INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 01/2019 – j. angielski

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. Household financial capital and food security

Maria A. Shobe, Marie-Rachelle Narcisse, Kameri Christy // J. Poverty. – 2018, nr 1-3, s. 1-22, tab. bibliogr. 

Kapitał finansowy gospodarstwa domowego a bezpieczeństwo żywnościowe. => CZYTAJ

 

2. Connecting poverty, culture, and cognition : the bridges out of poverty process

Ines W. Jindra, Michael Jindra // J. Poverty. – 2018, nr 1-3, s. 42-64, tab. bibliogr.

Związek pomiędzy ubóstwem, kulturą a procesem poznawczym na przykładzie organizacji Bridges Out of Poverty.=> CZYTAJ

 

3. The neoliberal baseline? A community-based exploration of beliefs about poverty and social policy

Emily W. Kane // J. Poverty. – 2018, nr 1-3, s. 65-87, rys. bibliogr. 

Podstawa neoliberalizmu? Badanie przekonań dotyczących ubóstwa i polityki społecznej w oparciu o analizę społeczności. => CZYTAJ

 

4. Trend of poverty among elderly: evidence form Household Income Surveys 

Saidatulakmal Mohd, Abdelhak Senadjki, Norma Mansor // J. Poverty. – 2018, nr 1-3, s. 89-107, rys. tab. bibliogr.

Trend ubóstwa wśród osób starszych: wyniki na podstawie badania dotyczącego dochodów gospodarstw domowych. => CZYTAJ

 

5. Identifying income and wealth-poor households in the Euro Area

Philip Muller, Tobias Schmidt // J. Poverty. – 2018, nr 1-3, s. 126-155, rys. tab. bibliogr. 

Określenie gospodarstw domowych o niskich dochodach i małym majątku w państwach strefy euro. => CZYTAJ

 

6. Effects of a tax-time savings experiment on material and health care hardship among low-income filers

Mathieu R. Despard [et al.] // J. Poverty. – 2018, nr 1-3, s. 156-178, rys. tab. biliogr. 

Wpływ eksperymentu dotyczącego oszczędzania zwrotu podatku na trudności materialne i związane z opieką zdrowotną w przypadku podatników o niskim dochodzie. => CZYTAJ

 

7. Housing affordability and material hardship: does affordability measurement matter? 

Emily J. Warren // J. Poverty. – 2018, nr 1-3, s. 228-247, tab. bibliogr. 

Przystępność cen mieszkań a trudności materialne: czy pomiar przystępności cen ma znaczenie? => CZYTAJ

 

8. The dynamics of disconnection: differences in disconnection among working-age adults by sex, 2001-2011

Laryssa Mykyta // J. Poverty. – 2018, nr 1-3, s. 248-268, rys. tab. bibliogr. 

Dynamika odłączenia : różnice w sposobie odłączenia wśród osób dorosłych w wieku produkcyjnym według płci, w latach 2001-2011. => CZYTAJ

 

9. Fear and hope in an age of mass automation: debating the future of work

David A. Spencer // New Technol. Work Employ. – 2018, nr 1, s. 1-12 bibliogr.

Strach i nadzieja w erze masowej automatyzacji: dyskusja na temat przyszłości pracy. => CZYTAJ

 

10. Flexibility in the gig economy: managing time on three online piecework platforms

Vili Lehdonvirta // New Technol. Work Employ. – 2018, nr 1, s. 13-29, tab. bibliogr.

Elastyczność w ekonomii wolnych strzelców: zarządzanie czasem na trzech internetowych platformach pracy na akord. => CZYTAJ

 

11. From annual ritual to daily routine : continuous performance management and its consequences for  employment security

Glynne Williams, Vanessa Beck // New Technol. Work Employ. – 2018, nr  1, s. 30-43 bibliogr.

Od corocznego rytuału do codziennego porządku : stałe zarządzanie wynikami i  jego konsekwencje dla bezpieczeństwa zatrudnienia. => CZYTAJ

 

12. A smart place to work? Big data systems, labour, control and modern retail stores

Leighton Evans, Rob Kitchin // New Technol. Work Employ. – 2018, nr 1, s. 44-57 bibliogr.

Mądre miejsce pracy? Systemy dużych zbiorów danych, praca, kontrola i  nowoczesne sklepy sprzedaży detalicznej. => CZYTAJ

 

13. Of crowds and talents: discursive constructions of global online labour

Hans J. Pongratz // New  Technol. Work Employ. – 2018, nr 1, s. 58-73, tab. bibliogr.

O tłumach i talentach: konstrukcja dyskursywna globalnej pracy online. => CZYTAJ

 

14. Hybrid social media: employees’ use of a boundary-spanning technology

Chris Archer-Brown [et al.] // New Technol. Work Employ. – 2018, nr 1, s. 74-93, rys. tab. bibliogr.

Hybrydowe media społecznościowe: użycie przez pracowników technologii przekraczającej granice. => CZYTAJ

 

15. HRM practices of MNEs and domestic firms in Ghana : divergence or convergence?

Desmond  Tutu  Ayentimi, John Burgess, Kerry Brown // Pers. Rev. – 2018, nr 1, s. 2-21, tab. bibliogr.

Praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach wielonarodowych i  firmach krajowych w Ghanie : rozbieżność czy zbieżność? => CZYTAJ

 

16. Instrumental work values and responses to HR practices : a study of job satisfaction in a Chinese manufacturer

Meng-Long Huo, Peter Boxall // Pers. Rev. – 2018, nr 1, s. 60-73, rys. tab. bibliogr.

Instrumentalne wartości pracy i reakcje na praktyki HR: badanie poczucia zadowolenia z pracy w firmie produkcyjnej w Chinach. => CZYTAJ

 

17. Perception of politics and job outcomes: moderating role of Islamic work ethic

Mohammed  Y.A.  Rawwas, Basharat Javed, Muhammad Naveed Iqbal // Pers. Rev. – 2018, nr 1, s.  74-94, rys. tab. bibliogr.

Postrzeganie polityki a wyniki dotyczące pracy : etyka pracy Islamu w roli moderatora. => CZYTAJ

 

18. The performance effects of attitudes of management vis-à-vis employee representatives in Belgium

Annette Van den Berg [et al.] // Pers. Rev. – 2018, nr 1, s. 133-149, rys. tab. bibliogr.

Wpływ nastawienia kierowników wobec przedstawicieli pracowników na wyniki w  pracy w Belgii. => CZYTAJ

 

19. Stereotype threat and older worker’s attitudes: a mediation model

Eduardo Oliveira, Carlos Cabral Cardoso // Pers. Rev. – 2018,  nr 1, s. 187-205, rys. tab. bibliogr.

Niebezpieczeństwo stereotypów a nastawienia starszych pracowników : model mediacji. => CZYTAJ

 

20. Worker participation in union activities: a conceptual review

Ginni Chawla [et al.] // Pers. Rev. – 2018, nr 1, s. 206-226, rys. tab. bibliogr.

Uczestnictwo pracowników w działaniach związków zawodowych : ocena koncepcji. => CZYTAJ

 

21. Workplace bullying and employee silence: a moderated mediation model of psychological contract violation and workplace friendship

Arpana Rai, Upasna A. Agarwal // Pers. Rev. – 2018, nr 1, s.  227-257, rys. tab. bibliogr.

Znęcanie się w miejscu pracy a milczenie pracowników: model moderowanej mediacji naruszenia kontraktu psychologicznego i przyjaźni w miejscu pracy. => CZYTAJ

 

22. The relationship between the enabling use of controls, employee empowerment, and performance

Kevin Baird, Sophia Su, Rahat Munir // Pers. Rev. – 2018, nr 1, s. 258-273, rys. tab. bibliogr.

Związek pomiędzy uaktywniającym korzystaniem z narzędzi kontroli, wzmocnieniem pozycji pracownika a wynikami przedsiębiorstwa. => CZYTAJ

 

23. Stemming the tide: what have European Union countries done to support low-wage workers in an era of downward wage pressures?

Sarah Marchal, Ive Marx // J. Eur. Soc. Policy. – 2018, nr 1, s. 18-33, rys. tab. bibliogr.

Powstrzymywanie fali: co zrobiły państwa Unii Europejskiej, aby wesprzeć pracowników o  niskich zarobkach w okresie nacisków na obniżenie wysokości płacy? => CZYTAJ

 

24. Federalism, policy change, and social security in Belgium : explaining the decentralization of family allowances in the Sixth State Reform

Daniel Beland, Andre Lecours // J. Eur. Soc. Policy. – 2018, nr 1, s. 55-69 bibliogr.

Federalizm, zmiana polityki i zabezpieczenie społeczne w Belgii : wyjaśnienie decentralizacji zasiłku rodzinnego po wprowadzeniu Szóstej reformy ustrojowej. => CZYTAJ

 

25. Liberalised dualisation. Labour market reforms and the crisis in Portugal : a new departure

Daniel Cardoso, Rui Branco // Eur. J. Soc. Secur. – 2018, nr 1, s. 31-48, rys. tab. bibliogr.

Zliberalizowana dualizacja. Reformy rynku pracy a kryzys w Portugali : nowy kierunek. => CZYTAJ

 

26. The financial burden of psychosocial workplace aggression: a systematic review of cost-of-illness studies 

Juliet Hassard [et al.] // Work Stress. – 2018, nr 1, s. 6-32, rys. tab. bibliogr.

Obciążenie finansowe wynikające z psychospołecznej agresji w miejscu pracy: ocena systematyczna badań dotyczących kosztów choroby. => CZYTAJ

 

27. Are state mindfulness and state work engagement related during the workday?

Michelle R. Tuckey, Sabine Sonnentag, Janet Bryan // Work Stress. – 2018, nr 1, s. 33-48, rys. tab. bibliogr.

Czy stan mindfulness i stan zaangażowania w pracę są ze sobą związane w trakcie dnia pracy? => CZYTAJ

 

28. Employees’ reactions to customer mistreatment: the moderating role of human resource management practices

Xiaoxiao Hu [et al.] // Work Stress. – 2018, nr 1, s. 49-67, rys. tab. bibliogr.

Reakcje pracowników na złe traktowanie ze strony klientów: praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w roli moderatora relacji. => CZYTAJ

 

29. Sickness presenteeism and sickness absence over time: A UK employee perspective

Alison  M.  Collins, Susan Cartwright, Sean Cowlishaw // Work Stress. – 2018, nr 1, s. 68-83, rys.  tab.  bibliogr.

Obecność w pracy pomimo choroby i nieobecność w pracy ze względu na chorobę w miarę upływu czasu: na przykładzie pracowników w Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

30. Flexibility in wage setting under the threat of relocation

Anna Goeddeke [et al.] // Labour. – 2018, nr 1, s. 1-22, rys. tab. bibliogr.

Elastyczność w ustalaniu wysokości płacy pod groźbą przeniesienia. => CZYTAJ

 

31. Tax evasion in firms

Erling Barth, Tone Ognedal // Labour. – 2018, nr 1, s. 23-44, rys. tab. bibliogr.

Uchylanie się od płacenia podatków przez firmy. => CZYTAJ

 

32. Employment protection legislation and cooperation

Kyota Eguchi // Labour. – 2018, nr 1, s. 45-73, rys. bibliogr.

Ustawodawstwo dotyczące ochrony zatrudnienia a współpraca. => CZYTAJ

 

33. Child custody and family labour supply: evidence from the United Sates

Dung Kieu Nguyen, Anh Tran Thi Van, Trang Phan // Labour. – 2018, nr 1, s. 74-92, tab. bibliogr.

Opieka nad dzieckiem a podaż pracy w przypadku rodziny: na przykładzie Stanów Zjednoczonych. => CZYTAJ

 

34. Separating introduction effects from selectivity effects: the differences in employment patterns of codetermined firms

Rafael Gralla, Kornelius Kraft // Labour. – 2018, nr 1, s. 93-111, tab. bibliogr.

Oddzielenie skutków wprowadzenia rad zakładowych od skutków selekcji : różnice we wzorcach zatrudnienia w firmach charakteryzujących się współdecydowaniem. => CZYTAJ

 

35. Weather and intertemporal labor supply : results from German time-use data

Jens J. Kruger, Michael Neugart // Labour. – 2018, nr 1, s. 112-140, rys. tab. bibliogr.

Pogoda a międzyokresowa podaż pracy: na podstawie danych z Niemiec. => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję