obraz

 nr 20                                                    13 - 19 maja 2016 r.

 1. Angaż próbny nie może obejmować całego sezonu i trwać trzy miesiące / J. Torbé // Rzeczpospolita. - 2016, nr 116 : 19.05, s. D3.

 2. Bezpieczeństwo podwykonawców w CEMEX Polska // Praca i Zdrowie. - 2016, nr 1, s. 40-42.

 3. Bezpieczeństwo w Skanska - tu wszystko zaczyna się ode mnie / D. Krawczak // Praca i Zdrowie. - 2016, nr 1, s. 45-49.

 4. Błędy przywódcze / J. Pokładnik // Praca i Zdrowie. - 2016, nr 1, s. 36-40.

 5. Cywilizacyjny wymiar polityki "państwa dobrobytu" w XXI w. - bezpieczeństwo socjalne w warunkach silnej międzynarodowej konkurencji ekonomicznej / P. Rubaj // Ekonomista. - 2016, nr 2, s. 251-269.

 6. Długość terminów na dochodzenie przez pracownika roszczeń z tytułu rozwiązania umowy o pracę a zasada proporcjonalności / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 4, s. 17-25.

 7. Emerytura za trzy grosze / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 111 : 13.05, s. 1,2.

 8. Górne granice wynagrodzenia za pracę / J. Gołaś // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 4, s. 10-16.

 9. Inspektor zbada firmę, w której zdarzył się wypadek / S. Kryczka // Rzeczpospolita. - 2016, nr 116 : 19.05, s. D9.

 10. Molestowanie seksualne w pracy / D. Merecz-Kot // Praca i Zdrowie. - 2016, nr 1, s. 30-34.

 11. Najnowsze wyzwania źródłem innowacji w zakresie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) / O. Touchais // Praca i Zdrowie. - 2016, nr 1, s. 24-26.

 12. Nierówności ekonomiczne a rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczny / W. Rutkowski // Ekonomista. - 2016, nr 2, s. 161-179.

 13. Obowiązki informacyjne osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracownicze / M. Barański // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 4, s. 25-30.

 14. Oczywistość popełnienia przestępstwa jako przesłanka rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika / A. Bigaj // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 4, s. 189-192.

 15. Prawo personelu medycznego (lekarskiego) do powstrzymania się od wykonywania pracy / B. Bury // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 4, s. 182-188.

 16. Próba empirycznej weryfikacji hipotezy płac efektywnościowych w Polsce / J. Tyrowicz, W. Hardy // Ekonomista. - 2016, nr 2, s. 200-215.

 17. Racjonalne przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb niepełnosprawnych / A. M. Świątkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 4, s. 31-36.

 18. Subiektywne oceny dobrobytu ekonomicznego w gospodarstwach domowych w świetle modelowania dyskryminacyjnego / B. Kasprzyk // Ekonomista. - 2016, nr 2, s. 233-250.

 19. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji - pułapka dla prawa pracy? / A. Tyc // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 4, s. 2-9.

 20. Transfer pracowników a szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych / A. Sobczyk // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 4, s. 193-195.

 21. Ubóstwo najniższe od pięciu lat / P. Maciejewicz // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 111 : 13.05, s. 20.

 22. Ubóstwo w krajach Unii Europejskiej / T. Panek, J. Zwierzchowski // Ekonomista. - 2016, nr 2, s. 180-199.

 23. Urlopy pracownicze - odpowiedzi na najtrudniejsze pytania // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 10, s. 3-81.

 24. Urzędy pracy znowu do reformy / U. Mirowska-Łoskot, M. Topolewska // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 95 : 18.05, s. B1.

 25. Wolontariat w Polsce. Przykład projektu Polska Cyfrowa Równych Szans / A. Szymańska-Palaczyk // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2016, R. 78, z. 1, s. 255-271.

 26. Zasady bezpiecznej pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin / T. Morzyszek // Praca i Zdrowie. - 2016, nr 1, s. 27-29.

 27. Za złamanie zasady pięciodniowego tygodnia pracy szefowi grozi grzywna / A. Kuźniar // Rzeczpospolita. - 2016, nr 116 : 19.05, s. D7. 

 28. Zmiana modelu służby cywilnej po nowelizacji ustawy o służbie cywilnej / S. Samol // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2016, R. 78, z. 1, s. 71-79.

 29. ZUS czeka rewolucja / G. Uścińska ; rozm. M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2016, nr 113 : 16.05, s. C4.