6 - 12 marca 2017

1. Coaching na kontrakcie : narzędzia rozwojowe w outsourcingu pracowników IT w PKO Finat / S. Facon // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 3, s. 60-63.

2. Czy należy wydać świadectwo pracy po zakończeniu umowy na czas wykonania określonej pracy / K. Czajkowska-Matosiuk // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 5, s. 10-11.

3. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – wybrane aspekty / M. Krajewski // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 1, s. 6-11.

4. Dochodzenie praw : w jakim terminie pracownik może odwołać się do sądu pracy? / K. Witkowska-Pertkiewicz // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 3, s. 84-87.

5. Dopuszczalność rozwiązania klauzuli konkurencyjnej w świetle orzecznictwa SN / M. Wasil // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 1, s. 18-23.

Celem opracowania jest usystematyzowane przedstawienie mechanizmów, w oparciu na ugruntowaną linię orzeczniczą SN, które umożliwiają rozwiązanie klauzuli konkurencyjnej, z uwzględnieniem problemów praktycznych, jakie mogą zaistnieć na tym tle.

6. Granice kognicji sądu pracy w zakresie oceny umiejętności zawodowych jako przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy z pracownikiem artystycznym / S. Koczur // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 2, s. 70-74.

Analiza gwarancji ochrony trwałości stosunku pracy pracowników artystycznych zatrudnionych w instytucjach kultury na podstawie ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

7. Jaki wpływ na prawo i wysokość trzynastki ma nieobecność pracownika / M. Kasprzak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 5,
s. 24-27.

8. Jak nie będąc związkowcem, być beneficjentem rokowań zbiorowych? Kilka uwag na tle amerykańskich zmian w zakresie right to work / B. Surdykowska // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 2, s. 63-69.

Celem opracowania jest krótka analiza zmian zachodzących w USA oraz pokazanie procesu zwiększania się liczby stanów, które wprowadziły prawo right to work. Odbywa się to pod wpływem orzecznictwa Sądu Najwyższego USA (analizującego klauzule bezpieczeństwa dla związków zawodowych w świetle pierwszej poprawki do Konstytucji USA). Umożliwia to korzystanie z rezultatów rokowań zbiorowych przez nieuzwiązkowionych pracowników bez jakiegokolwiek wkładu z ich strony.

9. Jak radzą sobie najlepsi pracodawcy na rynku pracownika? : polityka personalna Top Employers Polska w badaniach / O. Niziołek // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 3, s. 52-54.

10. Jak stosować nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu w 2017 r. dla zleceniobiorców i pracowników / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 5, s. 50-57.

11. Jak zatrudniać nauczycieli po wprowadzeniu reformy oświaty / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 5, s. 12-16.

12. Jak zatrudniać pracowników zza wschodniej granicy po 6 miesiącach pracy w Polsce / P. Ciszek // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 5, s. 17-19.

13. Nadgniłe jabłko w zespole czyli jak zarządzać toksycznym pracownikiem? / G. Kubera // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 3,
s. 24-29.

14. Na jakich warunkach zleceniobiorcy podlegają dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym / P. Jeżek // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 5, s. 32-35.

15. Paraliż woli : depresja w pracy - jak z nią walczyć? / J. Babij // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 3, s. 30-33.

16. Personalny na niepewnych wodach : korporacja vs. lokalna firma w pracy HR-owca / D. Ludwiczak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 3, s. 42-45.

17. Praca z cieniem : czym jest shadowing w organizacji? / W. Dziwniel // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 3, s. 56-58.

Shadowing - obserwacja pracownika w celu zbadania jego pracy i przygotowania rekomendacji dla pracownika i organizacji.

18. Prawo czy obowiązek oceny pracowników a ogólna ochrona umowy o pracę przed wypowiedzeniem / A. Sobczyk // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 1, s. 24-27.

Autor analizuje jeden z obowiązków pracodawcy, jakim jest stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy.

19. Prawo do odpoczynku w konstytucjach państw europejskich / M. Nowak. - Cz. 1-2 // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 12,
s. 626-629 ; 2017, nr 1, s. 12-17.

Ewolucja konstytucyjnych rozwiązań prawnych w zakresie prawa do odpoczynku w państwach europejskich, a także prezentacja różnych możliwych sposobów ujęcia tego prawa w wybranych ustawach zasadniczych omawianego regionu – na tym tle także w Konstytucji polskiej.

20. Problematyka wynagradzania w świetle Europejskiej Karty Społecznej oraz Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej i jej odzwierciedlenie w polskich realiach / K. Walczak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 1, s. 2-7.

Próba oceny sposobów wdrożenia postanowień Europejskiej Karty Społecznej oraz Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej dotyczących problematyki wynagradzania w polskim ustawodawstwie pracy i w autonomicznych źródłach prawa pracy, tj. układach zbiorowych i regulaminach wynagradzania.

21. Psychologia zmiany : jak przełamać opór pracowników i zaangażować ich w przemiany w firmie? / A. Chimkowska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 3, s. 46-50.

22. Rząd opodatkuje studentów i uczniów / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 55 : 7. 03, s. 1.

Przygotowywane zmiany w zatrudnianiu studentów i uczniów.

23. Status osoby samozatrudnionej w świetle znowelizowanych przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / A. Tomanek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 1, s. 13-20.

24. Status zarządcy masy sanacyjnej w prawie pracy / Z. Jęcek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 1, s. 21-27.

25. Student+praca=składka / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 56 : 7. 03, s. 12.

26. Szkolenia to tylko początek : model 70/20/10 w praktyce / J. Chybicki // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 3, s. 68-71.

Efektywność procesu uczenia się i rozwoju zawodowego pracowników.

27. Szkolenie face to face : treningi indywidualne alternatywą dla szkoleń grupowych w firmie / K. Dujanowicz // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 3, s. 72-75.

28. Tak się zmienią emerytury kobiet / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 56 : 7. 03, s. 22.

29. Test Spijkersa i test Süzen a pojęcie części zakładu pracy opartej o kryterium osobowe / A. Sobczyk, P. Korus // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 1, s. 8-12.

Autorzy przedstawiają kwestie wiążące się z przejęciem większości pracowników jako kryterium uznania, iż dochodzi do transferu zakładu pracy lub jego części. W szczególności analizują problem, czy i jakie znaczenie dla uznania, że dochodzi do transferu, ma wola samych pracowników. O ile bowiem wola pracowników nie ma większego znaczenia w przypadku przedsiębiorstw opartych o składniki majątkowe, o tyle w sytuacji przedsiębiorstw opartych na wiedzy wydaje się ona mieć znaczenie kluczowe.

30. Urodzenie dziecka w trakcie urlopu bezpłatnego / K. Kulig // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 2, s. 75-79.

Analiza wpływu urlopu bezpłatnego na prawo do zasiłku macierzyńskiego.

31. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2017 z komentarzem : stan prawny na 3 lutego 2017 r. / koment. M. Kozłowska, M. Łabanowski, P. Kostrzewa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 5, Dodatek, s. 2-147.

32. Wewnętrzna trucizna organizacji : w jaki sposób rozpoznać nieprawidłowe zachowania w firmie i na nie reagować? / K. Kłobukowska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 3, s. 18-23.

33. Znaczenie miesięcznego terminu na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 2, s. 80-83.