Styczeń  2016 r.

 1. Atlas dobrych praktyk FIO 2014 / [red. Stefan Kołucki, Ewelina Matug] ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa, [2015]. - 197 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).
              53470
              53471
 2. Dobór pracowników do organizacji wobec wyzwań rynku pracy / red. nauk. Jarosław Stanisław Kardas, Ewa Multan. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012. - 140, [1] s. - (Monografie / Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ; nr 136).
              53502
 3. Efekty inwestowania w kształcenie kadry menadżerskiej dla potrzeb regionalnego rynku pracy : studium przypadku na przykładzie WNE UWM / red. nauk. Paweł Merło, Jacek Michalak. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2015 - 183 s.
              53488
 4. e-Horyzonty - dobre praktyki z Włoch : aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży z obszarów zmarginalizowanych / red. nauk. Marta Juchnicka. - Białystok : Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2013. - 80 s.
              53482
 5. Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski / Dariusz Klimek. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015. - 297 s. - (Monografie / Politechnika Łódzka).
              53494
 6. Funkcjonowanie instytucji opieki w Polsce : raport podsumowujący wyniki badań terenowych / red. Julita Pieńkosz, Anna Matejczuk. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2015. - 346 s. + dysk optyczny CD-ROM.
              53472
 7. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego : sprawozdanie z działalności w 2014 roku. - Warszawa : GBPiZS, 2015. - 32 s.
              Czyt. S. 3812
 8. Indywidualny koszyk świadczeń 50+ : model trójsektorowy współpracy w zakresie rynku pracy : podręcznik / oprac. Bohdan Różnowski [i in.] ; Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie. - Lublin : Powiatowy Urząd Pracy ; 2014. - 187 s. + dysk optyczny (CD-ROM).
              53497
 9. Jak ożywić prawo układowe i dialog autonomiczny w Polsce? : ocena 20-lecia obowiązywania wolności układowej. 3 listopada 2014 r. : publikacja pokonferencyjna / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : MPiPS, 2015. - 80 s.
              53468
              53469
 10. Kapitał ludzki w procesach przemian strukturalnych wsi i rolnictwa / red. nauk. Agnieszka Wrzochalska ; aut. Michał Dudek [i in.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : IERiGŻ - PIB, 2014. - 132, [1] s. - (Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 130 )
              53485
 11. KilometrZero : nowe metody promocji miejsc pracy na obszarach wiejskich : adaptacja modelu włoskiego / red. nauk. Marta Juchnicka. - Białystok : Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2013. - 167 s.
              53481
 12. Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie / Małgorzata Tyrańska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - 330 s.. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Monografie ; nr 238).
              53495
 13. Model aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kobiet w rodzinach górniczych : poradnik wdrażania / Agata Zygmunt [i in.]. - Katowice : Wojewódzki Urząd Pracy, 2014. - 271 s. + dysk optyczny (CD-ROM).
              53492
 14. Model aktywizacji zawodowej kobiet w wieku 50+ opracowany we współpracy z Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V. = Modell der Berufsaktivierung von Frauen im Alter von 50+ bearbeitet in der Zusammenarbeit mit Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft / red. meryt. Sławomir Szymczak. - Poznań : Fundacja Familijny Poznań, 2014. - 118, [2] s.
              53491
 15. Normowanie czasu pracy / Izabela Kutschenreiter-Praszkiewicz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2015. - 124 s.
              53490
 16. O sytuacji ludzi starszych / pod red. Józefiny Hrynkiewicz ; Rządowa Rada Ludnościowa. - Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2012. - 208 s. + CD-ROM (dysk optyczny).
              53500
 17. Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy / Marta Derlacz-Wawrowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2015. - 211, [3] s. - (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).
              Czyt. 53476
              53477
 18. Podręcznik coachingu : sprawdzone techniki treningu personalnego / Julie Starr. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - 284 s. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)).
              53456
 19. Podręcznik wdrażania i prowadzenia obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych / red. meryt. Leszek Kuras. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2014. - 180, [3] s.
              53498
 20. Polska 2015 : raport o stanie gospodarki / Ministerstwo Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz. - Warszawa : MG, 2015. - 300 s.
              53474
          Toż: wersja w jęz. ang.: Poland 2015 : report economy / Ministry of Economy. Strategy and Analyses Department. - Warsaw : Ministry of Economy, 2015. - 304 s.
              53475
 21. Praca jak Rodzina – dobre praktyki z Francji : aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze / red. nauk. Elwira Skibicka-Sokołowska. - Białystok : Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2013. - 90 s.
              53480
 22. Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 16 poszerz. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XXI, 465 s. - (Skrypty Becka).
              53457
 23. Problemy i szanse rozwoju osób starszych w społeczeństwie polskim / red. nauk. Magdalena Wnuk-Olenicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - 271 s.
              53458
 24. Problemy ubezpieczenia społecznego rolników / red. Wojciech Józwiak ; aut. Wojciech W. Jagła ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : IERiGŻ - PIB, 2014. - 134, [1] s. - (Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 132).
              53486
 25. Promowanie Praw Osób Niepełnosprawnych : wybrane dokumenty Rady Europy / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. - Warszawa : MRPiPS, 2015. - 56 s.
              53483
              53484
 26. Psychospołeczne uwarunkowania umiejętności pracownika socjalnego / red. nauk. Aleksandra Błachnio, Joanna Kryza, Jerzy Gałęski. - Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2015. - 263 s.
              53467
 27. Social security systems in the light of demographic, economic and technological challenges / ed. by Marek Szczepański. - Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2015. - 141 s.
              53487
 28. Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw / Bogusława Urbaniak [i in.]. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - 172 s.
              53459
 29. Strategia rozwoju kraju 2020 : aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. - Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2012. - 280 s. - Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku.
              53499
 30.  Stres : różne perspektywy, nowe wyzwania : aspekty prawno-psychologiczne / red. nauk. Anna Sokołowska [i in.]. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 2015. -131 s.
              53493
 31. Systemy motywowania : wartościowanie pracy i różnicowanie wynagrodzeń pracowników produkcyjnych / Maria Baron-Puda. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2015. - 135 s.
              53489
 32. Tajemnica odporności psychicznej : jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe / Christina Berndt ; przekł. Ewa Kowynia. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - 207 s. - (Psychologia).
              53461
 33. Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia w Polsce : aspekty prawne i społeczne / Grażyna Spytek-Bandurska ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-jr, 2015. - 607, [1] s.
              53460
 34. Teoria i praktyka działania instytucji opieki w Polsce : raport końcowy / red. Julita Pieńkosz, Anna Matejczuk. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2015. - 295 s. + dysk optyczny CD-ROM.
              53473
 35. Terminowe umowy o pracę - po nowelizacji Kodeksu pracy / Monika Frączek, Agnieszka Konarska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XVIII, 118 s. - Zawiera zmiany obowiązujące od 22.2.2016 r.
              53462
 36. Transgraniczność stosunku pracy / red. Michał Mościcki, Bogusz Bomanowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. - 319 s.
              53465
 37. Trzeci sektor w Polsce : stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r. = The third sector in Poland : associations, foundations, faith-based charities, professional and business associations, employers' organizations in 2012 / [red.] Karolina Goś-Wójcicka, Sławomir Nałęcz. - Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2014. - 226 s. + CD-ROM (dysk optyczny) -  Tabele. - (Studia i Analizy Statystyczne).
              53501
 38. Tyflopedagog wobec problemu aktywności życiowej - zawodowej i prozawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową / Marzenna Zaorska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2015. - 151 s.
              53463
 39. Uwarunkowania społeczne kariery zawodowej oficerów Wojska Polskiego : studium socjologiczne / Krzysztof Świderski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 246 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3630).
              53478
 40. Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników / red. Iwona Romanowska-Słomka, Jacek Szczurowski. - Wałbrzych : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2015. - 202 s.
              53466
 41. Wymiary aktywizacji zawodowej dorosłych : w poszukiwaniu metody / pod red. nauk. Małgorzaty Rosalskiej, Anny Wawrzonek. - Wrocław : Fundacja Familijny Poznań, 2015. - 143 s.
              53496
 42. Wyzwania etyczne coacha w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Mirosław Szcześniak. - Warszawa : EMENTON, 2015. - 148 s.
              53464
 43. Zarządzanie kompetencjami kobiet w policji / pod red. Izabeli Nowickiej, Dominika Hryszkiewicza. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2015. - 385 s.
              53454
 44.  Zarządzanie zespołami liderów : współpraca, coaching, osiąganie wyników / Ruth Wageman [et al.]. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 226 s. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)).
              53455
 45. Zatrudnienie przyjazne rodzinie jako narzędzie adaptacyjności firm i pracowników w wymiarze regionalnym / Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok : Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2014. - 224 s.
              53479

 

Oprac. A. Radwańska