Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2018 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej // poz. 806.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 807.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2018 r. // poz. 819.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2018 r. // poz. 835.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 836.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych − poziom podstawowy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 837.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Glazurnik – świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 843.

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Kosmetyczka – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 852.

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Kosmetyczka – świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 853.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2018 r. // poz. 857.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. // poz. 911.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2018 r. // poz. 913.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // poz. 919.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów // poz. 922.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Cukiernik – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 950.