Praca i Polityka Społeczne - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. The physical activity-mediated Demand-Control (pamDC) model: Linking work characteristics, leisure time physical activity, and well-being

J.A. Häusser, A. Mojzisch // Work Stress. - 2017, nr 3, s. 209-232, rys. bibliogr.

Model wymagań-kontroli z aktywnością fizyczną w roli mediatora: łączenie cech charakterystycznych pracy, aktywności fizycznej w czasie wolnym i dobrego samopoczucia. => CZYTAJ

 

2. The motivational mechanisms underlying active and high-strain work: consequences for mastery and performance

S.L. Parker, N.L. Jimmieson, C.E. Amiot // Work Stress. - 2017, nr 3, s. 233-255, tab. rys. bibliogr.

Mechanizmy motywacyjne stojące za aktywną i wiążącą się z dużym napięciem pracą: konsekwencje dla biegłości i wydajności. => CZYTAJ

 

3. Perception of and reactions to job insecurity: the buffering effect of secure attachment 

L. Jiang // Work Stress. - 2017, nr 3, s. 256-275, rys. tab. bibliogr.

Postrzeganie i reakcje na niepewność zatrudnienia: styl przywiązania oparty na poczuciu bezpieczeństwa w roli bufora. => CZYTAJ

 

4. Leading for change: line managers’ influence on the outcomes of an occupational health intervention

R. Lundmark [et al.] // Work Stress. - 2017, nr 3, s. 276-296, rys, tab. bibliogr.

Przewodzenie dla zmiany: wpływ managerów liniowych na wyniki interwencji higieny pracy. => CZYTAJ

 

5. Cross-domain consequences of workplace bullying: A multi-source daily diary study

A. Rodriguez-Munoz, M. Antino, A.I. Sanz-Vergel // Work Stress. - 2017, nr 3, s. 297-314, rys. tab. bibliogr.

Konsekwencje dla innych dziedzin życia wynikające z mobbingu: wieloźródłowe badanie oparte na prowadzeniu dziennika. => CZYTAJ

 

6. The restricted freedom to strike: „Far-reaching” ILO jurisprudence on the public sector and essential services

T.Novitz // Comp. Labor Law J. - 2017, vol.38, nr 3, s. 353-374.

Ograniczona swoboda strajkowania: „Daleko idące” orzecznictwo MOP dotyczące sektora publicznego i podstawowych usług.=> CZYTAJ

 

7. International developments regarding the implementation of right to strike

N.Smit // Comp. Labor Law J. - 2017, vol.38, nr 3, s. 395-414.

Rozwój tendencji dotyczących zastosowania prawa do strajku w kontekście międzynarodowym.=> CZYTAJ

 

8. Cold climate: Australian unions, policy, and the State

Rae Cooper, B.Ellem // Comp. Labor Law J. - 2017, vol.38, nr 3, s. 415-435, tab.

Zimna atmosfera: australijskie związki zawodowe, polityka i państwo.=> CZYTAJ

 

9. Online platforms and crowdwork in Europe: A two-step approach to expanding agency work provisions?

L. Ratti // Comp. Labor Law J. - 2017, vol.38, nr 3, s. 477-511.

Platformy online a crowdworking w Europie: dwustopniowe podejście do przepisów dotyczących rosnącego pośrednictwa pracy.=> CZYTAJ

 

10. Task variation within occupations

H. Cassidy // Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 393-410, tab. bibliogr.

Zróżnicowanie zadań w ramach tych samych zawodów.=> CZYTAJ

 

11. Executive compensation and ethnic minority status

P.M. Guest // Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 427-458

Wynagrodzenie kierownicze a status mniejszości etnicznej.=> CZYTAJ

 

12. Skilled immigration, innovation, and the wages of native-born Americans

A. Islam, F. Islam, C. Nguyen // Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 459-488.

Imigracja wykwalifikowanych pracowników, innowacja a płace rodowitych Amerykanów.=> CZYTAJ

 

13. Local multipliers, mobility, and agglomeration economies

S. Kazekami // Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 489-513, rys. tab. bibliogr.

Lokalne multiplikatory, mobilność i gospodarki aglomeracji.=> CZYTAJ

 

14. Do changes in regulation affect temporary agency workers’ job satisfaction?

H. Busk, C. Dauth, E.J. Jahn// Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 514-540, rys. tab. bibliogr.

Czy zmiany w przepisach mają wpływ na poczucie zadowolenia z pracy w przypadku pracowników agencji pośrednictwa pracy?=> CZYTAJ