Kwiecień 2016 r.

 1. Bezpieczeństwo pracy : środowisko : zarządzanie. T. 3 / red. nauk. Damian Hadryś. - Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2015. - 288 s.

  53380

 2. Bibliografia prac prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej za lata 1983-2015 / oprac. Ewa Wyglądała. - Warszawa : GBPiZS, 2015. - XIX, 85 s. + dysk optyczny (CD-ROM). - (Bibliografie / GBPiZS ; 135).

  53575 Czyt.

  53576 Inf.

  53577

 3. Diagnoza społeczna 2015 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. Dominik Batorski i in.]. - Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego, 2015. - 527 s.

  44028

 4. Ekonomiczne i społeczne determinanty wydatków na żywność w Polsce / Marek Gałązka, Aleksander Grzelak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2015. - 251 s. 

  53594

 5. Elastyczny czas pracy / Krzysztof Stefański. - Stan prawny na 20 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 253 s. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska).

  53570

 6. Facing the challenges in the European Union : re-thinking EU education and research for smart and inclusive growth (EuInteg) / ed. by Ewa Latoszek [et al.]. - Warsaw : Polish European Community Studies Association ; 2015. - 729 s.

  53582

 7. Gospodarowanie kapitałem ludzkim : wyzwania organizacyjne i prawne / pod red. Anny Rogozińskiej-Pawełczyk. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - 204 s. - (Ekonomia).

  53599

 8. Informacja o rozprawach doktorskich i habilitacyjnych z zakresu pracy : (zakończonych w latach 2009-2015) / oprac. Ewa Wyglądała. - Warszawa : GBPiZS, 2015. - V, 179 s. + dysk optyczny CD-ROM.

  S. 919 Inf.

  S. 920

  S. 2010

 9. Informator dla profesjonalistów : wybrane interpretacje przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji Społecznej. - Warszawa : MPiPS, 2015. - 125 s. ;

  53583

  53584

 10. Kryteria kwalifikowania do niepełnosprawności a rola i zadania pedagoga w procesie orzeczniczym : materiały szkoleniowe dla pedagogów / Marzena Tazbir-Kowalczyk, Anna Konior ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Wydział do Spraw Nadzoru nad Orzekaniem o Niepełnosprawności. - Warszawa : MPiPS, 2015. - 110 s.

  53605

  53606

 11. Migracje rodziców : problem społeczno-wychowawczy w Unii Europejskiej / red. nauk. Danuta Marzec, Elena Karpuszenko, Beata Zajęcka. - Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny "SIM", 2015. - 300 s.

  53589

 12. Myth and measurement : the new economics of the minimum wage / David Card, Alan B. Krueger. - Twentieth-anniversary edition. -  Princeton University Press, 2016. - XXV, [1], 422 s.

  53567

 13. Niepełnosprawni. Rehabilitacja zawodowa : 2009-2014 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Małgorzata Wójtowicz. - Warszawa : GBPiZS, 2015. - XX, 139 s. - (Bibliografie / GBPiZS ; 136).

  38601 Czyt.

  38692 Inf.

  38603

 14. Informator o pracach naukowo-badawczych z zakresu pracy i polityki społecznej (2009-2014) / oprac. Anna Radwańska. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2015. - 101 s. 

  42638 Czyt.

  42639 Inf.

  42637

 15. Obraz kształcenia zawodowego w województwie łódzkim. Dyskusja nad formą oraz efektywnością kształcenia praktycznego : raport końcowy / [aut. Marta Turczyn i in.]. - Łódź : Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 2014. - 120 s.

  53586

 16. Podlaska mapa zawodów i kwalifikacji 2014 : analiza podaży i popytu na zawody na poziomie regionalnym i lokalnym / [oprac. Aneta Niegierysz i in.]. - Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2015. - 407 s.

  53588

 17. Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej / [red. nauk. Cecylia Sadowska-Snarska ; aut. Katarzyna Baczyńska-Koc [i in.]. - Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2015. - 223 s.

  2385/A

 18. Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej gospodarki : raport z badania na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach projektu Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi - kontynuacja 2014-2015 / oprac. Iwona Gruczyńska, Waldemar Dubla, Maciej Koniewski. - Łódź : Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 2015. - 232 s.

  53585

 19. Powszechne a szczególne prawo pracy / red. nauk. Ludwik Florek. - Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 381 s. - (Monografie).

  53593

 20. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce / [red. prowadzący Aneta Gacka-Asiewicz]. - 3. wyd., stan prawny: marzec 2016 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XII, 232 s.

  53601

 21. Prawo Unii Europejskiej w pigułce / [red. prowadzący Aneta Gacka-Asiewicz]. - 2. wyd., stan prawny: styczeń 2016 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XIV, 251 s.

  53600

 22. Przedsiębiorczość w Polsce / Ministerstwo Gospodarki. Departament Strategii i Analiz. - Warszawa, 2015. - 175 s.

  53574

 23. Przyjazne uczelnie - przyjazne studia : informator dla niepełnosprawnych kandydatów na studia / oprac. Adam Kalbarczyk, Janusz Mirowski ; Fundacja Szansa dla Niewidomych. - Warszawa, 2015. - 62 s.

  2386/A

 24. Różne pokolenia, jedna organizacja : cztery wymiary zarządzania wiekiem w firmie / Stanisław Wojnicki. - Olsztyn : SW Mentoring, 2015. - 245 s.

  53602

 25. Rynek pracy : uwarunkowania ekonomiczne, prawne i społeczne / red. nauk. Teresa Huńka, Stanisław Lis, Paweł Maciaszczyk. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2015. - 345 s.

  53590

 26. Rynek pracy w latach 1918-1939 na przykładzie województwa kieleckiego / Elżbieta Słabińska. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015. - 431 s.

  53568

 27. Samoobsługowe państwo dobrobytu : czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne? / Dawid Sześciło. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - 204 s.

  53598

 28. Służba cywilna po nowelizacji : kompendium służb zatrudnienia / Michał Culepa. - Stan prawny na: 23 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2016. - 48 s.

  53597

 29. Społeczna skuteczność prawa administracyjnego / Lech Józef Żukowski. - Stan prawny na 1 sierpnia 2015 r. - Rzeszów-Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl, 2015. - 355 s. - (Monografie / Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl ; nr 27).

  53581

 30. Społeczne skutki migracji zarobkowych : na podstawie opinii mieszkańców Podkarpacia / Barbara Skoczyńska-Prokopowicz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - 225, [1] s.

  53572

 31. System prawa pracy. T. 6, Procesowe prawo pracy / Krzysztof W. Baran [i in.] ; red. nauk. Krzysztof W. Baran. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 1230 s.

  52515 Czyt.

 32. Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2014 roku / [oprac. Joanna Falkowska-Świtka i in.]. - Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2015. - 283 s.

  2384/A

 33. Technologie informacyjne a andragogika - edukacyjne wyzwania współczesności / Sergo Kuruliszwili. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2016. - 246 s.

  53604

 34. Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność : działania profilaktyczne i pomocowe / pod red. Marty Mikołajczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2015. - 192 s.

  53608

 35. Umowy o pracę : umowy na czas określony i nieokreślony / Michał Culepa, Marek Rotkiewicz. - Stan prawny : luty 2016. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - 245 s. - (Kadry).

  53603

 36. Urlopy pracownicze / Magdalena Kuba, Monika Nowak, Ewa Staszewska. - Stan prawny na 2 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 309, [1] s. - (Biblioteka Prawa Pracy).

  53591

 37. Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie : zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania / Anna Kopyść, Bożena Lenart, Renata Tonder. - 2. wyd., stan prawny: styczeń 2016. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XVI, 282 s. - (Beck Info Biznes Praktyczna Strona Prawa).

  53596

 38. Ustawa o związkach zawodowych. Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych / Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Stan prawny na dzień 1 października 2015 r. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2015. - 48 s.

  53569

 39. Współczesne problemy zatrudnienia : wykorzystanie umów śmieciowych dla "ukrycia" stosunku pracy / pod red. Zdzisława Kubota, Sebastiana Kowalskiego. - Stan prawny: 31.12.2015 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XVII, [1], 130 s. - (Biblioteka Monitora Prawa Pracy).

  53595

 40. Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia pracowniczego oraz organizacji pracy w województwie łódzkim : raport końcowy / kier. projektu Marzena Sochańska-Kawiecka ; [aut.] M. Sochańska-Kawiecka [i in.]. - Łódź : Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 2014. - 206 s.

  53587

 41. Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy Pocztowski. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 244 s.

  53592

 42. Zasobność gospodarstw domowych w Polsce : raport z badania pilotażowego 2014 r. / pod red. Piotra Bańbuły i Zbigniewa Żółkiewskiego ; Narodowy Bank Polski. Departament Stabilności Finansowej. - Warszawa, 2015. - 88 s.

  2382/A