INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 15/2019

Przegląd czasopism nr 1/2019

8-14 kwietnia 2018

1. Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ / U. Jeruszka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 2, s. 193-200.

2. Bon na zasiedlenie – wybrane aspekty prawne i statystyczne / J. Łukaszewska-Bezulska // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 1, s. 25-30.

3. Choroby odzwierzęce w Polsce (2017) : zwalczone – nadal występujące, i – nierozpoznane / J. Knap // Ubezpieczenia w Rolnictwie. – 2017, nr 64, s. 7-47.

4. Choroby zawodowe osób ubezpieczonych w KRUS / oprac. Biuro Prewencji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego // Ubezpieczenia w Rolnictwie. – 2017, nr 64, s. 131-145.

5. Czy niski udział płac w PKB prowadzi do stagnacji? : hipoteza niedostatecznego popytu konsumpcyjnego / A. Koronowski // Gospodarka Narodowa. – 2018, R. 29, nr 4, s. 5-34.

6. Działania na rzecz bezpieczeństwa edukacyjnego studentów I roku / A. Smarzewska, E. Melaniuk, A. Szepeluk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 2, s. 94-101.

7. Imigracja zarobkowa w województwie lubuskim / A. Niewiadomska, E. Sobolewska-Poniedziałek // Wiadomości Statystyczne. – 2019, R. 64, nr 3, s. 42-62.

8. Kompetencje pracowników socjalnych w świetle świadczonych usług / Z. Czajka // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 1, s. 18-24.

9. Narzędzie ICT do rozpoznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach elektryk i mechanik w Polsce, Niemczech i Portugalii / I. Kacak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 2, s. 164-171.

10. Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa jako organizator procesu dydaktyczno-wychowawczego / A. Araucz-Boruc, J. Kunikowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 2, s. 76-85.

11. Nowe, nietypowe formy zatrudnienia w epoce postindustrialnej / A. M. Świątkowski // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 1, s. 1-11.

12. Obywatelstwo społeczne kobiet a polityka społeczna – przez prawa do upodmiotowienia? / K. Zamorska // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 1, s. 11-17.

13. Pracodawca odpowiada za tolerowanie zachowań mobbera / M. Nowicka // Rzeczpospolita. – 2019, nr 86 : 11.04, s. D3.

14. Praktyki studentów pedagogiki w Polsce i Anglii / J. Modrzejewska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 2, s. 68-75.

15. Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w aspekcie mobilności i sukcesu na rynku pracy / D. Kowalik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 2, s. 136-145.

16. Rola szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom zakaźnym osób pracujących na wsi / I. Kucharska [i in.] // Ubezpieczenia w Rolnictwie. – 2017, nr 64, s. 48-68.

17. Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2019 z komentarzem – wybór : stan prawny na 18 stycznia 2019 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 4, Dodatek, 162 s.

18. Rynek pracy w modelu nowej syntezy neoklasycystycznej ze sztywnościami płac minimalnych / P. Włodarczyk // Gospodarka Narodowa. – 2018, R. 29, nr 4, s. 51-92.

19. Społeczny nadzór w zakładzie pracy zmniejsza ryzyko naruszeń / S. Kryczka // Rzeczpospolita. – 2019, nr 86 : 11.04, s. D6-D7.

20. Transfery socjalne w Polsce w kontekście ubóstwa monetarnego i wielowymiarowego / A. Szulc // Wiadomości Statystyczne. – 2019, R. 64, nr 3, s. 7-26.

21. Trenażery wspomagające kształcenie i doskonalenie zawodowe strażaków oraz aspirantów straży pożarnej / A. Grabowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 2, s. 156-163.

22. Urzędnicy dyscyplinowani postępowaniami wyjaśniającymi / A. Radwan // Gazeta Prawna. – 2019, nr 72 : 11.04, s. B7.

23. Wspierając badania, dojrzewanie i rozwój naukowy / H. Bednarczyk, E. Sałata // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 2, s. 174-181.

24. Zależność pomiędzy aktywnością naukową kadr akademickich a jakością kształcenia / M. Rocki // Wiadomości Statystyczne. – 2019, R. 64, nr 3, s. 27-41.

25. Zakres i rezultaty reform emerytalnych w Chile, Polsce i Szwecji po kryzysie finansowym 2007-2008 / K. Kołodziejczyk // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 1, s. 30-36.

26. Zawodowe choroby skóry u rolników / R. Śpiewak // Ubezpieczenia w Rolnictwie. – 2017, nr 64, s. 100-117.

27. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych po zmianach od 1 stycznia 2019 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2019, R. 24, nr 4, 81 s.

28. Zmiany dotyczące konkursów na dyrektorów / R. Golat // Bibliotekarz. – 2019, nr 3, s. 35-37.

29. Zniesienie górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zagadnienia prawne i ekonomiczne / S. Jakubowski // Polityka Społeczna. – 2019, R. 46, nr 1, s. 37-40.

30. ZUS potrzebuje więcej uprawnień / B. Wiktorowska // Gazeta Prawna. – 2019, nr 71: 10.04, s. B10.

 

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję