Listopad 2016 r.

 1. Assessment of labour provisions in trade and investment arrangements / International Labour Organization. - Geneva : ILO, 2016. - XII, 188 s. - (Studies on Growth With Equity).

  53866

  2. Asystent rodziny jako innowacyjny instrument pomocy na tle mechanizmów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu rodzin / Paweł Trojanowski, Iwona Tworek, Milena Wawrzyniak-Kostrowicka. - Łódź : Leader-Great Publishers, 2012. - 198 s.

  S. 4424

  3. Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy : raport / [oprac.] Magdalena Łotocka. - Warszawa : Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, [2015]. - 68 s.

  S. 4447

  4. Disposable domestics : immigrant women workers in the global economy / Grace Chang. - 2nd ed. - Chicago : Haymarket Books, 2016. - XXIX, 234 s.

  53867

  5. Druga kariera młodych seniorów : model postępowania w zakresie reorientacji zawodowej dla grup zawodowych wcześniej kończących karierę : raport Komisji ekspertów współpracujących przy realizacji projektu / red. Jolanta Żyśko ; oprac. Kajetan Broniewski [i in.]. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 55 s.

  S. 4428

  6. Ergonomia szansą na nowe miejsca pracy / red. nauk. Jarosław S. Kardas, Marzena Wójcik- Augustyniak. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015. - 185 s.

  S. 4433

  7. Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa : (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki) / Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 164, [1] s.

  53852

  8. Exploring inequality in Europe : diverging income and employment opportunities in the crisis / ed. by Martin Heidenreich. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. - VI, 250 s.

  53847

  9. Historia wynagradzania twórczości / Marcin Wilkowski. - Warszawa : Fundacja Nowoczesna Polska, [2015]. - 114 s.

  S. 4431

  10. Human capital in the structural transformation process of rural areas and agriculture / sci. ed. Agnieszka Wrzochalska ; aut. Michał Dudek [et al.] - Warsaw : IERiGŻ - PIB, 2014. - 124, [1] s. - (Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration : multi annual programme 2011-2014 ; no. 130.1).

  S. 4434

  11. Humanistyczna pedagogika pracy : praca a jakość życia człowieka / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 417, [1] s.

  53853

  12. Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich : pod red. Wioletty Kamińskiej. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 2015. - 337; [4] s. (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 163).

  S. 4435

  13. Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami / Dariusz Firszt, Łukasz Jabłoński. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - 159 s.

  53854

  14. Kształcenie po szkole : na podstawie badań instytucji i firm szkoleniowych, pracodawców i ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego / Konrad Turek, Barbara Worek. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - 157 s. - (Edukacja a rynek pracy ; t. 3).

  S. 4444

  15. Masculinity at work : employment discrimination through a different lens / Ann C. McGinley. - New York : New York University Press, 2016. - XVI, 255 s.

  53848

  16. Młodzi na rynku pracy – pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni : na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego / Magdalena Jelonek, Krzysztof Kasperek, Mateusz Magierowski. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - 80 s. - (Edukacja a rynek pracy ; t. 4).

  S. 4445

  17. Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych : możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym / Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo. - Warszawa ; Białystok, [2013]. - 163 s.

  S. 4436

  18. Nierówności ekonomiczne w Polsce / Patrycja Zwiech. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. - 301 s. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; T. (MXV) 941).

  53856

  19. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 46 (2/2016), Social inequalities and economic growth / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 507 s.

  45938

  20. Nierówności społeczne w Polsce / pod red. Bożeny Kłos, Jolanty Szymańczak ; Biuro Analiz Sejmowych. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. - 224 s.

  S. 4430

  21. O potencjale w młodym kapitale. - Łódź : Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 2015. - 95 s.

  S. 4429

  22. The political economy of employment relations : alternative theory and practice / Aslihan Aykac. - London : Routledge, 2017. - XII, 185 s. - (Routledge Studies in Labour Economics).

  53849

  23. Polityka rodzinna w Polsce : w stronę zrównoważonego modelu / Maciej Sobociński. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2014. - 29 s. - (Badania, Ekspertyzy, Rekomendacje / Instytut Spraw Publicznych).

  S. 4421

  24. Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013 / Barbara Szatur-Jaworska ; Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytut Polityki Społecznej. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2016. - 482 s.

  53857

  25. Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego / Szymon Czarnik, Konrad Turek. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - 113 s. - (Edukacja a rynek pracy ; t. 3).

  S. 4443

  26. Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej / red. nauk. Jan Barcz, Przemysław Saganek ; Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska", Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Instytut Nauk Prawnych PAN. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2016. - 132 s.

  53858

  27. Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy / red. Iwona Werner, Ewa Więcek-Janka - Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2014. - 267 s. - (Przedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486 ; T. 15, z. 8, cz. 2).

  S. 4422

  28. Problem mobbingu jako formy wykluczenia społecznego i prawnego / Jolanta Blicharz. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 126 s. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. e-Monografie ; nr 48).

  S. 4426

  29. A purposive approach to labour law / Guy Davidov. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - XI, 289 s. - (Oxford Monographs on Labour Law).

  53846

  30. Residence, employment and social rights of mobile persons : on how EU law defines where they belong / ed. by Herwig Verschueren. - Cambridge : Intersentia, 2016. - XVII, 316 s. - (Social Europe Series ; vol. 36).

  53851

  31. Rynek pracy widziany oczami pracodawców : na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego / Marcin Kocór, Anna Strzebońska, Monika Dawid-Sawicka. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - 79 s.

  S. 4442

  32. Statut szkoły wyższej jako źródło prawa pracy / Paulina Matyjas-Łysakowska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XXX, 232 s. - (Monografie Prawnicze).

  53865

  33. Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy : podręcznik dobrych praktyk / [red. Tomasz Tasiemski. - Warszawa : Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, 2013]. - 59 s.

  S. 4425

  34. Stres w pracy menedżera / Magdalena Kraczla. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : CeDeWu, 2016. - 222 s.

  53859

  35. Synteza systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy : monografia / Andrzej Pacana. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2016. - 170 s.

  53860

  36. System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego osób o niskich kwalifikacjach / [red.] Zbigniew Kramek, Katarzyna Sławińska, Krzysztof Symela. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - 211 s.

  S. 4423

  37. Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi : monografia / red. nauk. Anna Bazan-Bulanda, Elżbieta Robak, Agnieszka Kwiatek. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015. - 155 s.

  53861

  38. Ubóstwo w Polsce / pod red. Jolanty Blicharz, Lidii Klat-Werteleckiej, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 225 s. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. e-Monografie ; nr 46).

  S. 4427

  39. Unfree labour? : struggles of migrant and immigrant workers in Canada / ed. by Aziz Choudry, Adrian A. Smith. - Oakland : PM Press, 2016. - IX, 208 s.

  53850

  40. Własność pracownicza : jak wspiera rozwój biznesu / Corey Rosen, John Case, Martin Staubus. - Warszawa : Kurhaus Publishing, 2016. - 286, [3] s. - (Biznes Horyzonty).

  53862

  41. Wolność zrzeszania się w związki zawodowe w polskim porządku prawnym / Marcin Kazimierczuk. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015. - 196, [1] s.

  S. 4438

  42. Współczesne zabezpieczenie emerytalne : wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne / pod red. Filipa Chybalskiego, Edyty Marcinkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013. - 326 s. - (Monografie / Politechnika Łódzka).

  S. 4432

  43. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo / Natalia Potoczek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 207 s.

  53864

  44. Zatrudnienie w Polsce 2014 : praca czasu innowacji / pod red. Macieja Bukowskiego ; [aut. Maciej Bitner i in.]. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2015. - 200 s.

  S. 4437

  45. Zawód psycholog : regulacje prawne i etyka zawodowa / Dorota Bednarek ; konsult. prawna Teresa Gardocka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 355 s.

  53863

  46. Żaka praca : badanie aktywności zawodowej śląskich studentów : raport z badań. Cz. 1-3 / [aut.] Ulana Baszyńska, Piotr Burawski. - Katowice : Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, 2013. - (3 vol. 170 ; 170 ; 65 s.).

  S. 4439