obraz

 nr 29                                                    22 - 28 lipca 2016 r.

 1. Administracyjny charakter orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy a prawa i obowiązki stron stosunku pracy / K. Kulig // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 6, s. 301-306.

  Od 1.1.2016 r. orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy może przybrać formę tzw. e-zwolnienia (elektronicznego zaświadczenia lekarskiego). W artykule przeprowadzono analizę charakteru prawnego orzeczenia lekarskiego, dokonując krytycznej oceny zapadłej w tym przedmiocie uchwały Sądu Najwyższego, a także wskazano, jakie są obowiązki stron stosunku pracy w związku z orzeczeniem niezdolności do pracy.

 2. Dodatki i zasiłki dla potrzebujących / M. Czyżewski // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 174 : 27.07, s. 22.

 3. Dyskryminacja pracownika ze względu na wygląd na przykładzie orzecznictwa sądów amerykańskich i polskich regulacji prawnych / I. Miernicka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 6, s. 23-28.

 4. Inspektor sprawdzi dokumenty i obejrzy każdą maszynę / K. Lankamer // Rzeczpospolita. - 2016, nr 175 : 28.07, s. D7.

  Kontrole PIP w zakresie bhp.

 5. Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w świetle art. 362 KP / J. Witkowski // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 6, s. 296-300.

  Próba zarysowania podstawowych problemów mogących pojawić się w przypadku stosowania instytucji jednostronnego zwolnienia pracownika (zatrudnionego na podstawie umowy o pracę) z obowiązku świadczenia pracy.

 6. Kapitał [początkowy] do emerytury / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 173 : 26.07, s. 18.

 7. Kilka uwag dotyczących wolności związkowych w kontekście orzeczenia TK 5/15 z 17.11.2015 r. / B. Surdykowska // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 6, s. 290-294.

  Analiza orzeczenia TK z 17.11.2015 r.

 8. Krótsza praca do emerytury / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 172 : 25.07, s. 19.

  Od października 2017 r. na emeryturę mężczyźni będą mogli przejść w wieku 65 lat, kobiety 60 lat, ale bez możliwości dorabiania.

 9. Lekarska klauzula sumienia a dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – kilka uwag na marginesie wyroku TK w sprawie K 12/14 / D. E. Lach // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 7, s. 1-5.

 10. Miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 i 55 kodeksu pracy) / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 30, s. 36-37.

 11. Mundurowe emerytury dla 55-letnich funkcjonariuszy służby celnej / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 31, s. 8.

  Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego.

 12. Nowe procedury przy zatrudnianiu pracownika zza wschodniej granicy / W. Podlewski // Rzeczpospolita. - 2016, nr 174 : 27.07, s. F4.

 13. Obowiązek pracodawcy wypłaty należności z tytułu podróży służbowych kierowców i zakres swobody jego kształtowania / M. Skąpski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 6, s. 16-22.

 14. Oszczędzanie na emeryturę z preferencjami podatkowymi / A. Misiak, R. Sidorowicz // Rzeczpospolita. - 2016, nr 172 : 25.07, s. D6-D7.

 15. Podleganie w Polsce ubezpieczeniom społecznym przez cudzoziemców w świetle zasady równego traktowania wynikającej z prawa UE i umów o zabezpieczeniu społecznym / A. Szybkie // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 6, s. 29-36.

 16. Potrzeby rewolucji a służba publiczna / W. Sanetra // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 6, s. 2-7.

  Cel i charakter zmian wprowadzonych ostatnio do ustawy o służbie cywilnej przewidujących wygaśnięcie stosunku pracy osób zatrudnionych na wyższych stanowiskach w tej służbie.

 17. Prawna ochrona przed stresem związanym z pracą / G. Ślawska // Prewencja i Rehabilitacja. - 2015, nr 4, s. 12-28.

 18. Prawne aspekty dyskryminacji i równego traktowania - sprawozdanie z konferencji / K. Kwoka, J. Berg // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 6, s. 14-15.

  Omówienie konf., która odbyła się 11 marca 2016 r.

 19. Refleksje o zakresie prawa koalicji w projekcie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych / K. W. Baran // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 6, s. 286-289.

  Omówienie projektu ustawy przedstawionego przez MRPiPS 22.3.2016 r. o zm. ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych ustaw.

 20. Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214) / koment. M. Falecka, A. Wieteska // Dziennik. Gaz. Praw. - 2016, nr 144 : 27.07, s. C1-C8.

 21. Stres w pracy - co warto wiedzieć / B. Świątkowska // Prewencja i Rehabilitacja. - 2015, nr 4, s. 5-11.

 22. To były bajki emerytalne / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 174 : 27.07, s. 17.

 23. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (cz. 1) : (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. ; wyciąg) / R. Kowalski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 142 : 25.07, s. C1-C8.

 24. Wiek emerytalny będzie niższy / E. Rafalska ; rozm. A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 30, s. 20-22.

  Rozm. z min. rodziny, pracy i polityki społecznej nt. projektowanych zmian w systemie emerytalnym.

 25. Wpływ zmiany technologicznej na przyszłość pracy. Czy działanie platform internetowych zmieni rozumienie pojęcia zatrudnienia? / B. Surdykowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 6, s. 8-14.

  Przedstawiono niektóre aspekty wpływu szeroko rozumianej zmiany technologicznej na sferę zatrudnienia. Jednym z wątków jest kwestia zaniku oraz kreacji miejsc pracy.

 26. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wyciąg) : (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) / koment. L. Klimkiewicz // Dziennik. Gaz. Praw. - 2016, nr 145 : 28.07, s. C1-C11.

 27. Zadaniowy system czasu pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 31, s. 36.

 28. Zleceniobiorca z gwarancją minimalnej płacy i podwyżki / J. Torbé // Rzeczpospolita. - 2016, nr 175 : 28.07, s. D5.

  Omówienie zmian w umowach zleceniu, mających wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.