obraz

nr 4                                                    22-28 stycznia 2016 r.

 1. Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad kobietą ciężarną w miejscu pracy - wpływ czynników szkodliwych i uciążliwości występujących w środowisku pracy i domowym na przebieg oraz wynik ciąży / A. Marcinkiewicz [i in.] // Medycyna Pracy. - 2015, Vol. 66, nr 5, s. 713-724.
 2. Elastyczność polskiego rynku pracy - analiza dynamiczna / M. Jadamus-Hacura, K. Melich-Iwanek // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2015, nr 4(940), s. 35-44.
 3. Kapitał społeczny i ekonomia społeczna / D. Zalewski // Polityka Społeczna. - 2015, R. 42, nr 11/12, s. 7-12.
 4. Kto z powołaniem, kto z mianowaniem // Dziennik Gazety Prawnej. - 2016, nr 14 : 22.01, Tygodnik Gazety Prawnej, nr 3, s. C22-C29.
  Zmiany w ustawie o służbie cywilnej.
 5. Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych / R. Winkler, M. Chmielecki // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2015, nr 3(939), s. 87-99.
 6. Kryzys w wartościowaniu i praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli religii / B. Lachowska, K. Starczewski // Medycyna Pracy. - 2015, Vol. 66, nr 5, s. 687-700.
 7. Minimum socjalne za marzec i czerwiec 2015 r. / P. Kurowski // Polityka Społeczna. - 2015, R. 42, nr 11/12, s. 39-41.
 8. Metodyka projektowania systemu motywowania pracowników / M. Tyrańska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2015, nr 3(939), s. 67-85.
 9. Na wdrożenie dyrektywy o delegowaniu zostało 5 miesięcy / K. Gospodarowicz, W. Zając, M. Macyszyn // Dziennik Gazety Prawnej. - 2016, nr 14 : 22.01, Tygodnik Gazety Prawnej, nr 3, s. C11-C19.
 10. Organizowanie zespołu negocjacyjnego / A. Kozina // Zeszyty Naukowe / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - 2015, nr 3(939), s. 119-137.
 11. Ocena stopnia zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach 2005-2012 / M. Miśkiewicz-Nawrocka, K. Zeug-Żebro // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2015, nr 4(940), s. 145-161.
 12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / B. Stefaniak-Gnyp // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 4, s. 37-38.
 13. Prognoza makroekonomiczna liczby pracujących w Polsce na lata 2015–2022 / B. Suchecki, E. Żmurkow-Poteralska // Polityka Społeczna. - 2015, R. 42, nr 11/12, s. 22-31.
 14. Prognoza liczby pracujących w przekroju grup zawodów w Polsce na lata 2014–2022 / A. Gajdos // Polityka Społeczna. - 2015, R. 42, nr 11/12, s. 32-38.
 15. Procedura pomiaru hałasu ultradźwiękowego / J. Radosz // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2015, R.31, nr 4, s. 169-190.
 16.  Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych / M. Mędrala // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2015, nr 6(942), s. 125-141.
 17. Przestrzenne migracje ludności w krajach transformujących się a funkcjonowanie rynków pracy / W. Jarmołowicz, S. Kuźmar // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2015, nr 3, s. 32-45.
 18. Protest bez przerywania pracy / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2016, nr 20 : 26.01, s. I11.
  Dopuszczalne formy protestu w obronie praw pracowniczych w służbie cywilnej.
 19. Rola technik organizatorskich w zarządzaniu instytucjami mundurowymi / Z. Słomiński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. - 2015, nr 10, s. 17-31.
 20. Skala płytkiej i głębokiej pracy emocjonalnej (SPGPE) - adaptacja narzędzia i analiza własności psychometrycznych / M. Finogenow, M. Wróbel, J. Mróz // Medycyna Pracy. - 2015, Vol. 66, nr 3, s. 359-371.
  Prezentacja wyników badań nad polską wersją zrewidowanej Emotional Labour Scale (ELS), narzędzia do pomiaru pracy emocjonalnej opracowanego przez Lee i Brotheridge.
 21. Szacunki minimum socjalnego i minimum egzystencji dla warszawy na podstawie danych średniorocznych w 2014 r. / P. Kurowski // Polityka Społeczna. - 2015, R. 42, nr 11/12, s. 41-43.
 22. Ważone indeksy w badaniu podmiotów ekonomii społecznej / M. Bożykowski // Polityka Społeczna. - 2015, R. 42, nr 11/12, s. 18-22.
 23. Why do employees follow their superiors' instructions? : identification of the reasons to comply with superiors' will in a group of Polish employees / A. Wójcik, D. Merecz-Kot, A. Andysz // Medycyna Pracy. - 2015, Vol. 66, nr 5, s. 605-614.
  Dlaczego pracownicy słuchają swoich przełożonych? Identyfikacja powodów podporządkowania się woli przełożonego w grupie polskich pracowników.
 24. Wykorzystanie public relations w kształtowaniu wizerunku biura nieruchomości / J. Sobula // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2015, nr 3(939), s. 139-148.
 25. Wybrane instytucjonalno-administracyjne uwarunkowania jakości życia w województwie zachodniopomorskim / B. Kryk // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2015, nr 3, s. 122-137.
 26. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony : podstawy prawa pracy dla bibliotekarzy / M. Wójtowicz-Kowalska. - Cz. 1-2 // Bibliotekarz. - 2015, nr 11, s. 44-48 ; nr 12, s. 37-41.
  Cz. 1. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem, przyczyny niedotyczące pracownika uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę ; Cz. 2. Przyczyny leżące po stronie pracownika jako uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
 27. Zagrożenia dla skóry rąk pracowników przemysłu meblowego / J. Kurpiewska // Podstawy Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2015, R.31, nr 4, s. 5-11.
 28. Zarządzanie w chmurze / W. Ulrych, M. Syper-Jędrzejak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. - 2015, nr 10, s. 51-62.
 29. Zmęczenie pracą u kierowców autobusów miejskich / T. Makowiec-Dąbrowska [i in.] // Medycyna Pracy. - 2015, Vol. 66, nr 5, s. 661-677.
 30. Zmiany edukacyjnych aspiracji Polaków w okresie transformacji systemowej / S. Lis, K. Skuza // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2015, nr 3, s. 46-60.
  Wpływ wykształcenia na obszary życia społeczno-zawodowego.

 

                                                                                                                                                                                                             Oprac. H. Suchenek