obraz

 nr 38                                                    23 - 29 września 2016 r.

 1. Aktywność na rynku pracy – regulacje emerytalne, zachęty do pracy, jakość zatrudnienia / L. Morawski // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 7, s. 3-7.

  Przegląd wybranych wyników uzyskanych przy wykorzystaniu danych z badania SHARE, które należy uwzględnić przy wspieraniu aktywności zawodowej ludzki starszych. Otrzymywanie świadczeń emerytalnych i stan zdrowia jako główne przyczyny rezygnacji z pracy oraz usługi opiekuńcze i warunki zatrudnienia jako wyzwania na przyszłość.

 2. Aktywność poza rynkiem pracy: społeczne zaangażowanie, kapitał społeczny i uczenie się przez całe życie / D. Holzer-Żelażewska, A. Maliszewska // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 7, s. 32-36.

  Na podstawie danych SHARE.

 3. Analiza komercjalizacji wyników badań naukowych, wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez szkoły wyższe w Polsce : wybrane aspekty / A. Piotrowska-Piątek // Handel Wewnętrzny. - 2016, R. 62, nr 4, s. 217-229.

 4. Czy sposób określenia wynagrodzenia zleceniobiorcy wpływa na obowiązek opłacenia składki na FP / M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 17, s. 31-33.

 5. Dochody i ubóstwo osób 50+ w wybranych publikacjach na podstawie danych SHARE / M. Kundera // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 7, s. 7-11.

 6. Emerytalna rewolucja / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 228 : 29.09, s. 1.

 7. Jakie obowiązki mają pracodawcy i zleceniodawcy wobec komorników po zmianach / R. Krawczyk // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 17, s. 58-65.

 8. Jak od 1 stycznia 2017 r. zmienią się zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników i zleceniobiorców / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 17, s. 9-11.

 9. Jak pracodawca powinien postępować w razie wypadku przy pracy / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 17, s. 50-57.

 10. Jak zmienią się zasady wynagradzania zarządzających państwowymi spółkami / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 17, s. 12-15.

 11. Jesteśmy świadkami przełomu / H. Bochniarz; rozm. M. Piasecki // Rzeczpospolita. - 2016, nr 227: 28.09, s. B16.

  Rozmowa z prezydent Konfederacji Lewiatan o przyszłości rynku pracy przed rozpoczynającym się Europejskim Forum Nowych Idei.

 12. Kiedy pracownik uzyskuje status emeryta i prawo do świadczeń z zfśs lub układu zbiorowego pracy / M. Kasprzak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 17, s. 23-26.

 13. Nieprecyzyjne stawki i zasady dla usługodawców to zmora dla przedsiębiorców / G. Ordak // Rzeczpospolita. - 2016, nr 228: 29.09, s. D2.

  Resort pracy niedokładnie wyjaśnia jak stosować nowe przepisy o ustalaniu minimalnego wynagrodzenia dla zleceniodawców.

 14. Nowe zasady w wynagradzaniu władz spółek komunalnych / A. Puszkarska // Rzeczpospolita. - 2016, nr 226: 27.09, s. I6-I7.

 15. Osoby w wieku 50 lat i więcej jako dawcy i odbiorcy wsparcia / A. Abramowska-Kmon, M. Kalbarczyk-Stęclik // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 7, s. 28-32.

  Przedstawiono najważniejsze wyniki analiz porównawczych na podstawie danych SHARE, które uwzględniają transfery międzygeneracyjne z udziałem osób 50+. Osoby te są zarówno biorcami, jak i dawcami różnego rodzaju wsparcia (materialnego, emocjonalnego, opieki) dla wszystkich generacji w rodzinie, a także poza nią.

 16. Prawo do emerytury dopiero po 15 lub 20 latach pracy / M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2016, nr 228: 29.09, s. C1.

 17. Proinnowacyjna kultura organizacyjna a wyniki przedsiębiorstw / T. Kraśnicka, W. Głód, M. Wronka-Pośpiech // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 7, s. 20-27.

 18. Przywództwo a zrównoważony biznes w małych i średnich przedsiębiorstwach / K. Szczepańska-Woszczyna, A. Francik // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 7, s. 27-34.

 19. Starzenie się a satysfakcja z życia – czynniki wpływające na dobrostan osób starszych / D. Duda, M. Oczkowska // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 7, s. 36-40.

  Przegląd kluczowych pozycji literatury, które powstały na podstawie danych SHARE w temacie dobrostanu.

 20. Świadczenia w drodze wyjątku / D. Dera // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 9, s. 3-8.

  Świadczenia przyznawane osobom, które nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty i nie mogą ze względu na wiek lub stan zdrowia podjąć pracy.

 21. Urlop szkoleniowy dla uczącego się pracownika / A. Romanik // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 9, s. 31-33.

 22. Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, czyli legalny sposób na podwójne dochody / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 185 : 23-25.09, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 37, s. C6-C12.

  Praca w trakcie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

 23. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych : (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. ; wyciąg) / R. Kowalski. - Cz. 1-3 // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 142 : 25.07, s. C1-C8 ; nr 161 : 22.08, s. C1-C8 ; nr 186 : 26.09, s. C1-C8.

 24. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wyciąg) oraz [komentarz] // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 189 : 29.09, s. C1-C8.

 25. Wiedzochłonność obszarów wiejskich w warunkach zrównoważonego rozwoju / M. Kozera-Kowalska, S. Kalinowski // Handel Wewnętrzny. - 2016, R. 62, nr 4, s. 88-99.

  Celem rozważań jest wskazanie na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę wśród ludności zamieszkującej obszary wiejskie w dobie gospodarki opartej na wiedzy.

 26. W jakim terminie zawierać umowy o pracę po zmianach od 1 września 2016 r. / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 17, s. 16-20.

 27. Zachowania finansowe gospodarstw rolnych / R. Ryś-Jurek // Handel Wewnętrzny. - 2016, R. 62, nr 4, s. 240-254.

  Gospodarstwo rolne jako gospodarstwo domowe oraz przedsiębiorstwo jednocześnie.

 28. Zatrudnienie tymczasowe / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 37, s. 36-37.

 29. Zdrowie a korzystanie z różnych rodzajów świadczeń zdrowotnych : koszt i dostęp do usług ochrony zdrowia / A. Ruzik-Sierdzińska // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 7, s. 17-21.

  Ocena stanu zdrowia osób w wieku 50+ oraz korzystanie przez nie z usług ochrony zdrowia, a także koszty i dostępność do tych usług na podstawie informacji z badania SHARE.

 30. Zdrowie i funkcjonowanie fizyczne w populacji 50+ w Europie w analizach opartych na danych z badania SHARE / R. Topór-Mądry, K. Nocoń // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 7, s. 12-16.

 31. Zróżnicowanie umiejętności poznawczych osób starszych i jego społeczno-demograficzne uwarunkowania / M. Palczyńska, M. Rynko // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 7, s. 22-27.