obraz

nr 2                                  8 - 14 stycznia 2016 r.

  1. Byt prawny umowy o zakazie konkurencji po przejściu zakładu pracy / A. Lechman-Filipiak, H. Hajduczenia // Praca i Zabezpieczenie Społeczne - 2015, nr 11, s. 28-34.

2. Co zmienia się w ustawie o służbie cywilnej / M. Jankowska // Rzeczpospolita - 2016, nr 8 : 12.01, s. I6-I7.

3. Czynniki warunkujące powstanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w grupie ratowników medycznych / K. Kulczycka [i in.] // Niepełnosprawność i Rehabilitacja - 2015, R. 15, nr 4, s. 164-170.

4. Elektroniczna postać umowy o pracę / K. Szymorek-Chachuła // Monitor Prawa Pracy - 2015, R. 12, nr 12, s. 632-637.

5. Financing long term care in Europe / N. Marska-Dzioba // Problemy Polityki Społecznej - 2015, nr 29 (2), s. 47-66.

       Omówiono złożoność finansowania usług i świadczeń opiekuńczych w krajach UE, ze szczególnym odniesieniem do sytuacji Polski.

6. Jak nie płacić odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / A. Romanik // Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie - 2015, nr 12, s. 37-39.

7. Narzędzia wykorzystujące techniki rzeczywistości wirtualnej wspomagające dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami / A. Grabowski, J. Terczyński // Niepełnosprawność i Rehabilitacja - 2015, R. 15, nr 4, s. 154-163.

8. Nowe świadczenia dla rodziców / M. Piątkowska // Gazeta Wyborcza - 2016, nr 8 : 12, 01, s. 14.

9. Ocena jakości życia osób starszych w Polsce na podstawie European Quality of Life Surveys / J. Witek, K. Błoński // Handel Wewnętrzny - 2015, R. 61, nr 5, s. 410-424.

10. Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w razie rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 55 par. 1 KP / P. Prusinowski // Monitor Prawa Pracy - 2015, R. 12, nr 12, s. 622-626.

11. Pension literacy and consumers' decision in the context of pension system reforms / I. Olejnik, S. Białowąs // Problemy Polityki Społecznej - 2015, nr 29 (2), s. 13-33.

     Ocena zależności pomiędzy poziomem wiedzy emerytalnej a postrzeganiem zmian przeprowadzanych przez rząd w zakresie systemu emerytalnego oraz związanymi z tym decyzjami konsumentów.

12. Pilotażowe wdrożenie programu aktywizacji zawodowej JobAssist / K. Kocoń-Rychter, K. Pawłowska // Bezpieczeństwo Pracy - 2015, nr 12, s. 16-19.

13.  Pojęcie przepisów o wynagradzaniu na gruncie polskich regulacji ubezpieczeniowych / M. Mędrala // Monitor Prawa Pracy - 2015, R. 12, nr 12, s. 627-631.

14. Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2016 r. / I. Marczuk // Wiadomości Statystyczne - 2015, R. 60, nr 12, s. 1-22.

15. Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej przez radę nadzorczą / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy - 2015, R. 12, nr 12, s. 638-640.

16. Równoległe ścieżki emerytalne - koncepcja kalkulacji świadczeń dla osób z różnych typów gospodarstwa domowego / I. Olejnik, S. Białowąs // Problemy Polityki Społecznej - 2015, nr 29 (2), s. 35-46.

17. Samozatrudnienie nie może obchodzić przepisów prawa pracy / K. Michalak-Oleszczuk // Rzeczpospolita - 2016, nr 5 : 8.01, s. F4.

18. Składki bez tajemnic w pytaniach i odpowiedziach // Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie - 2015, nr 12, s. 13-18.

          Omówione zostały: składki od zasiłku macierzyńskiego, opodatkowanie bonów dla pracowników, składki na FP i FGŚP, składki na umowę zlecenia i przy wynagrodzeniu z góry oraz z jaką datą zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.

19. Składki od przychodów z umów-zleceń po zmianach od 1 stycznia 2016 r. // Rzeczpospolita - 2016, nr 8 : 12.01, s. F2-F3.

          Obowiązki płatników składek.

20. Skuteczne zarządzanie stresem - studium przypadków / J. Grobelny // Bezpieczeństwo Pracy - 2015, nr 12, s. 13-15.

21. Tytuł prawny do lokalu a sytuacja mieszkaniowa gospodarstwa domowego w 2012 r. / P. Ulman, W. Wójciaczyk // Problemy Polityki Społecznej - 2015, nr 29 (2), s. 103-123.

22. Umowy cywilnoprawne - praktyczne rozliczenia po zmianach od 1 stycznia 2016 r. / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy - 2015, R. 20, nr 24, s. 5-81.

23. Wokół terapii zajęciowej - od rozumienia pojęcia do określenia wyzwań związanych z profesjonalizacją zawodu / E. Janus // Niepełnosprawność i Rehabilitacja - 2015, R. 15, nr 4, s. 25-32.

24. Wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami - analiza kosztów systemu w latach 2009-2011 / M. Garba // Problemy Polityki Społecznej - 2015, nr 29 (2), s. 81-100.

          Poddano ocenie koszty ponoszone przez PFRON, ZUS, KRUS oraz NFZ.

25. Wybrane ujęcia i modele teoretyczne oceny efektywności kształcenia / B. Taradejna // Bezpieczeństwo Pracy - 2015, nr 12, s. 8-12.

26. Zasady ustalania przychodu pracownika korzystającego z dowozu do pracy zapewnianego przez pracodawcę / K. Aromiński // Bezpieczeństwo Pracy - 2015, nr 12, s. 20-23.

27. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe / L. Zieliński // Atest - 2015, nr 12, s. 33-34.

28. Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2016 r. a ustalanie podstawy wymiaru zasiłków / J. Leśniewska // Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie - 2015, nr 12, s. 19-20.

29. Zmiany w urlopach dla rodziców / M. Piątkowska // Gazeta Wyborcza - 2016, nr 9 : 13. 01, s. 11.

30.  Zróżnicowanie dochodów ludności według województw / A. Turczak, P. Zwiech // Wiadomości Statystyczne - 2015, R. 60, nr 12, s. 23-35.

      Określenie stopnia podobieństwa rozkładu dochodu rozporządzalnego per capita w poszczególnych województwach.

                                                                                                                                                                                                                              Oprac. H. Suchenek