INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 02/2019 – j. angielski

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. Platform work, algorithmic decision-making, and EU gender equality law / Miriam Kullmann

Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. – 2018, nr 1, s. 1-21.

Praca przez platformy cyfrowe, algorytmiczny proces podejmowania decyzji a  europejskie prawo dotyczące równości płci. =>  CZYTAJ

 

2. Presenteeism, its effects and costs : a discussion in a labour law perspective

Kurt Parli // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. – 2018, nr 1, s. 53-75.

Obecność w pracy mimo choroby, jej skutki i koszty : dyskusja z perspektywy prawa pracy. => CZYTAJ

 

3. Choosing skilled foreign-born workers: Evaluating alternative methods for allocating H-1B work permits

Chad Sparber // Ind. Relat. – 2018, nr 1, s. 3-34, rys. tab. bibliogr.

Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników z zagranicy : ocena alternatywnych metod lokowania pozwoleń o pracę H-1B. =>  CZYTAJ

 

4. Analizing the labor market outcomes of occupational licensing

Maury Gittleman, Mark A. Klee, Morris M. Kleiner // Ind. Relat. – 2018, nr 1, s. 57-100, tab. bibliogr.

Analiza skutków licencji zawodowej na wyniki rynku pracy. => CZYTAJ

 

5. Matching and inverse propensity weighting estimates of the union wage premium: evidence from  Canada, 1997-2014

Michele Campolieti // Ind. Relat. – 2018, nr 1, s. 101-130, rys.  tab.  bibiliogr.

Szacunki dotyczące premii w związkach zawodowych obliczone za pomocą metody matching and inverse propensity weighing na przykładzie Kanady, w latach 1997 – 2014. => CZYTAJ

 

6. Are local minimum wages absorbed by price increases? Estimates from internet-based restaurant menus

Sylvia Allegretto, Michael Reich // Ind. Labor Relat. Rev. – 2018, nr 1, s. 35-63, rys. tab. bibliogr.

Czy lokalna stawka minimalna została wchłonięta przez podwyżkę cen? Badanie oparte na internetowym menu restauracji. =>  CZYTAJ

 

7. Negotiating flexibility: external contracting and working time control in German and Danish telecommunications firms

Virginia Doellgast, Peter Berg // Ind. Labor Relat. Rev. – 2018, nr 1, s.  117- 142, tab. bibliogr.

Negocjowanie elastyczności: kontrakty zewnętrzne a kontrola czasu pracy na  przykładzie firm telekomunikacyjnych w Niemczech i Danii. => CZYTAJ

 

8. Back to work : parental benefits and mother’s labor market outcomes in the medium run

Jochen  Kluve, Sebastian Schmitz // Ind. Labor Relat. Rev. – 2018, nr 1, s. 143-173, rys. tab. bibliogr.

Powrót do pracy : zasiłek rodzicielski a wyniki rynku pracy dla matek w  perspektywie średnioterminowej. => CZYTAJ

 

9. Temporary employment, demand volatility, and unions : firm-level evidence

Francesco Devicieni, Paolo Naticchioni, Andrea Ricci // Ind. Labor Relat. Rev. – 2018, nr 1, s. 174-207, tab. bibliogr.

Zatrudnienie tymczasowe, niestabilność popytu a związki zawodowe : wyniki na  poziomie przedsiębiorstwa. => CZYTAJ

 

10. The occupational feminization of wages

John T. Addison, Orgul D. Ozturk, Si Wang // Ind.  Labor  Relat.  Rev. – 2018, nr 1, s. 208-241, tab. bibliogr.

Wpływ feminizacji niektórych zawodów na wysokość płacy. => CZYTAJ

 

11. Sexual orientation and earnings : new evidence from the United Kingdom

Cevat G. Aksoy, Christopher S. Carpenter, Jeff Frank // Ind. Labor Relat. Rev. – 2018, nr 1, s. 242-272, tab. bibliogr.

Orientacja seksualana a zarobki: nowe dowody z Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

12. Recession, austerity and gender : a comparison of eight European labour markets

Helene Perivier // Int. Labour Rev. – 2018, nr 1, s. 1-37, rys. tab.

Recesja, oszczędności a płeć : porównanie ośmiu europejskich rynków pracy. => CZYTAJ 

 

13. Job polarization in European industries

Valeria Cirillo // Int. Labour Rev. – 2018, nr 1, s. 39-63, rys.  tab. bibliogr.

Polaryzacja pracy w różnych sektorach w Europie. => CZYTAJ

 

14. Occupational segregation by hours of work in Europe

Theo Sparreboom // Int. Labour Rev. – 2018, nr 1, s. 65-82, rys. tab. bibliogr.

Segregacja zawodowa oparta na ilości godzin pracy na przykładzie Europy. => CZYTAJ

 

15. The gender pay gap at labour market entrance: evidence from Germany 

Andreas Behr, Katja  Theune // Int. Labour Rev. – 2018, nr 1, s. 83-100, rys. tab. bibliogr.

Różnice w wysokości zarobków pomiędzy płciami u wejścia na rynek pracy: na  przykładzie Niemiec. => CZYTAJ

 

16. Inter-country wage differences in the European Union

Joao Pereira, Aurora Galego // Int.  Labour  Rev. – 2018, nr 1, s. 101-128, rys. tab. bibliogr.

Różnice w wysokości wynagrodzenia pomiędzy państwami Unii Europejskiej. =>  CZYTAJ

 

17. Wage differentials within female-dominated occupation: Domestic workers in informal and flexible jobs in Portugal

Fatima Suleman, Maria de Conceicao Figueiredo // Int. Labour Rev. – 2018, nr 1, s.  129-152, tab. bibliogr.

Różnice w wysokości zarobków w zawodach zdominowanych przez kobiety: pracownicy gospodarstw domowych w nieformalnych i elastycznych pracach na  przykładzie Portugalii. => CZYTAJ

 

18. Unions and unequal pay : the establishment of the ‘family wage’

Lilach Lurie // Int. Labour Rev. – 2018, nr 1, s. 153-167, tab. bibliogr.

Związki zawodowe a nierówne wynagrodzenie: powstanie „płacy rodzinnej”. => CZYTAJ

 

19. Capabilities and choices of vulnerable, long-term unemployed individuals

Vanessa Beck // Work  Employ. Society. – 2018, nr 1, s. 3-19 bibliogr.

Możliwości i wybory osób bardziej narażonych i długo przebywających na  bezrobociu. => CZYTAJ

 

20. Influence of work-welfare cycling and labour market segmentation on employment histories of  young long-term unemployed

Alexander McTier, Alan McGregor // Work Employ. Society. – 2018, nr 1, s. 20-37, rys. tab. bibliogr.

Wpływ cyklu praca-zasiłek oraz segmentacji rynku pracy na historię zatrudnienia młodych osób długo przebywających na bezrobociu. => CZYTAJ

 

21. Rewarding work: cross-national differences in benefits, volunteering during unemployment, well-being and mental health

Daiga Kamerade, Matthew R. Bennett // Work Employ. Society. – 2018, nr  1, s. 38-56, rys. tab. bibliogr.

Wynagradzanie pracy: zasiłki, wolontariat w trakcie bezrobocia, dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne – różnice między państwami. => CZYTAJ

 

22. Maternal employment: enabling factors in context

Giulia M. Dotti Sani, Stefani Scherer // Work  Employ. Society. – 2018, nr 1, s. 75-92, rys. tab. bibliogr.

Zatrudnienie matek: cechy charakterystyczne w kontekście. => CZYTAJ

 

23. Britain’s older employees in decline, 1990-2006 : a panel analysis of pay

Deborah Smeaton, Michael  White // Work Employ. Society. – 2018, nr 1, s. 93-113, rys. tab. bibliogr.

Niższe pensje starszych pracowników w Wielkiej Brytanii, 1990-2006: analiza panelowa płacy. => CZYTAJ

 

24. Contemporary employer interest representation in the United Kingdom

Leon Gooberman, Marco  Hauptmeier, Edmund Heery // Work Employ. Society. – 2018, nr 1, s. 114-132, rys.  tab.  bibliogr.

Współczesna reprezentacja interesów pracodawcy w Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

25. Occupations, the missing link? A new theoretical and methodological approach to product markets, skill and pay

Angela Knox, Chris Warhurst // Work Employ. Society. – 2018, nr 1, s. 150-168, tab.  bibliogr.

Zawody, brakujące ogniwo? Nowe teoretyczne i metodologiczne podejście do  rynków produktu, kwalifikacji i płacy. => CZYTAJ

 

26. Integrating strategic human capital and strategic human resource management

Corine Boon [et al.]  // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 1-2, s. 34-67, tab. bibliogr. 

Integrowanie strategicznego kapitału ludzkiego oraz zarządzania strategicznymi zasobami ludzkimi. =>  CZYTAJ

 

27. Unhappy with well-being research in the temporary work context : mapping review and research agenda

Susanne Imhof, Maike Andresen // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 1-2, s. 127-164, rys. tab. bibliogr. 

Niezadowolenie z badań nad dobrym samopoczuciem w kontekście pracy tymczasowej : recenzja mapująca oraz plan badań. => CZYTAJ

 

28. The shifting boundaries of global staffing: integrating global talent management, alternative forms of international assignments and non-employees into the discussion

David G. Collings, Michael Isichei // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 1-2, s. 165-187, tab. bibliogr. 

Zmiany w ogólnoświatowym zatrudnieniu : włączenie międzynarodowego zarządzania talentami, alternatywnych form międzynarodowych zleceń oraz osób niezatrudnionych w dyskusję. =>  CZYTAJ

 

29. High performance work practices, employee outcomes and organizational performance: a 2-1-2 multilevel mediation analysis

Chidiebere Ogbonnaya, Danat Valizade // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 1-2, s. 239-259, rys. tab. bibliogr. 

Praktyki zawodowe charkteryzujące się wysoką wydajnością, wyniki pracowników i efektywność organizacyjna: 2-1-2 wielopoziomowa analiza mediacji. => CZYTAJ

 

30. Do high-involvement HRM practices matter for worker creativity? A cross-level approach

Shung Jae Shin, Inseong Jeong, Johngseok Bae // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 1-2, s. 260-285, rys. tab. bibliogr. 

Czy praktyki HRM chrakteryzujące się wysokim zaangażowaniem mają znaczenie  dla kreatywności pracowników? Podejście międzypoziomowe. => CZYTAJ

 

31. Individual perceptions of HR practices, HRM strength and appropriatness of care: a meso, multilevel approach

Silvia Dello Russo, Daniele Mascia, Federica Morandi // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 1-2, s. 286-310, rys. tab. biliogr. 

Indywidualne postrzeganie praktyk HR, siła zarządzania zasobami ludzkimi, adekwatność opieki : wielopoziomowe podejście meso. =>  CZYTAJ

 

32. Exploring the relationship between high involvement work system practices, work demands and emotional exhaustion : a multi-level study

Viktoria Oppenauer, Karina Van De Voorde // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 1-2, s. 311-337, rys. tab. bibliogr. 

Badanie relacji między działaniami w systemie pracy o wysokim zaangażowaniu, wymaganiami pracy i wyczerpaniem emocjonalnym : badanie wielopoziomowe. => CZYTAJ

 

33. Industry- and firm-level determinants of employment relations in China : a two-level analysis

Xiaoyu Huang, Anil Verma // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 1-2, s. 399-419, tab. bibliogr.

Uwarunkowania stosunku pracy na poziomie przemysłu i firm w Chinach : analiza dwupoziomowa. => CZYTAJ

 

34. How much does job autonomy vary across countries and other extra-organizational contexts?

Andre van Hoorn // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 1-2, s. 420-463, rys. tab. bibliogr.

Jak różni się autonomia pracy w poszczególnych krajach i innych kontekstach pozaorganizacyjnych?. => CZYTAJ

 

35. High-performance work practices and nurses’ intention to leave: the mediating role of organizational cynicism and the moderating role of human resource management-related educational background.

Panagiotis Gkorezis, Loizos Georgiou, Mamas Theodorou // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 3-4, s. 465-484, rys. tab. bibliogr.

Praktyka pracy wysokiej wydajności a skłonność pielęgniarek do odejścia z pracy: wpływ roli cynizmu organizacyjnego i edukacji odnoszącej się do zarządzania zasobami ludzkimi. => CZYTAJ

 

36. The influence of images on organizational attractiveness : comparing Chinese, Russian and US companies in Germany

Katrin Held, Benjamin Bader // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 3-4, s. 510-548, rys. tab. bibliogr. 

Wpływ wizerunku na atrakcyjność organizacyjną : porównanie firm chińskich, rosyjskich i amerykańskich w Niemczech. => CZYTAJ

 

37. Climate for conflict management, exposure to workplace bullying and work engagement : a moderated mediation analysis

Stale Einarsen [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 3-4, s. 549-570, rys. tab. bibliogr. 

Klimat zarządzania konfliktem, narażenie na mobbing w miejscu pracy, zaangażowanie w pracę: analiza moderowanej mediacji => CZYTAJ 

 

38. Human resource management practices and voluntary turnover : a study of internal workforce and external labor market contingencies

Joseph A. Schmidt [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 3-4, s. 571-594, rys. tab. bibliogr. 

Praktyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi a dobrowolna rotacja pracowników: analiza wewnętrznych aspektów związanych z siłą roboczą oraz zewnętrznych aspektów dotyczących rynku pracy. => CZYTAJ

 

39. The role of affective commitment and political skill in the work interfering with family (WIF) conflict – voluntary turnover relationship

Jun Yang // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 3-4, s. 595-613, rys. tab. bibliogr. 

Rola emocjonalnego zaangażowania i politycznych kompetencji w konflikcie wynikającym z pracy kolidującej z rodziną (PKR) – związek z dobrowolną rezygnacją z  pracy. => CZYTAJ

 

40. How images about emerging economies influence the willingness to accept expatriate assignments

Umberto de Eccher, Henrique Duarte // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 3-4, s. 637-663, tab. bibliogr. 

Jak wizerunek wschodzących rynków wpływa na chęć zaakceptowania oddelegowania do pracy w tych krajach. => CZYTAJ

 

41. Tracing the connections : short-termism, training and recession

Alan Felstead // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 3-4, s. 664-682, tab. bibliogr. 

Badanie powiązań : krótkoterminowość, szkolenia i recesja. =>  CZYTAJ

 

42. The last taboo?: surfacing and supporting Emotional Labour in HR work

Elaine O’Brien, Carol Linehan // Int. J. Hum. Resour. Manage. – 2018, nr 3-4, s. 683-709, rys. tab. bibliogr.

Ostatnie tabu?: wydobywanie na powierzchnię i wspieranie Pracy Emocjonalnej w działaniach z zakresu zasobów ludzkich. => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję