Praca i Polityka Społeczne - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. The toxic politicising of the National Minimum Wage

William Brown // Empl. Relat. - 2017, nr 6, s. 785-789 bibliogr.

Toksyczne upolitycznienie najniższej krajowej wysokości wynagrodzenia. =>  CZYTAJ

 

2. The UK living wage: a trade union perspective

Paul John Sellers // Empl. Relat. - 2017, nr 6, s. 790-799 bibliogr.

Płaca zapewniająca godne życie w Wielkiej Brytanii: perspektywa związków zawodowych. => CZYTAJ

 

3. The Living Wage campaign in the UK

Edmund Heery, Deborah Hann, David Nash // Empl. Relat. - 2017, nr 6, s. 800-814, rys. tab. bibliogr.

Ruch na rzecz płacy zapewniającej godne życie w Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

4. Contemporary UK wage floors and the calculation of a living wage

Donald Hirsch // Empl. Relat. - 2017, nr 6, s. 815-824 bibliogr.

Obecne pułapy wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii i obliczenie wysokości płacy zapewniającej godne życie. => CZYTAJ

 

5. Implementing the living wage in UK local government

Mathew Johnson // Empl. Relat. - 2017, nr 6, s. 840-849, rys. tab. bibliogr.

Wprowadzenie wynagrodzenia zapewniającego godne życie w samorządach w Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

6. Living wages: a US perspective 

Stephanie Luce // Empl. Relat. - 2017, nr 6, s. 863-874 bibliogr.

Płaca zapewniająca godne życie: perspektywa USA. => CZYTAJ

 

7. The living wage as an income range for decent work and life

Christian Yao [et al.] // Empl. Relat. - 2017, nr 6, s. 875-887, rys. tab. bibliogr.

Płaca zapewniająca godne życie jako zakres zarobków pozwalający na przyzwoitą pracę i życie. => CZYTAJ

   

8. Living hours under pressure: flexibility loopholes in the Danish IR-model

Anna Ilsoe, Trine Pernille Larsen, Jonas Felbo-Kolding // Empl. Relat. - 2017, nr 6, s. 888-902, rys. tab. biliogr.

Stawki godzinowe pod presją: luki prawne dotyczące elastyczności w duńskim modelu IR. => CZYTAJ

 

9. In search of a living wage in Southeast Asia 

M. Ford, M. Gillan // Empl. Relat. - 2017, nr 6, s. 903-914, tab. bibliogr.

W poszukiwaniu płacy zapewniającej godne życie w Azji Południowo-Wschodniej. => CZYTAJ

 

10. Differences in horizontal and vertical mismatches across countries and fields of study

Dieter Verhaest, Sara Sellami, Rolf van der Velden // Int. Labour Rev. - 2017, nr 1, s. 1-23, tab. bibliogr.

Różnice w poziomym oraz pionowym niedopasowaniu zdobytego wykształcenia i wykonywanej pracy w różnych krajach i różnych dziedzinach wiedzy. => CZYTAJ

 

11. Which skills protect graduates against a slack labour market?

Martin Humburg, Andries de Grip, Rolf van der Velden // Int. Labour Rev. - 2017, nr 1, s. 25-43, rys. tab. bibliogr.

Jakie umiejętności chronią absolwentów przed zastojem na rynku pracy? => CZYTAJ

 

12.  Vertical skill mismatch and wage consequences in low-skilled jobs: evidence from Iran

GholamReza Keshavarz Haddad, Nader Habibi // Int. Labour Rev. - 2017, nr 1, s. 45-72, rys. tab. bibliogr.

Niedopasowanie umiejętności pionowych i konsekwencje płacowe w zawodach o niskich kwalifikacjach: przykład z Iranu. => CZYTAJ

 

13. The fear of failure: youth employment problems in China

Günter Schucher // Int. Labour Rev. - 2017, nr 1, s. 73-98, rys. tab. bibliogr.

Strach przed niepowodzeniem: problemy młodzieży na chińskim rynku pracy. => CZYTAJ

 

14. Determinants of graduates' job opportunities and initial wages in China

Jun Kong // Int. Labour Rev. - 2017, nr 1, s. 99-112, rys. tab. bibliogr.

Determinanty możliwości zdobycia pracy przez absolwentów oraz ich początkowe wynagrodzenie w Chinach. => CZYTAJ

 

15.  Employee training practices and unions: Perspectives from Quebec

Abderrahman Hassi, Roland Foucher // Int. Labour Rev. - 2017, nr 1, s. 133-144, tab. bibliogr.

Praktyki z zakresu szkolenia pracowników a związki zawodowe: z perspektywy prowincji Quebec. => CZYTAJ

 

16.  Unacceptable forms of work: A multidimensional model / Deirdre McCann, Judy Fudge

Int. Labour Rev. - 2017, nr 2, s. 147-184, tab. bibliogr.

Nieakceptowalne formy pracy: model wielowymiarowy. => CZYTAJ

 

17.  Social security and firm performance: The case of Vietnamese SMEs / Sangheon Lee, Nina Torm

Int. Labour Rev. - 2017, nr 2, s. 185-212, rys. tab. bibliogr.

Ubezpieczenie społeczne a wydajność przedsiębiorstw: przykład wietnamskich MSP. => CZYTAJ

 

18.  Six central features of the Chinese labour market: a literature survey / Yang Song

Int. Labour Rev. - 2017, nr 2, s. 213 - 242, rys. tab. bibliogr.

Sześć głównych cech chińskiego rynku pracy: przegląd literatury. => CZYTAJ

 

19.  Hiring subsidies for people with a disability: evidence from a small-scale social field experiment / Eva Deuchert, Lukas Kauer 

Int. Labour Rev. - 2017, nr 2, s. 269-285, rys. tab. bibliogr.

Subsydia przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: na podstawie społecznego empirycznego eksperymentu na małą skalę. => CZYTAJ