obraz

 nr 25                                                    24 - 30 czerwca 2016 r.

 1. Badanie zagrożeń występujących przy obróbce drewna z zastosowaniem kamery szybkiej / M. Dąbrowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 6, s. 21-25.

 2. Budowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością / A. Jawor-Joniewicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 3/4, s. 39-51.

 3. Co się należy niepełnosprawnym dzieciom / M. Piątkowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 150 : 29.06, s. 22.

 4. Delegowanie pracowników, szansa czy zagrożenie? / D. Górski. - Cz. 1-2 // Inspektor Pracy. - 2016, nr 5, s. 14-17 ; nr 6, s. 13-17.

 5. Gotowość menedżerów do zmiany i podejmowania działań rozwojowych / A. Stefański, D. Godlewska-Werner // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 3/4, s. 95-107.

 6. Indeks Stresorów Organizacyjnych wynikających z Roli Zawodowej (ISO-RZ) - nowe narzędzie do badania barier w budowaniu zaangażowania pracowników / P. Jurek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 3/4, s. 173-192.

 7. Instytucje partnerskie PIP za granicą : Wielka Brytania / T. Jastrzębska // Inspektor Pracy. - 2016, nr 5, s. 24-25.

 8. Inwazja nowych emerytów / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 150 : 29.06, s. 8.

 9. Jak wydawać 500 plus / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 149 : 28.06, s. 9.

 10. Kodeks urzędniczy lub trzy odrębne ustawy - czas na zmiany / A. Radwan, L. Jaworski // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 121 : 24.06, s. C22-C33.

 11. Propozycje zmian zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników administracji państwowej.

 12. Likwidacja syndromu pierwszej dniówki ograniczy pracę na czarno / P. Ziółkowski // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 121 : 24.06, s. C11-C20.

 13. Luka płacowa (gender pay gap) : pojęcie, metody pomiaru, sposoby ograniczania / A. Smoder, J. Mirosław // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 3/4, s. 25-38.

 14. Mentoring jako wsparcie rozwoju kadry menedżerskiej firmy Sanofi Polska / M. Sidor-Rządkowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 3/4, s. 149-158.

 15. Oczekiwania pracowników w różnym wieku, jako podstawa budowy systemów zaangażowania na zasadach zarządzania różnorodnością - badania IPiSS / B. Sajkiewicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 3-4, s. 53-65.

 16. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie : siła w ludziach / A. Majerek, oprac. B. Pietruszka-Śliwińska // Inspektor Pracy. - 2016, nr 6, s. 27-30.

 17. Opieka dzienna i inna pomoc dla starszych / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 149: 28.06, s. 19.

 18. Podnoski ochronne stosowane w obuwiu chroniącym przed urazami mechanicznymi / P. Wójcik, E. Irzmańska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 6, s. 17-20.

 19. Polska Karta Różnorodności - polskie wyzwania i perspektywy dalszego rozwoju / M. Strzelczak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 3/4, s. 159-171.

 20. Zarządzanie różnorodnością w polskich firmach m.in. pod kątem równości płci oraz pokazanie uwarunkowań historycznych i polskich wyzwań w tym obszarze.

 21. Problemy z pomiarem hałasu / M. Pawłowski // Inspektor Pracy. - 2016, nr 6, s. 20-22.

 22. 82. Posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / J. Skwroń // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 6, s. 28-30.

 23. Podczas posiedzenia, 15.03.2016, Komisja przyjęła wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla substancji: cyjanowodór i cyjanki: sodu, potasu i wapnia, formaldehyd, heksachlorobenzen, kumen oraz ortokrzemian tetraetylu.

 24. Różnorodność płciowa w przedsiębiorstwie hutniczym / B. Gajdzik // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 3/4, s. 109-121.

 25. Problematyka różnorodności płci z uwzględnieniem programu praca-życie oraz rozwiązania dla kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwie hutniczym ArcelorMittal Poland.

 26. Temat równowagi pracy i życia pracowników widziany oczami pracodawców / K. Hildt-Ciupińska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 6, s. 8-11.

 27. Wartości cenione w pracy zawodowej - różnice międzypokoleniowe / A. Lubrańska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 3/4, s. 81-94.

 28. Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny / S. Wiśniewska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - 2016, nr 3/4, s. 9-24.

 29. Koncepcja zarządzania różnorodnością kulturową - studium przypadku IBM.

 30. Zarządzanie różnorodnością - spojrzenie w przyszłość / A. Rogozińska-Pawełczyk // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 3/4, s. 139-148.

 31. Stan wdrożenia i rozwiązania w zakresie zarządzania różnorodnością w organizacjach - laureatach XVI edycji konkursu "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi".

 32. Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy / B. Gajdzik // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - 2016, nr 3/4, s. 122-138.

 33. Zasady ustalania wynagrodzeń pracowników bibliotek publicznych / R. Golat // Bibliotekarz. - 2016, nr 6, s. 35-37.

 34. Zatrudnieni na śmieciówkach nie czekają na zmiany w prawie - już są związkowcami, ale czy z pełnią praw / U. Mirowska-Łoskot // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 125 : 30.06, s. C3.

 35. Zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji / A. Lubrańska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 3/4, s. 67-80.