Informacja statystyczna jest opisem pewnego wycinka rzeczywistości, a więc dostarcza wiadomości o zbiorowości statystycznej, czyli pełni funkcję informacyjną. Jest to najczęściej postrzegana funkcja, zwłaszcza w kontekście zdobywania wiedzy. Stanowi ona podstawę do:

  • kształtowania ogólnej wiedzy o otaczającej rzeczywistości, pozwalającej zrozumieć prawa i zasady jej dotyczące,
  • budowania modeli i formułowania hipotez odnoszących się do możliwych stanów i zachowań opisywanej rzeczywistości,
  • formułowania opinii w sprawie współzależności między zjawiskami ,
  • oceny powstałego stanu badanego zjawiska, budowania prognoz i opracowywania planów dotyczących jego stanów przyszłych, zwłaszcza w skali makro.

Informacje statystyczne wykorzystywane są w analizach i ocenie sytuacji decyzyjnych, pomagają w opracowywaniu planów i podejmowaniu decyzji, zwłaszcza strategicznych, pomagają także rozumieć przestrzeń problemową, która wymaga analizy i podjęcia decyzji. Im dokładniej będą opisywać rzeczywistość, tym bardziej zredukują niepewność w sprawie skutków podejmowanych działań i uchronią przed ewentualnymi błędami.

Informacje takie można znaleźć w wielu tekstowych i bibliograficznych bazach danych, ale niewątpliwie najważniejsze i najczęściej wykorzystywane w takich poszukiwaniach są bazy opracowywane przez instytucje międzynarodowe na podstawie danych otrzymywanych z urzędów statystycznych jej krajów-członków. Gwarantują one porównywalność badań i dostęp do ich metodologii. Najpełniejszą i najbardziej różnorodną statystyczną charakterystykę społeczno-ekonomicznych problemów pracy prezentują wymienione bazy.