Tak. Podstawę wypożyczenia w przypadku instytucji spoza resortu pracy stanowi pismo do Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, które powinno zawierać:

  • adres, telefon, e-mail instytucji,
  • datę i podpis osoby uprawnionej do wystawiania pisma,
  • zobowiązanie do rekompensaty finansowej w przypadku zagubienia lub zniszczenia którejkolwiek z wypożyczanych pozycji, zgodnie z wyceną GBPiZS.
     

Instytucja ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczone książki.