obraz

 nr 17                                                    22-28 kwietnia 2016 r.

 1. Bezdomni w bibliotekach - doświadczenia zagraniczne / E. B. Zybert // Przegląd Biblioteczny. - 2016, R. 84, z. 1, s. 27-45.

 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne rolników w Wielkiej Brytanii / B. Andruczyk // Ubezpieczenie w Rolnictwie. - 2015, nr 54, s. 36-53.

 3. Centrum dydaktyki akademickiej jako katalizator rozwoju kompetencji do nauczania / A. Wach-Kąkolewicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 2, s. 85-100.

 4. Dla kogo rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze / M. Jaworska // Przegląd Ubezpieczeń. dla Ciebie. - 2016, nr 2, s. 3-8.

 5. Dla kogo związki zawodowe / M. Miłosz // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 18, s. 16-17.

 6. Funkcjonowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego rolników / T. Jedynak // Ubezpieczenie w Rolnictwie. - 2015, nr 54, s. 54-73.

 7. Kształtowanie potencjału nauczycielskiego w kontekście innowacyjności polskich placówek oświatowych / K. Piwowar-Sulej // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 2, s. 47-59.

 8. Kwestionariusz motywacji do podejmowania szkoleń / E. Mielniczuk [i in.] // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 2, s. 101-112.

 9. Materiały niebezpieczne w zakładzie pracy / F. Małysz // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 4, s. 21-24.

 10. Nauczycielski model kompetencji - odpowiedź na współczesne wyzwania / K. Czaja // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 2, s. 61-72.

 11. Niemcy obetną zasiłki dla obcokrajowców z UE / A. Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 100 : 29.04, s. 21.

 12. Obowiązki pracodawcy, gdy zdarzy się wypadek przy pracy / M. Jaworska // Przegląd Ubezpieczeń. dla Ciebie. - 2016, nr 4, s. 3-9.

 13. Ocena ryzyka zawodowego dla ratownika medycznego // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 4, s. 28-32.

 14. Praca stojąca - uciążliwość narzucona względami technologicznymi, czy też niewłaściwą organizacją? / E. Kowalska. - Cz. 1-2 // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 2, s. 32-34 ; nr 4, s. 33-35.

 15. Praca w godzinach nadliczbowych nie zawsze jest dopuszczalna / A. Romanik // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 2, s. 31-33.

 16. Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w szkole z perspektywy nauczycieli / A. Andrzejczak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 2, s. 15-33.

 17. Pustki w bazie symulatorów / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 100 : 29.04, s. 20.

 18. E-zwolnienia miały pozwolić na szybką kontrolę, ale ponad połowa firm nie podłączyła się do bazy ZUS.

 19. Rehabilitacja lecznicza w prewencji rentowej ZUS: w stronę nowoczesnego systemu przywracania zdolności do pracy / W. Nagel. - Cz. 1-2 // Ubezpieczenie w Rolnictwie. - 2015, nr 53, s. 51-67 ; nr 54, s. 93-105.

 20. Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2015 r. / J. Skowroń // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R.32, nr 1, s. 139-158.

 21. Szkolna polityka kadrowa polskich gmin a wyniki egzaminacyjne / J. Polcyn // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 2, s. 35-45.

 22. Tło normatywne ustaleń dotyczących solidarnej odpowiedzialności za należności związane z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu rolników i procedura rozstrzygania w tym przedmiocie / K. A. Politowicz // Ubezpieczenie w Rolnictwie. - 2015, nr 54, s. 126-170.

 23. Ubezpieczenie zdrowotne poszczególnych grup ubezpieczonych / D. Dera // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 4, s. 10-14.

 24. Umowy terminowe po nowemu - obowiązki pracodawcy / A. Romanik // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 3, s. 31-34.

 25. Uwagi do opracowania pt. "Koncepcja reformy systemu emerytalno-rentowego rolników" autorstwa dr. W. Kobielskiego / M. Podstawka // Ubezpieczenie w Rolnictwie. - 2015, nr 54, s. 7-16.

 26. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników // Poradnik Gazety Prawnej. - 2016, nr 4, s. 3-97.

 27. Zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego / A. Słowińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 4, s. 5-8.

 28. Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle wybranych strategii rozwoju polskich uczelni publicznych / S. Banaszak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 2, s. 73-84.

 29. Zasady orzekania o niezdolności do pracy // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 2, s. 16-18.

 30. Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego rolników w ujęciu historycznym : analiza zmian przepisów prawnych / E. Jaworska-Spičak // Ubezpieczenie w Rolnictwie. - 2015, nr 54, s. 106-125.

 31. Związki także dla zleceniobiorców i samozatrudnionych / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 18, s. 14-15.