys. tab. biliogr.

Poziom kortyzolu w niedzielę jako wskaźnik odreagowania stresu w pracy : przewidywania na podstawi klasyfikacji wymagań i kontroli pracy według obserwatora. => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję