Praca i Polityka Społeczne - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Cyclicality of wages and union power

Annaig Morin // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 1-22, rys. tab. bibliogr.

Cykliczność zarobków i siła związków zawodowych. =>  CZYTAJ

 

2. Partial disability and labor market adjustment: the case of Spain

Jose I. Silva, Judit Vall-Castello // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 23-34, rys. tab. bibliogr.

Częściowa niepełnosprawność i dopasowania rynku pracy: na przykładzie z Hiszpanii. => CZYTAJ

 

3. Firm dynamics and employment protection: evidence from sectoral data

Anna Bottasso, Maurizio Conti, Giovanni Sulis // Labour Econ. - 2017, vol 48, s. 35-53, rys. tab. bibliogr.

Dynamika przedsiębiorstwa i ochrona zatrudnienia: na przykładzie danych sektorowych. => CZYTAJ

 

4. Productivity effects of air pollution: evidence from professional soccer

Andreas Lichter, Nico Pestel, Eric Sommer // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 54 - 66, rys. tab. bibliogr.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na efektywność: na przykładzie zawodowej piłki nożnej. => CZYTAJ

 

5. Returning to returns: revisiting the British education evidence

Peter Dolton, Matteo Sandi // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 87-104, rys. tab. bibliogr.

Powracając do powrotów: ponowna analiza edukacji brytyjskiej. => CZYTAJ

 

6. Are starting wages reduced by an insurance premium for preventing wage decline? Testing the prediction of Harris and Holmstrom (1982)

Joop Hartog, Pedro Raposo // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 105-119, rys. tab. bibliogr.

Czy początkowe zarobki są zaniżane poprzez zastosowanie składki ubezpieczeniowej w celu uniknięcia obniżenia wynagrodzenia? Testowanie prognozy Harrisa i Holmstroma (1982). => CZYTAJ

 

7. The persistence of overeducation among recent graduates

Elena Claudia Meroni, Esperanza Vera-Toscano // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 120-143, rys. tab. bibliogr.

Trwałe zjawisko nadmiernego wykształcenia wśród młodych absolwentów. => CZYTAJ

   

8. Can welfare conditionality combat high school dropout

Oystein Hernaes, Simen Markussen, Knut Roed // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 144-156, rys. tab. bibliogr.

Czy warunkowość pomocy społecznej może zmniejszyć liczbę osób wypadających z systemu szkolnego na poziomie średnim? => CZYTAJ

 

9. Home-ownership and the labour market: evidence from rental housing market deregulation

Jani Petri Laamanen // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 157-167, rys. tab. bibliogr.

Posiadanie domu a rynek pracy: na przykładzie deregulacji rynku wynajmu domów. => CZYTAJ

 

10. Trends in earnings inequality and earnings instability among U.S. couples: how important is assortative matching?

Dmytro Hryshko, Chinhui Juhn, Kristin McCue // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 168-182, rys. tab. bibliogr.

Trendy dotyczące nierówności i niestabilności zarobków w rodzinach amerykańskich: jak ważna jest selektywna współmierność? =>  CZYTAJ

 

11. College admissions decisions, educational outcomes, and family formation

Maria Knoth Humlum, Jannie H.G. Kristoffersen, Rune Vejlin // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 215-230, rys. tab. bibliogr.

Decyzje o przyjęciu do college'u, efekty edukacyjne oraz zakładanie rodziny. => CZYTAJ

 

12. Couples’ retirement under individual pension design: a regression discontinuity study for France 

Elena Stancanelli // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s. 14-26, rys. tab. bibliogr.

Emerytura par w systemie emerytalnym zaprojektowanym dla jednostki: badanie metodą regression discontinuity we Francji. => CZYTAJ

 

13. Reconciling the divergence in aggregate U.S. wage series

Julien Champagne, Andre Kurmann, Jay Stewart // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s. 27-41, rys. tab. bibliogr.

Pogodzenie rozbieżności w łącznym cyklu zarobków w Stanach Zjednoczonych. => CZYTAJ

 

14. Dynamic treatment assignment and evaluation of active labor market policies

Johan Vikstrom // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s.42-54, rys. tab. bibliogr.

Dynamiczna natura programów rynku pracy i ocena aktywnej polityki rynku pracy. => CZYTAJ

 

15. Earnings responses to social security contributions

M. Neumann // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s. 55-73, rys. tab. bibliogr.

Reakcje zarobków na wysokość składek ubezpieczenia społecznego. => CZYTAJ

 

16. Monitoring and disincentives in containing paid sick leave

Francesco D’Amuri // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s. 74-83, rys. tab. bibliogr.

Monitorowanie i czynniki zniechęcające w kontrolowaniu płatnego urlopu chorobowego. => CZYTAJ

 

17. The college earnings premium and changes in college enrollment: testing models of expectation formation

Eleanor W. Dillon // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s. 84-94, rys. tab. bibliogr.

Wyższe zarobki wynikające z ukończenia college’u i zmiany w zapisywaniu się na studia: testowanie modeli formowania oczekiwań. => CZYTAJ

   

18. Racial discrimination in the U.S. labor market: employment and wage differentials by skill

Daniel Browarczyk-Martins, Jake Bradley, Linas Tarasonis // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s. 106-127, rys. tab. bibliogr.

Dyskryminacja rasowa na rynku pracy w USA. Zróżnicowanie zatrudnienia i płac według umiejętności. => CZYTAJ

 

19. Women make houses, women make homes

Mevlude Akbulut-Yuksel, Melanie Khamis, Mutlu Yuksel // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s. 145-161, rys. tab. bibliogr.

Kobiety budują i tworzą dom. => CZYTAJ

 

20. The irresistable rise of occupational welfare in Italy: from social innovation to regulatory challenges

Iacopo Senatori // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 441-462.

Stały wzrost zaplecza socjalnego oferowanego przez przedsiębiorstwa we Włoszech: od innowacji społecznych po wyzwania regulacyjne. =>  CZYTAJ

 

21. From the right to work to freedom from work

Nicolas Bueno // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 463-487, rys. tab.

Przejście od prawa do pracy do zwolnienia od pracy. => CZYTAJ

 

22. Coercion and freedom in labour law: American, Canadian, and Israeli perspectives

Edo Eshet // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 489-525.

Przymus i wolność w prawie pracy: na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Izraela.. => CZYTAJ

 

23. From fixed to flexible? Wage coordination and the collective bargaining system in Italy

Paolo Tomassetti // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 527-551, tab.

Od niezmienności do elastyczności? Organizacja płacy a układy zbiorowe we Włoszech. => CZYTAJ

 

24. You can leave your hat on, but not your headscarf: No direct discrimination on the basis of religion

Gautier Busschaert, Sthehanie De Somer // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 553-572.

Kapelusz może zostać, ale nie chusta: brak bezpośredniej dyskryminacji ze względu na wyznanie. => CZYTAJ

 

25. An emerging transnational industrial relations? Exploring the prospects for cross-border labour bargaining

Urs Luterbacher, Andrew Prosser, Konstatinos Papadakis // Int. Labour Rev. - 2017, nr 3-4, s. 309-343.

Pojawienie się międzynarodowych stosunków pracy? Badanie perspektyw dla układów zbiorowych ponad granicami. => CZYTAJ

 

26. Is social partership the way forward for Indian trade unions? Evidence from public services

Vidu Badigannavar // Int. Labour Rev. - 2017, nr 3-4, s. 367-394, tab. bibliogr.

Czy partnerstwo społeczne jest przyszłością dla związków zawodowych w Indiach? Na przykładzie usług publicznych. => CZYTAJ

   

27. Employment regulation, game theory and weak employee voice in liberal economies

Tony Dobbins [et al.] // Int. Labour Rev. - 2017, nr 3-4, s. 395-422, tab. bibliogr.

Przepisy dotyczące zatrudnienia, teoria gier i słaby głos pracowników w gospodarkach liberalnych. => CZYTAJ

 

28. The relationship between youth employment and older persons’ employment in 20 OECD countries

Eun Jeong Ji // Int. Labour Rev. - 2017, nr 3-4, s. 425-442, rys. tab. bibliogr.

Związek pomiędzy zatrudnieniem młodych a zatrudnieniem osób starszych w 20 krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. => CZYTAJ

 

29. Can welfare and labour market regimes explain cross-country differences in the unemployment of young people?

Dennis Tamesberger // Int. Labour Rev. - 2017, nr 3-4, s. 443-464, tab. bibliogr.

Czy różne systemy ubezpieczenia społecznego i rynku pracy mogą pomóc w wyjaśnieniu różnic pomiędzy państwami dotyczących bezrobocia ludzi młodych? =>  CZYTAJ

 

30. The scars of youth: effects of early-career unemployment on future unemployment experience

Achim Schmillen, Matthias Umkehrer // Int. Labour Rev. - 2017, nr 3-4, s. 465-494, rys. tab. bibliogr.

Blizny młodości: wpływ bezrobocia na początku kariery na doświadczenie bezrobocia w przyszłości. => CZYTAJ

 

31. The relationship between employer-provided training and the retention of older workers: evidence from Germany

Peter B. Berg [et al.] // Int. Labour Rev. - 2017, nr 3-4, s. 495-523, rys. tab. bibliogr.

Związek pomiędzy szkoleniami zapewnianymi przez pracodawcę a zatrzymaniem starszych pracowników: na przykładzie Niemiec. => CZYTAJ

 

32. The effects of under-skilling on need for recovery, losing employment and retirement intensions among older office workers: A prospective cohort study

Fleur G. Gommans [et al.] // Int. Labour Rev. - 2017, nr 3-4, s. 525-548.

Wpływ niedostatecznych kwalifikacji na potrzebę odpoczynku po pracy, utratę zatrudnienia i zamiar przejścia na emeryturę na przykładzie starszych pracowników biur: prospektywne badanie kohortowe. => CZYTAJ