obraz

 nr 13                                                    24-31 marca 2016 r.

 1. Analiza oferty edukacyjnej doskonalącej kompetencje proekologiczne pracowników / I. Kacak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 116-124.

 2. Bezpieczeństwo edukacyjne w ocenie absolwentów / A. Smarzewska, E. Melaniuk, A. Szepeluk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 134-143.

 3. Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw / M. Romanowska // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 2, s. 29-35.

 4. Edukacja ustawiczna mistrzów w rzemiośle na przykładzie ochrony środowiska / A. Stępnikowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 109-115.

 5. Ewolucyjny nurt w naukach o zarządzaniu : stan wiedzy / E. Stańczyk-Hugiet, K. Piórkowska, S. Stańczyk // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 2, s. 7-15.

 6. Formy aktywizacji bezrobotnych w świetle personalizmu - próba oceny / M. Łuka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 82-89.

 7. Innowacyjna dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy w edukacji zawodowej / T. Janicka-Panek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 144-151.

 8. Innowacyjne kształcenie artystyczno-pedagogiczne nauczycieli szkoły podstawowej / O. Chyżna, F. Andruszkiewicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 165-171.

 9. Jak zabezpieczają się w Unii (Cypr) / K. Szyszko-Głowacka // Z Życia ZUS. - 2016, nr 2, s. 8-10.

 10. Kompetencje społeczne a rynek pracy - w opinii studentów studiów pierwszego i drugiego roku / J. Michalak-Dawidziuk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 67-73.

 11. Kształtowanie kompetencji społecznych nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego / S. T. Kwiatkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 171-178.

 12. Kwalifikacje informatyczne studentów informatyki / B. Kuźmińska-Sołśnia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 195-202.

 13. Metoda badań przydatności technik rzeczywistości wirtualnej do aktywizacji zawodowej osób 50+ / A. Grabowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 179-186.

 14. Miejsce edukacji w karierze zawodowej pielęgniarek / K. Szczeszek [i in.] // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 74-81.

 15. Multimedia w doskonaleniu kompetencji zawodowych / W. Oparcik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 210-219.

 16. Nauczyciele kształcenia zawodowego o modelu kształcenia modułowego / A. Małyska, P. Piotrowski, M. Warmiński // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 125-133.

 17. Praktyczne przygotowanie studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej / J. Bojanowicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 152-158.

 18. Praktyka wykorzystania platformy e-learningowej w dydaktyce na przykładzie uczelni technicznej / Ł. Kuczek [i in.] // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 187-194.

 19. Prezydencka emerytura obniży świadczenia / G. Uścińska ; rozm. B. Wiktorowska, G. Osiecki // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 61 : 30.03, s. B10. Rozm. z prezesem ZUS.

 20. Przygotowanie językowe dorosłych do pracy w krajach niemieckojęzycznych / D. Ratuszna, P. Ratuszny // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 59-66.

 21. Psychospołeczne koszty elastycznej pracy - wybrane problemy organizacyjne i edukacyjne / A. Kulpa-Puczyńska, D. Nawrat // Edukacja Ustawiczna Dorosłych - 2015, nr 4, s. 98-108.

 22. Rozwój kapitału intelektualnego przedsiębiorstw - inspiracje europejskich projektów badawczych / D. Koprowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 27-34.

 23. Staże nauczycielskie w doskonaleniu zawodowym nauczycieli / F. Andruszkiewicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 159-165.

 24. The impact of social capital on management of competitiveness of tourism destinations / E. Wszendybył-Skulska, V. Marakova, A. Hadzik // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 2, s. 68-76.

 25. Wpływ kapitału społecznego na zarządzanie konkurencyjnością turystyczną regionów.

 26. Trener - jego rola w wychowaniu do dorosłości / J. Czechowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych - 2015, nr 4, s. 17-26.

 27. W poszukiwaniu metodologicznego modelu dla nauk o zarządzaniu / K. Zimniewicz // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 2, s. 4-7.

 28. Wychowanie w rodzinie w kontekście aspiracji edukacyjno-zawodowych / D. Kowalik, P. Sodel // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 90-97.

 29. Wyższe zasiłki macierzyńskie i świadczenia rodzicielskie / M. Lewandowska // Z Życia ZUS. - 2016, nr 2, s. 3-4.

 30. Zachowania pracowników sprzyjające innowacyjności organizacji w świetle badań / J. Stankiewicz, M. Moczulska // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 2, s. 36-43.

 31. Zarządzanie w spiralnie zapętlonej sieci - refleksje nad relacjami międzyorganizacyjnymi / J. Bogdanienko // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 2, s. 21-29.

 32. Z badań pracy i rozwoju zawodowego pracowników / H. Bednarczyk, M. Pawłowa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 42-50.

 33. Zespoły pracownicze w ewolucji zarządzania środowiskowego przedsiębiorstwa - analiza empiryczna / O. Serocka-Stolka // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 2, s. 60-67.

 34. Zwiększanie kompetencji informatycznych osób starszych a jakość życia seniorów / J. Śmietanka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 219-225.