Marzec  2016 r.

 1. Aktywizacja zawodowa osób 50+ wyzwaniem dla rynku pracy / red. nauk. Bernd Joachim Ertelt, Joanna Górna. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2015. - 256 s.
  53562

 2. Angielskie prawo rodzinne : wprowadzenie / Magdalena Butrymowicz, Piotr Kroczek. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. - 160 s.
  53547

 3. Arbeitsmotivation bei Mitarbeitern stärken : regulation von Emotionen und Stimmungen bei der Arbeit / Antje Schmitt. - Göttingen : Hogrefe Verlag, 2015. - 138 s. - (Managementpsychologie ; Bd. 2).
  53429

 4. Beschäftigung von Rentnern unter arbeits- und sozialrechtlichen Aspekten / Sonja Charlotte Müller. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2015. - 468 s. - (Arbeits- und Sozialrecht ; Bd. 136).
  53441

 5. Board-level employee representation in Europe : priorities, power and articulation / Jeremy Waddington, Aline Conchon. - New York : Routledge, 2016. - XVI, 282 s. - (Routledge Research in Employment Relations ; 36).
  53430

 6. Code de la sécurité sociale / annotations de jurisprudence et de bibliographie par Anne-Sophie Ginon, Frédéric Guiomard. - 39e éd. - Paris : Dalloz, 2015. - LXXVIII, 3516, 30 s.
  53431

 7. Collective bargaining : a policy guide / International Labour Organization. - Geneva : International Labour Office, 2015. - XI, 88 s.
  53432

 8. Developments in labour law from a comparative perspective / ed. Izabela Florczak, Zbigniew Góral. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - 147 s.
  53428

 9. Dzieci migrantów zarobkowych : obywatele Europy czy eurosieroty? / Ireneusz Kawecki [i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2015. - 234 s. - (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 718).
  53548

 10. Emotional abuse and neglect in the workplace : how to restore normal organizational life / Joost Kampen. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015. - XII, 215 s.
  53442

 11. Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, objaśnienia, orzecznictwo / red. nauk. Grzegorz Borkowski ; G. Borkowski, Krzysztof Kukuryk, Sławomir Pilipiec. - Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 371, [1] s. - (Aplikacje Prawnicze).
  53549

 12. Further training for older workers : a solution for an ageing labour force? / Hila Zboralski-Avidan. - New York : Peter Lang, 2016. - 267 s.
  53564

 13. The global division of labour : development and inequality in world society / Richard Münch. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2016. - XI, 269 s. - (International Political Economy Series).
  53438

 14. Informator o pracach naukowo-badawczych z zakresu pracy i polityki społecznej (2009-2014) / oprac. Anna Radwańska. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2015. - 101 s. 
  42638 Czyt.
  42639 Inf.
  42637

 15. KC, KRO - Kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy / [wydawca: Aneta Flisek]. - Stan prawny: 1 września 2015 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - VI, 557 s. - Na s. red.: (Do Dz. U. z 2015 r. poz. 1198). - (Teksty Ustaw Becka).
  53550

 16. Kodeks pracy : komentarz / red. Wojciech Muszalski ; aut. Grzegorz Goździewicz [i in.]. - 10. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XIV, 924 s. - (Duże Komentarze Becka).
  53425 Czyt.

 17. Measurement of poverty, deprivation and economic mobility / ed. by Thesia I. Garner, Kathleen S. Short. - Bingley : Emerald Group Publishing, 2015. - XXVI, 327 s. - (Research on Economic Inequality ; vol. 23).
  53435 

 18. Mentir au travail / Duarte Rolo. - Paris : Presses Universitaires de France, 2015. - VII, [1], 141, [1] s.
  53436

 19. Młoda kobieta na rynku pracy : szanse i ograniczenia rozwoju / Joanna Smyła. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015. - 286 s.
  53551

 20. Motywowanie w erze Web 2.0+ / Anna Wziątek-Staśko. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - 222 s.
  53552 

 21. The new economics of income distribution : introducing equilibrium concepts into a contested field / Friedrich L. Sell. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2015. - XIII, 264 s.
  53439 

 22. Nowy traktat o Unii Europejskiej / Stephan Freiberg. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XX, 114 s. - (Monografie Prawnicze).
  53553 

 23. Podróże pracowników i innych grup zawodowych : rozliczenia, składki, podatki / Renata Majewska. - Stan prawny: luty 2015. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - 249 s. - (Kurs na Płace).
  53424

 24. Podróże służbowe w kraju i poza jego granicami w świetle obowiązujących od 1 marca 2013 r. przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej / Grażyna Zdziennicka-Kaczocha. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r. - Skierniewice : Wydawnictwo Sigma, 2016. - 47 s. 
  53554

 25. The political economy of household services in Europe / ed. by Clément Carbonnier, Nathalie Morel. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015. - XII, 288 s. - (Work and Welfare in Europe).
  53443 

 26. The post-fordist sexual contract : working and living in contingency / ed. by Lisa Adkins, Maryanne Dever. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2016. - X, 217 s.
  53440

 27. Problemy pracy i zatrudnienia w Polsce w XX i na początku XXI wieku : wybrane zagadnienia / pod red. Elżbiety Słabińskiej. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015. - 183 s.
  53556

 28. Przyszłość prawa pracy : Liber Amicorum : w pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego / pod red. Zbigniewa Hajna i Dagmary Skupień. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - 787 s.
  53427 

 29. Public sector employment regimes : transformations of the state as an employer / Karin Gottschall [et al.]. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015. - XIX, 374 s. - (Transformations of the State Series).
  53437 

 30. Skuteczność prawa zatrudnienia w Polsce : wybrane aspekty / Barbara Godlewska-Bujok. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - 191, [1] s.
  53555 

 31. Sprawozdanie monitorujące Realizację Działań Programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) za rok 2014 : monitoring realizacji działań Programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (2014-2020). - Warszawa : Komisja Europejska, 2015. - 124 s.
  2380/A

 32. Studium porównawcze systemów zabezpieczenia społecznego pracowników administracji publicznej oraz instytucji Unii Europejskiej / Paweł Kaleta. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. - 307, [2] s.
  53557 

 33. Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie / red. nauk. Krystyna Jędralska, Jolanta Bernais. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015. - 281 s.
  53541

 34. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy : (tekst ujednolicony) / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2015. - 201 s.
  53545 Czyt.
  53546 

 35. Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji / Izabela Marzec. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015. - 336 s. - (Praca Naukowa).
  53540

 36. Women and the economy : family, work and pay / Saul D. Hoffman, Susan L. Averett. - 3rd ed. -  Palgrave Macmillan, 2016. - XIV, 394 s.
  53565 

 37. Wybrane determinanty pracy zawodowej nauczycieli przedszkoli publicznych / Elżbieta Zyzik. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015. - 372, [1] s.
  53558 

 38. Wygnanie z raju : społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy / Tomasz Piróg. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2015. - 149 s.
  53559

 39. Youth and the crisis : unemployment, education and health in Europe / ed. by Gianluigi Coppola, Niall O'Higgins. -  Taylor and Francis, 2016. - XII, [2], 293 s. - (Routledge Studies in Labour Economics).
  53566 

 40. Zarządzanie kompetencjami : perspektywa firmowa i osobista / Grzegorz Filipowicz. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 408 s. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)).
  53563

 41. Zarządzanie ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty / Katarzyna Piwowar-Sulej. - Warszawa : Difin, 2016. - 282 s.
  53560 

 42. Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym : centrum dla rodzin / Tomasz Biernat, Jarosław Przeperski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2015. - 150 s. - (Problemy Pracy Socjalnej).
  53561