Sierpień 2016 r.

 1. Les accidents du travail : les maladies professionnelles / Lisiane Fricotté, Lucie Gauthier. - Paris : Wolters Kluwer, 2016. - 146 s. - (Liaisons Sociales. Les Thématiques ; 35/Janvier 2016).

  53752

  2.Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych : ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne / red. nauk. Filip Chybalski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016 - 256 s.

  53768

  3.Les âges de départ à la retraite en France : évolutions et déterminants : colloque du Conseil d'ortientation des retraites : 2 décembre 2015 / Conseil d'orientation des retraites. - Paris : Documentation Francaise, 2016. - 181, [2] s.

  53753

  4.Au-delà de l'emploi : les voies d'une vraie réforme du droit du travail / sous la dir. de Alain Supiot et al. - Éd. 2016. - Lonrai : Flammarion, 2016. - LVII, 316 s.

  53746

  5.Coaching jako konstruktywny dialog / red. nauk. Lidia D. Czarkowska ; Centrum Coachingu Akademia Leona Koźmińskiego. - Warszawa : Poltext, 2016. - 299 s. 

  53769

  6.Code de la sécurité sociale / annotations de jurisprudence et de bibliographie par Anne-Sophie Ginon, Frédéric Guiomard, ed. Armelle Mavoka Isana. - 40e éd. - Paris : Dalloz, 2016. - LXXIII, 3128 s.

  53747

  7.Code du travail / commentaires en ligne, annotations jurisprudentielles et bibliographiques par Christophe Radé, Caroline Dechristé, Magali Gadrat. - 78 éd. - Paris : Dalloz, 2016. - CIII, 3168 s.

  53748

  8.Discrimination, equality and the law / Aileen McColgan. - Oxford : Hart Publishing, 2016. - XXXI, 265 s. - (Human Rights Law in Perspective).

  53760

  9.Droit du travail, droits des parents : 170 questions sur les congés parentaux, le contrat de travail, les prestations sociales / Gwenaëlle Leray. - 3e édition - Le Mans : Édition Gereso, 2016. - 169 s. - (L'essentiel pour agir).

  53749

  10.Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy intersariuszy / red. nauk. Marta Juchnowicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - 339 s.

  53770

  11.Etyka adwokatów i radców prawnych / Paweł Skuczyński. - [Stan prawny: 1 stycznia 2016 r.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XXXI, [1], 361 s. - (Monografie Prawnicze).

  53771

  12.EU labor market policy : ideas, thought communities, and policy change / Alexander Schellinger. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2016. - VIII, 212 s.

  53759

  13.The future regulation of work : new concepts, new paradigmas / ed. by Douglas Brodie, Nicole Busby, Rebecca Zahn. - London : Palgrave, 2016. - XIII, 257 s. - (Palgrave Socio-Legal Studies).

  53761

  14.High skill migration and recession : gendered perspectives / ed. by Anna Triandafyllidou, Irina Isaakyan. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2016. - XV, 308 s. - (Migration, Diasporas and Citizenship).

  53767

  15.L'influence des normes supranationales sur le droit français du travail / Charles Guyon, pref. Bernard Teyssié. - Neuilly-sur-Seine : LexisNexis, 2016. - XVII, 316 s. - (Planète Social).

  53755

  16.Instytucje rynku pracy w krajach transformacyjnych : dynamika, interakcje, prawidłowości empiryczne / Mateusz Guzikowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - 310 s.

  53772

  17.Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Krystyna Gromek. - 5. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - XIII, [1], 820 s. - (Duże Komentarze Becka).

  53744 Czyt.

  18.Kompetencje społeczne : metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych / Paweł Smółka. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2016. - 215 s. - (HR).

  53766

  19.Labor migration, EU enlargement and great recession / ed. Martin Kahanec, Klaus F. Zimmermann. - Berlin : Springer, 2016. - 476 s.

  53762

  20.Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej : wybrane aspekty instytucjonalno-prawne / Bogumił Termiński. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016 - 259 s.

  53773

  21.Mobbing we współczesnych organizacjach : studium teoretyczno-empiryczne / Felicjan Bylok, Jolanta Kloc, Joanna Nowakowska-Grunt. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015. - 147 s.

  53774

  22.Les mutations du droit contemporain des relations collectives de travail : pour une lecture habermassienne du droit du travail / Dorothée Gaire-Simonneau ; pref. Pierre-Yves Verkindt. - Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016. - 511 s. - (Bibliothèque de Droit Social ; t. 66).

  53754

  23.Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy : ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy = Lica s ograničennymi vozmožnostâmi na sovremennom rynke truda : k polnomu učastiû v rynke truda = People with destabilities on the contemporary labour market : towards full participation in the labour market / pod red. Marii Agnieszki Paszkowicz, Marcina Garbata. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. - 190, [1] s.

  53775

  24.Otwarte Fundusze Emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia społecznego w świetle swobody przepływu kapitału i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej / Maciej Jakub Zieliński. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XLII, 261 s. - (Monografie Prawnicze).

  53776

  25.Outline of polish labour law system / ed. by Krzysztof W. Baran [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 498 s.

  53763

  26.Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych / red. nauk. Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wótewicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016. -  294 s. - (Problemy Pracy Socjalnej).

  53777

  27.Pomoc społeczna : wsparcie socjalne / [red. meryt. Iwona Sierpowska ; aut. Renata Babińska-Górecka i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 1020 s. - (Meritum).

  53764 Czyt.

  28.Pracownicy 65 plus - perspektywa pracowników i pracodawców : korzyści i zagrożenia, postawy i dobre praktyki w ich zatrudnianiu / red. nauk. Grażyna Bartkowiak. - Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2016. - 238 s.

  53733

  29.Pracownicze programy emerytalne w krajach Unii Europejskiej / Janina Petelczyc. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2016. - 240 s.

  53782

  30.Prawo rodzinne / Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. - 2. wyd., [Stan prawny na dzień 15.7.2011 r.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XIX, 330 s. - (Podręczniki Prawnicze).

  53778 Czyt.

  31.Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej : wzory decyzji z wyjaśnieniami / Anna Brzezińska. - Stan prawny: czerwiec 2016. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - 355 s.

  53781

  32.La protection sociale / Gilles Nezosi. - Paris : Documentation Francais, 2016. - 239 s. - (Découverte de la vie publique).

  53750

  33.Qu'est-ce qu'une bonne représentation? : l'Organisation internationale du travail de 1919 à nos jours / Marieke Louis ; préf. Guillaume Devin. - Paris : Dalloz, 2016. - XIV, 462 s. - (Nouvelle Bibliothèque de Thèses. Science Politique ; Vol. 33).

  53756

  34.Redukcja zatrudnienia : jak poradzić sobie z utratą pracy / Jenny Rogers. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - 190, [1] s.

  53734

  35.Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach : 33 zasady skutecznego naboru pracowników / Piotr Prokopowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 245 s. - (HR).

  53765

  36.Relations individuelles de travail et fait familial : approches nationales et comparées autour de la Méditerranée / sous la dir. Philippe Auvergnon, Maryse Badel. - Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux. 2016. - 251, [1] s.

  53757

  37.Rendre justice au travail : éthique et politique dans les organisations / Matthieu de Nanteuil. - Paris : Presses Universitaires de France, 2016. - 361, [1] s.

  53758

  38.La retraite des salariés du secteur privé : régime de base, régimes complémentaires, environnement fiscal / Christiane Massot-Cazaux. - 4 éd. - Le Mans : Édition Gereso, 2016. - 275 s. - (L'essentiel pour agir).

  53751

  39.Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Piotr Gabrielczak, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 170 s.

  53779

  40.Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych / Elżbieta Grzelak-Kostulska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016 - 375, [1] s.

  53780

  41.Superwizja pracy socjalnej dla praktyków / Piotr Domaradzki [i in.]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 278 s. - (Akademia Samorządowa).

  53735

  42.Transformacje : przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce / red. nauk. Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. - 354, [1] s.

  53737

  43.Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy : komentarz / red. nauk. Zbigniew Góral. - 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 1121, [1] s. - (Komentarze Praktyczne).

  53745 Czyt.

  44.Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa : komentarz / Andrzej Radzisław. - Stan prawny: maj 2016. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XXIII, 373 s. - (Beck Info Biznes).

  53739

  45.Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej : komentarz / Stanisław Nitecki, Aleksandra Wilk. - Stan prawny na 1 marca 2016 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), które wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 979, [1] s. - (Komentarze Praktyczne).

  53738

  46.Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy / red. Andrzej Nowosad, Rafał Wisła. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - 433, [3] s. - (EKONPOLIS Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata).

  53743