obraz

 nr 44                                                    03 - 10 listopada 2016 r.

 1. The comparative research analysis of the ECVET system in Finland, Spain and Poland : on the basis of TRANS-FINECVET Project "Implementation of the FINECVET model to the formal and nonformal education" Erasmus +. Project: 2014-1-PLO1-KA202-003355 / M. Butkiewicz, C. Sauvage, M. Saarenkylä // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 2, s. 20-31.

  Z badań porównawczych nad systemem ECVET w Finlandii, Hiszpanii i Polsce : na podstawie Projektu TRANS-FINECVET "Wdrożenie modelu FINECVET do formalnego i pozaformalnego kształcenia" Erasmus +. Projekt: 2014-1-PLO1-KA202-003355.

 2. Edukacja regionalna w aktywizacji organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych / M. Ciechowska, A. Czyż // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 2, s. 100-109.

 3. E-szkolenia dla osób defaworyzowanych na rynku pracy / M. Szpilska, T. Kupidura // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 1, s. 124-131.

  Analiza sytuacji na rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz kobiet nieaktywnych zawodowo oraz możliwości zwiększenia ich zatrudnienia poprzez e-szkolenia.

 4. Informowanie pracowników o transferze a pojęcie informacji publicznej / A. Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 9, s. 8-10.

  W przypadku transferu pracowników do innego pracodawcy, pracodawca przekazujący ma obowiązek poinformowania transferowanych pracowników o warunkach zatrudnienia u nowego pracodawcy, jak również o jego planach wobec przejętych pracowników. Jednak kodeks pracy nie wprowadza żadnych rozwiązań prawnych, które pozwalałyby pracodawcy przekazującemu na pozyskanie informacji od pracodawcy przejmującego. Autor dowodzi, że narzędzia takiego dostarcza ustawa o dostępie do informacji publicznej.

 5. Kilka złotych to nie emerytura / G. Uścińska ; rozm. L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 258 : 4.11, s. 12.

  Rozm. z prezes ZUS.

 6. Kompetencje opiekuna osoby starszej - implikacje europejskie / A. Chabior, M. Krawczyk-Blicharska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 2, s. 81-89.

 7. Motywowanie pracowników sektora publicznego przeciw wypaleniu zawodowemu / M. Wojciechowska [i in.] // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 1, s. 18-29.

 8. Nieoczywiste konsekwencje zwiększania poziomu kwalifikacji pracowników z wyższym wykształceniem / A. Jeran // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 2, s. 51-59.

 9. Ochrona interesu pracodawcy a funkcje prawa pracy / B. Antczak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 9, s. 2-7.

 10. Orzeczenie lekarskie jako jedna z podstaw decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej / T. Tomczak // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 9, s. 470-472.

 11. O zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / J. Jasińska, P. Fik // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 9, s. 19-23.

 12. Analiza i ocena ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz omówienie konsekwencji prawnych, ekonomicznych i społecznych wynikających z wejścia w życie wprowadzonych zmian.

 13. Pomijanie prawnej odrębności członków holdingu w indywidualnym prawie pracy / M. Raczkowski. - Cz. 1-2 // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 8, s. 15-22 ; nr 9, s. 11-18.

 14. Poradnictwo zawodowe dla studentów - stan obecny i kierunki rozwoju w świetle badań własnych / D. Kukla, M. Zając // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 1, s. 52-65.

 15. Potrzeby i oczekiwania radomskich pracodawców w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego / K. Symela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 1, s. 38-51.

 16. Pozaszkolne formy upowszechniania wiedzy rolniczej wśród gospodyń wiejskich 1918-1939 / J. Wnęk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 2, s. 71-80.

 17. Praca przyszłości w marzeniach i debacie polityczno-społecznej / E. Przybylska, B. Przybylski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 2, s. 32-38.

 18. Praca zawodowa stymulatorem dalszego kształcenia / T. Aleksander // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 2, s. 9-19.

 19. Pracownicy współczesnego rynku pracy o uwarunkowaniach własnego rozwoju zawodowego / C. Plewka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 2, s. 39-50.

  Wyniki badań dotyczące rozwoju zawodowego przeprowadzone w środowisku wybranych grup pracowniczych.

 20. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a zasada równego traktowania w zakresie wynagradzania w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / A. Górnicz-Mulcahy // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 9, s. 464-469.

 21. Rekrutacje ukryte: GIODO na tak, eksperci na nie : a co zmieni unijne rozporządzenie? / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 218 : 10-13.11, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 44, s. C13-C21.

  Rekrutacje ukryte, w których nie jest znana tożsamość pracodawcy, mogące służyć do wyłudzania danych osobowych.

 22. Social workers' education in the context of the challenges of the ageing society / K. Jagielska [i in.] // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 1, s. 7-18.

  Kształcenie pracowników socjalnych w kontekście wyzwań starzejącego się społeczeństwa.

 23. Staże i praktyki zawodowe studentów i absolwentów / M. Nowicka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 1, s. 96-104.

  Wyniki badań dotyczące przygotowania studentów do podjęcia pracy zawodowej.

 24. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego / K. Stopka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 9, s. 23-31.

 25. Uwarunkowania współczesnego rynku pracy w Polsce / W. Tomczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 1, s. 30-38.

 26. Wpływ profilu kształcenia na bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów / A. Smarzewsa [i in.] // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 1, s. 84-95.

  Wyniki badań dotyczące kompatybilnego zestawienia kształcenia na uczelniach wyższych z realiami rynku pracy.

 27. Współczesne rozumienie pojęcia praca w opinii studentów / I. Kust // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 1, s. 105-114.

  Opinie studentów studiów niestacjonarnych uczelni niepublicznej na temat rozumienia pojęcia pracy.

 28. Wynagrodzenie minimalne w umowach zlecenia i o świadczenie usług – zagadnienia doktrynalne i praktyczne / K. Walczak. - Cz. 1-2. // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 8, s. 398-402 ; nr 9 s. 455-458.

  Dogmatycznoprawna analiza objęcia umów zleceń i o świadczenie usług zakresem oddziaływania przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 29. Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy / A. Musiała // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 9, s. 459-463.

 30. Zmiany w waloryzacji emerytur / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 262 : 9.11, s. 22.

 31. Zwolnienie zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości / P. Mańczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 9, s. 32-37.