Les chômeurs âgés face au "vieillissement actif". Une comparaison France - Royaume-Uni

Claire Lefrançois // Formation Empl. - 2017, nr 139, s. 15-32, tab. bibliogr.

Starsze osoby bezrobotne w obliczu "aktywnego starzenia się". Porównanie Francja - Zjednoczone Królestwo.  => CZYTAJ

 

De l’autonomie en formation: enjeux et réalités chez les stagiaires de l’AFPA 

Benjamin Saccomanno // Formation Empl. - 2017, nr 139, s. 51-70 bibliogr.

O autonomii w kształceniu: wyzwania i realia wśród stażystów AFPA.  => CZYTAJ

 

L’autonomie des patients, un objectif à atteindre ou une condition requise : les pratiques des services d’insertion dans les centres de médicine physique et de réadaptation

Seak-Hy Lo // Formation Empl. - 2017, nr 139, s. 71-89 bibliogr.

Autonomia pacjenta, cel do osiągnięcia lub wymóg: praktyki związane z usługami w zakresie medycyny fizykalnej i ośrodków rehabilitacyjnych.  => CZYTAJ

 

L’alternance, une voie de réussite pour tous ? L’impact de l’origine ethnique en Allemage

Mona Granato, Joachim Gerd Ulrich // Formation Empl. - 2017, nr 139, s. 119-146, rys. tab. bibliogr.

Przemienność, ścieżka sukcesu dla wszystkich? Wpływ pochodzenia etnicznego w Niemczech.  => CZYTAJ

 

Comment la professionnalisation à l’université s’articule aux initiatives européennes et internationales. Une comparaison France/République tchèque

J. Kavka // Formation Empl. - 2017, nr 138, s. 19-38, tab. bibliogr.

Jak profesjonalizacja na uniwersytecie łączy się z europejskimi i międzynarodowymi inicjatywami. Porównanie sytuacji we Francji i Republice Czeskiej. => CZYTAJ

 

Entre universitarisation et « professionnalisation » : la formation des assistant-e-s de service social, en France et en Italie

R. Iori // Formation Empl. - 2017, nr 138, s. 39-58 bibliogr.

Między akademizacją a "profesjonalizacją": szkolenie asystentów/ek socjalnych we Francji i we Włoszech.  => CZYTAJ

 

De la professionnalité des étudiants à leur employabilité, n’y a-t-il qu’un pas ?

C. Béduwé, V. Mora // Formation Empl. - 2017, nr 138, s. 59-77

Od profesjonalizmu studentów do ich zdolności do zatrudnienia, czy jest tylko jeden krok? => CZYTAJ

 

L’alternance à l’université, quel effet propre sur l’insertion ?

N. Beaupère, X. Collet, S. Issehnane // Formation Empl. - 2017, nr 138, s. 79-97, rys. tab. bibliogr.

Kształcenie naprzemienne na uniwersytecie, jaki ma wpływ na wejście na rynek pracy? => CZYTAJ

 

Fabriquer/devenir un enseignant du supérieur professionnalisant. Le tutorat en IUT 

S. Tralongo // Formation Empl. - 2017, nr 138, s. 165-183, tab. bibliogr.

Stworzyć/zostać nauczycielem profesjonalnego przełożonego. Opieka dydaktyczna w Uniwersyteckim Instytucie Technologii. => CZYTAJ