Naglowek

 

1. Trust-based work time and innovation: evidence from firm-level data

O.N. Godart, H. Görg, A. Hanley // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 4, s. 894-918, rys. tab. bibliogr.

Czas pracy oparty na zaufaniu i innowacje: wyniki badania przeprowadzonego z wykorzystaniem danych na poziomie przedsiębiorstwa. => CZYTAJ

 

2. Trade unions in segmented labor markets: evidence from the German metal and chemical sectors

L. Dorigatti // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 4, s. 919-941 bibliogr.

Związki zawodowe w segmentacji rynku pracy: wyniki badania przeprowadzonego w niemieckim sektorze metalurgicznym i chemicznym. => CZYTAJ

 

3. Do firms demand temporary workers when they face workload fluctuation? Cross- country firm-level evidence

V. Drager, P. Marx // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 4, s. 942-975, rys. tab. bibliogr.

Czy firmy potrzebują pracowników tymczasowych, gdy stoją w obliczu wahań obciążeniem pracy? Wyniki z badania przeprowadzonego w różnych krajach na poziomie przedsiębiorstw. => CZYTAJ

 

4. Pension structure and employee turnover: evidence from a large public pension system

D. Goldhaber, C. Grout, K.L. Holden // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 4, s. 976-1007, rys. tab. bibliogr.

Struktura systemu emerytalnego a rotacja pracowników: badanie przeprowadzone w dużym publicznym systemie emerytalnym. => CZYTAJ

 

5. The effectiveness of demand-side government intervention to promote elderly employment: evidence from Japan

A. Kondo, H. Shigeoka // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 4, s. 1008-1036, tab. bibliogr.

Skuteczność rządowych programów interwencyjnych wspierających popyt na pracę i promujących zatrudnienie osób starszych: przykład Japonii. => CZYTAJ

 

6. The effect of potential activations on the employment of military reservists: evidence from a field experiment

T.F. Figinski // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 4, s. 1037-1056, rys. tab. bibliogr.

Wpływ potencjalnej aktywacji na zatrudnienie rezerwistów wojskowych: wyniki doświadczenia przeprowadzonego w terenie. => CZYTAJ

 

7. The distribution of returns to education for people with disabilities

D.J. Henderson, A. Houtenville, L. Wang // J. Labor Res. - 2017, nr 3, s. 261-282, tab. bibliogr.

Rozkład zwrotów z edukacji w przypadku osób niepełnosprawnych. => CZYTAJ

 

8. How does occupational access for older workers differ by education?

M.S. Rutledge, S.A. Sass, J.D. Ramos-Mercado // J. Labor Res. - 2017, nr 3, s. 283-305, rys. tab. bibliogr.

Jak dostęp starszych pracowników do poszczególnych zawodów różni się w zależności od wykształcenia? => CZYTAJ

 

9. Promotions and earnings - gender or merit? Evidence from Longitudinal Personnel Data

J. Jokinen, J. Pehkonen // J. Labor Res. - 2017, nr 3, s. 306-334, rys. tab. bibliogr.

Awans i zarobki - płeć czy zalety? Wnioski z długookresowych danych na temat personelu. => CZYTAJ

 

10. Minimum wages in a segmented labor market: evidence from South Africa

M.J. Millea [et al.] // J. Labor Res. - 2017, nr 3, s. 335-359, tab. bibliogr.

Płaca minimalna w segmentacji rynków pracy: wyniki badania z Afryki Południowej. => CZYTAJ

 

11. Women’s tertiary education masks the gender gap in Turkey

H. Tekguc, D. Eryar, D. Cindoglu // J. Labor Res. - 2017, nr 3, s. 360-386, tab. rys. bibliogr.

Wyższe wykształcenie kobiet maskuje nierówności płci w Turcji. => CZYTAJ