Występowanie zależności między prawidłowym przepływem informacji a sprawnym funkcjonowaniem prawa sprawia, że równolegle do rozwoju prawa rozwija się informacja o prawie. W polskiej literaturze teoretycznoprawnej funkcjonuje wiele określeń informacji prawnej. Jedną z nich jest definicja W. Szostak. Nazywa ona informacją prawną „całość wytworzonych przez prawodawcę zwrotów językowych w formie przepisów prawnych składających się na akty prawne”, „wszelką [...] informację opisową i normatywną nie pochodzącą od prawodawcy, a służącą do zrekonstruowania normy prawnej kwalifikującej alternatywy działania stojące przed decydentem" nazywa informacją prawniczą.

Informacja o aktach prawnych może sprowadzać się do procesu wyszukiwania ich wyłącznie na podstawie tekstu normatywnego, ale także na podstawie innych dokumentów o charakterze prawnym. Przedmiot informacji o prawie powinien obejmować wiadomości odnoszące się do:

aktów prawnych,
orzeczeń sądowych,
wyjaśnień i interpretacji sensu przepisów,
literatury prawniczej,
praktyki stosowania prawa.

Takie informacje, dotyczące ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy można znaleźć w prezentowanych polskich i zagranicznych bazach danych.