obraz

 nr 9                                              26 lutego - 3 marca 2016 r.

 1. Aktualne prace badawcze ekspertów europejskich w zakresie prawa do swobodnego przepływu osób, pracowników w UE oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / G. Uścińska // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2015, R. 4, nr 4, s. 51-54.
 2. Co należy się starszym i chorym / M. Czyżewski // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 52 : 03.03, s. 15.
 3. Czy nadchodzą nowe zagrożenia? / R. Studenski // Atest. - 2016, nr 1, s. 4-6.
  Zatrudnianie cudzoziemców w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Firma oparta na wiedzy / R. Kozela, Z. Lejko // Atest. - 2016, nr 1, s. 42-45.
 5. Klasyfikacja przepisów bhp w kontekście sporządzenia list kontrolnych przy produkcji wyrobów z drewna / B. Krzyśków // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 2, s. 8-11.
 6. Koncepcja pracownika w rozumieniu art. 45 TFUE [Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej] – prawo polskie a prawo unijne / M. Derlacz-Wawrowska // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2015, R. 4, nr 4, s. 22-28.
 7. Konstrukcja, podstawowe wymagania i metody badań urządzeń kotwiczących umożliwiających przemieszczanie się pracownika na stanowiskach pracy na wysokości / K. Baszczyński // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 2, s. 13-17.
 8. Niebezpieczna przecinarka / K. Goldman // Inspektor Pracy. - 2016, nr 2, s. 20-21.
 9. Nowe zasady egzekucji zaległych składek: wzmocnienie ZUS, ale i przywileje dla dłużnika / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 39 : 26-28.02, Tygodnik Gazety Prawnej, s. C11-C17.
 10. Polacy na emigracji zarobkowej – konsekwencje / M. Bartoszewicz // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2015, R. 4, nr 4, s. 29-33.
 11. Porównanie wybranych europejskich rozwiązań z zakresu minimalnego dochodu gwarantowanego / P. Kałowski // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2015, R. 4, nr 4, s. 66-75.
 12. Powroty obywateli polskich z państw członkowskich UE od 2004 r. : wnioski z wybranych badań / B. Samoraj-Charitonow // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2015, R. 4, nr 4, s. 55-65.
 13. Pracownik myjni / P. Leśniewski. - Cz. 1-4 // Atest. - 2015, nr 11, s. 64-65 ; nr 12, s. 64-67 ; 2016, nr 1, s. 64-67 ; nr 2, s. 64-67.
 14. Pracownik z zaburzeniami psychicznymi / A. Sadurska // Inspektor Pracy. - 2016, nr 2, s. 11-13.
 15. Przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych - możliwości wsparcia i przykłady dobrych praktyk / A. Sajdak // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 5, s. 7-27.
 16. Reemigracja obywateli Unii Europejskiej – problemy prawne i społeczne / G. Uścińska // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2015, R. 4, nr 4, s. 9-17.
 17. Skąd się biorą nasze emerytury / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 51 : 24. 02, s. 21.
 18. Specyfika brytyjskiego rynku pracy z perspektywy decyzji migracyjnych osób migrujących / M. Dobrzyńska // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2015, R. 4, nr 4, s. 40-50.
 19. Sukces w pracy na odległość / M. Makowiec ; rozm. K. Jach // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 2, s. 6-7.
  Rozm. z pracownikiem Katedry Zachowań Organizacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 20. Szanse i perspektywy polityki integracyjnej wobec migrantów w Polsce / I. Climova // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2015, R. 4, nr 4, s. 34-39.
 21. Szkolenie zawodowe i biznesowe w światach wirtualnych 3D / P. Topol // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 5, s. 143-158.
 22. The situation of Polish citizens in the British social security system – the results of research by Professor Simon Roberts / A. Kolek // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2014, R. 4, nr 4, s. 18-21.
 23. Transfer świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie rozporządzeń unijnych / M. Sobczyk // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2015, R. 4, nr 4, s. 76-83.
 24. Ubezpieczenie chorobowe a prawo do zasiłku chorobowego / B. Stefaniak-Gnyp // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 8, s. 36-37.
 25. Współczesne formy społeczeństwa obywatelskiego. Gospodarka społeczna / S. Kołucki // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2015, R. 4, nr 4, s. 102-109.
 26. Wykorzystanie technik skanowania 3D w celu lepszego dopasowania ŚOI - na przykładzie sprzętu ochrony układu oddechowego / R. Hrynyk, I. Frydrych, A. Cichocka // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 2, s. 18-22.
 27. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego / P. Roicka // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2015, R. 4, nr 4, s. 91-97.
 28. Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy / A. Kucharska // Inspektor Pracy. - 2016, nr 2, s. 26-28.
 29. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe / L. Zieliński // Atest. - 2016, nr 1, s. 33-35.
 30. Zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich / J. Szmit. - Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 6, s. 36-37 ; nr 7, s. 36-37.

Oprac. H. Suchenek