obraz

 nr 14                                                    01-07 kwietnia 2016 r.

 1. Aktualne wytyczne norm zharmonizowanych dotyczące technicznych środków ochrony przed urazami powodowanymi przez pilarki łańcuchowe / A. Dąbrowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 3, s. 22-25.

 2. Charakterystyka najczęściej stosowanych gazów technicznych / A. Przybyła // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 3, s. 13-17.

 3. Członek najbliższej rodziny jako osoba nabywająca uprawnienia związane z rodzicielstwem / K. Kulig // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 3, s. 135-138.

 4. GIODO: użycie wizerunku pracownika w intranecie możliwe bez jego zgody / P. Pieńkosz // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 63 : 1.04, Tygodnik Gazety Prawnej, nr 13, s. C13-C19.

 5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2013 r. (I PK 138/13) uznającego samobójstwo w trakcie nielegalnego strajku za wypadek przy pracy / A. Nalepka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 3, s. 39-42.

 6. Identyfikacja dominujących źródeł hałasu na terenie wiertni gazu łupkowego za pomocą map rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego / W. Mikulski, I. Warmiak // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 3, s. 13-17.

 7. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - ustawodawstwo właściwe mające zastosowanie do pracownika delegowanego / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 3, s. 36-39.

 8. Komfort użytkowania odzieży ochronnej - wyniki badań ankietowych / G. Bartkowiak, A. Dąbrowska, A. Greszta // Bezpieczeństwo Pracy - 2016, nr 3, s. 18-21.

 9. Korporacyjne kodeksy dobrych praktyk z perspektywy prawa pracy / J. Wratny // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 3, s. 2-8.

 10. Kwalifikacja prawna członka zarządu spółki kapitałowej jako pracownika w rozumieniu prawa unijnego / E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 3, s. 122-128.

 11. Modelowanie procesów biznesowych w kontekście rozwoju kreatywności przyszłych menedżerów / D. Jelonek, C. Stępniak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. - 2016, nr 1, s. 4-14.

 12. Niewypłacalność pracodawcy spoza UE / M. Raczkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 3, s. 34-35.

 13. Nowe kryteria dla zakładów wykorzystujących substancje niebezpieczne / R. Muszyński // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 3, s. 5-6.

 14. Nowelizacja w zakresie umów terminowych - wyjaśnienie przepisów przejściowych / K. Wróblewski. - Cz. 1-2 // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 2, s. 24-25; nr 3, s. 23-24.

 15. Ocena ryzyka zawodowego dla prac na stanowisku konserwatora mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 3, s. 26-29.

 16. Osoba niewidoma i słabowidząca w pracy / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 3, s. 45-47.

 17. Podmiotowy zakres swobody koalicji – uwagi na marginesie wyroku TK w sprawie K 1/13 / J. Unterschütz // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 3, s. 129-134.

 18. Pomoc socjalna dla imigrantów / D. E. Lach // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 3, s. 27-33.

 19. Relacja umów międzynarodowych do przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem umów pomiędzy Polską i Niemcami z 1975 i 1990 r. / K. Ślebzak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 3, s. 9-14.

 20. Środki bezpieczeństwa stosowane podczas sortowania odpadów / A. Słowińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 3, s. 7-9.

 21. Urlop rodzicielski - analiza problemowa / K. Kulig // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 3, s. 15-20.

 22. Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia / B. Stefaniak-Gnyp // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 10, s. 37-38.

 23. Warunki legalności strajku / J. Szmit. - Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 9, s. 36-37; nr 10, s. 36-37.

 24. Wydatki na wybrane używki w europejskich gospodarstwach domowych / M. Piekut // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 3, s. 86-100.

 25. Wypadki przy pracach spawalniczych / J. Żerański // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 3, s. 41-44.

 26. Wystąpienie godzin nadliczbowych w przypadku pracowników wymienionych w art. 151.4 par. 1 KP / P. Prusinowski // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 3, s. 118-121.

 27. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podczas realizacji projektów energetycznych / A. Mierzwiński, K. Lewandowski. - Cz. 1-2 // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 1, s. 13-15; nr 3, s. 18-22.

 28. Zmieniając prawo, zapomniano o aktualizacji obowiązującego wzoru świadectwa pracy / Ł. Prasołek // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 67 : 7.04, s. C3.

 29. Związek warunków pracy z produktywnością stanowiska pracy / D. Smoliński, L. Solecki // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 3, s. 8-12.

 30. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy / K. Jaśkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 3, s. 21-27.