Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, wzięła udział w zorganizowanym przez Instytut Badań Strukturalnych w dniu 11 lipca br. międzynarodowym seminarium naukowym poświęconym globalnym przemianom na rynkach pracy: „Technologia, globalizacja i rynki pracy na świecie”. Poświęcone było ono nowatorskiej tematyce wpływu rozwoju technologii ICT, automatyzacji i offshoringu na rynki pracy w gospodarkach wschodzących i krajach średnio zamożnych. W tym kontekście eksperci uczestniczący w seminarium porównali sytuację na tamtejszych rynkach pracy z wynikami badań przeprowadzonych dla Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej, które wykazały, że zmniejszanie się zatrudnienia w zawodach rutynowych i wymagających średniego poziomu umiejętności prowadzi do polaryzacji zatrudnienia i wzrostu nierówności społecznych.

Seminarium było pierwszym z cyklu czterech międzynarodowych seminariów organizowanych przez IBS w 2017 roku ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.