obraz

 nr 31                                                    5 - 11 sierpnia 2016 r.

 1. 500+ i kobieta pracująca / A. Chłoń-Domińczak ; rozm. R. Grochal, S. Klauziński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 184 : 8.08, s. 8.

 2. Aktywna polityka społeczna na przykładzie projektów systemowych PPOKL realizowanych przez OPS - doświadczenia w powiecie konińskim / A. Łoś // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 3, s. 115-136.

 3. Bezpieczeństwo prac na wysokości : dekalog zasad / M. Jędra // Praca i Zdrowie. - 2016, nr 3, s. 34-36.

 4. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne jako instrument mogący usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce / M. Jeziorska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2016, z. 1(318), s. 37-49.

 5. Doświadczenia i opinie pracowników z warszawskich ośrodków pomocy społecznej / M. Mikołajczyk // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 3, s. 101-114.

 6. Etyczne podłoże postaw maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych / M. Langer // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2016, R. 78, z. 2, s. 101-112.

 7. Ewidencje obecności (nie) giną w czeluściach biurowych szaf / M. Rotkiewicz, P. Słowik, J. Styczyński // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 151 : 5.08, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 29, s. C8-C14.

 8. Koncepcja krajowej instytucji pieniądza elektronicznego wspierającej Zakład Ubezpieczeń Społecznych / J. Górka // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 1, s. 15-55.

 9. Lepiej widoczni, widocznie lepsi! : wpływ wyboru materiału odblaskowego na bezpieczeństwo noszącego ubranie / P. Głowski // Praca i Zdrowie. - 2016, nr 3, s. 24-28.

 10. Odpowiedzialność karna osób pełniących funkcje publiczne / S. Dziwisz // Kontrola Państwowa. - 2016, R. 61, nr 3, s. 119-135.

 11. Pola elektromagnetyczne // Praca i Zdrowie. - 2016, nr 3, s. 41-43.

  Artykuł napisany na podstawie poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania dyrektywy 2013/35/UE.

 12. Polityka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2015-2035 / R. Marczak // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 1, s. 119-137.

 13. "Polsko-Czeskie doświadczenia w zakresie pomocy społecznej" // Z. Kukuła // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 3, s. 183-189.

 14. Pomoc społeczna i pracownik socjalny wobec programu Rodzina 500 plus. "Cała wstecz czy wiatr w żagle?" / B. Kowalczyk // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 3, s. 65-86.

 15. Praca socjalna na uniwersytetach brytyjskich należących do Russell Group. Nienazwane nie istnieje? / M. Dobrzyńska // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 3, s. 161-182.

 16. Pracownik socjalny w kryzysie - superwizja jako innowacyjne narzędzie wsparcia w kontekście charakterystyki zawodu / M. Łuszczyńska // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 3, s. 47-64.

 17. Prawne aspekty unijnej techniki sumowania okresów na gruncie polskiej ustawy emerytalnej : propozycja rozwiązań modelowych / A. Szybkie // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 1, s. 73-94.

 18. Prawo przysługujące upadłemu z ubezpieczenia społecznego jako prawo niezbywalne i niewchodzące w skład masy upadłości / J. Szyjewska-Bagińska // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 1, s. 95-112.

 19. Przykłady dobrych praktyk realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu / P. Grochowiak // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 3, s. 137-145.

 20. Refleksje nad możliwością podjęcia zatrudnienia przez osobę ubezwłasnowolnioną / A. Fórmankiewicz // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2016, R. 78, z. 2, s. 113-123.

 21. (R)ewolucja wyobrażona. O propozycji zmian w systemie pomocy społecznej przy wykorzystaniu programu "Rodzina 500 Plus"/ K. Chaczko // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 3, s. 87-100.

 22. Rozwój obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w służbie zdrowia / D. Korytkowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2016, z. 1(318), s. 65-78.

 23. Sądowa kontrola rozwiązania stosunku pracy / G. Szynal // Kontrola Państwowa. - 2016, R. 61, nr 3, s. 136-149.

 24. Stan opieki długoterminowej w Polsce w latach 2010-2013 / J. Gwarda-Żurańska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2016, z. 1(318), s. 19-36.

 25. Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty / M. Miłoń // Kontrola Państwowa. - 2016, R. 61, nr 3, s. 76-89.

 26. Waloryzacja świadczeń we współczesnych systemach zabezpieczenia społecznego / G. Uścińska // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 1, s. 3-13.

 27. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Założenia i rezultaty projektu na tle innych praktyk integracji społecznej i zawodowej bezdomnych / I. Krysiak-Zielonka, K. Pawłuszko // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 3, s. 147-160.

 28. Wypłata gwarantowana jako odrębne świadczenie ze społecznego ubezpieczenia emerytalnego / D. Dzienisiuk // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 1, s. 57-71.

 29. Wzrost dochodów emerytów i rencistów na tle wzrostu wynagrodzeń w Polsce / J. Sarbiński // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 1, s. 113-117.

 30. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i jego rola / A. Sidorko // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 1, s. 139-152.